สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส3,103.93960.0069.1 %5.0481.24424.1511.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,149.8621,066.77-88.9 %0.066.19124.65-88.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,231.227,906.2048.1 %5.098.13203.25-107.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,305.024,876.62-47.6 %0.0538.30146.5072.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,855.651,860.0034.9 %5.0369.4451.4386.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,793.179,582.002.2 %1.02,611.03758.1471.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,702.22556.0085.0 %5.0186.63102.2045.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,273.78194.0094.1 %5.0181.41110.5939.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,869.9013.0099.7 %5.0160.3883.8647.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,633.73284.0093.9 %5.0201.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,388.35346.0089.8 %5.0286.0479.7672.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,663.60446.0087.8 %5.0313.16108.2065.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,346.93303.0090.9 %5.0343.7432.1590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,304.8024.0099.3 %5.0342.5542.5487.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,183.33934.0077.7 %5.0406.63103.9174.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,624.32299.0091.8 %5.0252.0056.0077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ941.6213.0098.6 %5.0222.490.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,590.20211.0094.1 %5.0187.7199.2547.1 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก8,720.8717,148.76-96.6 %0.01,120.69410.1563.4 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ9,400.3610,433.99-11.0 %0.0739.101.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,511.675,765.04-64.2 %0.0823.53408.5050.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,456.041,194.0051.4 %5.0440.77163.4062.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,594.68769.0070.4 %5.0519.85325.0037.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,480.041.00100.0 %5.0333.22118.1664.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,610.87992.3962.0 %5.0519.22224.5356.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,227.64990.0069.3 %5.0709.43284.7059.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส3,405.56762.8077.6 %5.0705.17300.9057.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,140.192,042.0050.7 %5.01,051.72795.4524.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,042.492,381.20-16.6 %0.0512.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,072.582,272.5544.2 %5.01,108.78825.2925.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,104.171,188.6061.7 %5.0747.4657.4992.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ13,561.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ240.35ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส85,947.6996,933.57-12.8 %0.0644.29901.35-39.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,255.981,793.0044.9 %5.0766.48303.9760.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส12,892.544,728.0063.3 %5.089.3081.269.0 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ815.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ43.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,864.05687.0076.0 %5.0557.30240.9556.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส22,317.552,701.2087.9 %5.08,924.34296.9796.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส14,646.7920,926.60-42.9 %0.03,504.782,522.6528.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,128.574,446.0813.3 %5.01,508.101,520.00-0.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส4,612.691,569.0066.0 %5.0842.56169.9479.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส4,751.037,676.00-61.6 %0.01,250.85165.7586.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,288.54970.0086.7 %5.0709.43199.5071.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,741.503,934.00-5.1 %0.0956.64396.1558.6 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,788.291,707.0054.9 %5.0785.50365.6453.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,487.561,273.0071.6 %5.01,298.93385.9370.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,637.902,062.0021.8 %5.0538.2952.9290.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส11,813.827,236.0038.7 %5.0530.86191.3364.0 %5.0
รจจ.นราธิวาส 43,886.6829,973.9331.7 %5.0825.3035.2295.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,027.132,373.0021.6 %5.0614.35141.7876.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,153.363,888.006.4 %3.01,127.78381.9066.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,972.392,047.0031.1 %5.0595.34188.1068.4 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,849.734,428.1824.3 %5.01,260.87661.3147.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,393.682,232.0049.2 %5.01,279.91298.8576.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,546.624,286.455.7 %2.5975.66541.5044.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 193,760.9110,493.7788.8 %5.01,200.49391.9067.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 221,856.898,604.9660.6 %5.01,855.801,145.7038.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 312,282.016,983.3343.1 %5.0966.82728.6524.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส64,284.166,132.8590.5 %5.02,575.24410.6084.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,301.663,152.00-142.2 %0.0307.69252.0318.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส26,700.388,472.0068.3 %5.0776.27429.5544.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก94,811.0213,670.7085.6 %5.0864.72773.2110.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,770.8412,371.69-5.1 %0.01,907.181,507.1621.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,006.241,898.7036.8 %5.0690.42399.0042.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,498.501,830.0026.8 %5.0481.25287.6940.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส53,725.5013,563.0074.8 %5.06,727.696,227.257.4 %3.5
รวม 783,731 390,860 50.13 % 64,521 29,041 54.99 %