สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,046.46950.0053.6 %5.0573.59153.8273.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี6,441.766,594.40-2.4 %0.056.16195.00-247.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี5,890.281,289.7078.1 %5.065.3161.755.5 %2.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี95,500.923,681.0096.1 %5.04,604.27208.5695.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 463,323.921,988.6896.9 %5.04,566.750.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี2,524.061,062.0057.9 %5.0801.79124.3984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1027,588.675,610.8479.7 %5.03,848.88194.3595.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี17,096.5316,769.491.9 %0.54,966.29405.7491.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,140.14381.0087.9 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,201.61333.0089.6 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,143.6071.3997.7 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,072.77284.0090.8 %5.0442.01124.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,196.46187.0094.1 %5.0283.7147.5083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,319.60149.0095.5 %5.0279.743.9598.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ3,720.23138.0096.3 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,183.65231.0092.7 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,277.33568.0082.7 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี4,489.202,627.5141.5 %5.0590.9458.2390.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,049.29294.0090.4 %5.0251.00109.4456.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี624.35519.0016.9 %5.0327.1347.5085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,365.5375.0097.8 %5.0266.0378.3770.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน4,515.99153.0096.6 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม2,628.46129.0095.1 %5.0480.2448.7789.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด2,972.21117.0096.1 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 44,348.455,631.94-29.5 %0.02,382.39996.3858.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,835.803,974.43-3.6 %0.0972.92449.4653.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี1,683.411,178.0030.0 %5.0373.42106.6971.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,055.41579.5071.8 %5.0433.25257.5040.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,007.59589.0070.7 %5.0458.54216.8452.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,065.78438.3078.8 %5.0447.08179.7259.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี4,285.811,395.0067.5 %5.0751.37299.1760.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,441.601,558.0054.7 %5.01,220.13566.4953.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,910.72689.0076.3 %5.0915.88395.8556.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 512,522.1822,104.00-76.5 %0.07,434.533,695.5050.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,034.06442.0085.4 %5.0725.72214.4370.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี7,811.303,223.0058.7 %5.03,387.962,157.8136.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี1,883.341,831.102.8 %1.0584.77456.3322.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี5,807.162,653.0054.3 %5.01,695.54936.0544.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี4,667.903,171.0032.1 %5.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,421.721,270.9262.9 %5.01,760.202,078.50-18.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี17,879.3514,790.9917.3 %5.02,665.35242.5790.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี210,730.91348,163.78-65.2 %0.01,349.20956.6529.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี2,552.461,255.0050.8 %5.0915.88115.5587.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)6,007.533,247.6845.9 %5.01,196.70662.8444.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)8,300.787,404.2810.8 %5.04,027.821,401.7865.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 37,791.014,567.9941.4 %5.03,594.073,201.4510.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี2,584.161,259.0051.3 %5.086.240.9598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,652.33650.0082.2 %5.01,334.2341.6596.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,954.53466.0084.2 %5.0896.87542.6739.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี3,930.562,812.6528.4 %5.0956.98566.6440.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี5,701.2834,205.01-500.0 %0.01,771.602,776.02-56.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี4,793.797,919.00-65.2 %0.01,695.541,230.2527.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,293.49899.6672.7 %5.0723.08589.0018.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี8,182.5410,977.56-34.2 %0.02,247.00180.0492.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี9,141.011,127.0087.7 %5.0801.78684.3814.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,381.722,806.5817.0 %5.01,220.13443.5963.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,233.667,164.00-36.9 %0.01,885.69556.4970.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี3,858.721,874.1051.4 %5.01,372.26828.7139.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี5,615.275,104.009.1 %4.51,125.0591.9691.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี11,791.548,256.0030.0 %5.0570.50560.421.8 %0.5
เรือนจำกลางอุดรธานี 76,026.2544,231.2841.8 %5.01,754.12643.6563.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,379.94678.0071.5 %5.0649.6595.5785.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี3,595.071.00100.0 %5.01,239.150.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี12,967.178,046.0038.0 %5.01,651.92332.5079.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,797.322,057.8426.4 %5.0419.26176.5857.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี8,507.469,916.00-16.6 %0.02,670.36512.4280.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี7,662.732,453.0068.0 %5.02,532.24680.0273.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี5,700.423,304.5642.0 %5.01,352.68344.8574.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 126,554.508,880.6366.6 %5.01,395.78814.5441.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 229,741.069,769.0967.2 %5.01,482.47570.0061.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 329,523.0611,583.9360.8 %5.01,381.32506.0063.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 450,788.015,757.7088.7 %5.01,528.28399.0473.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี5,258.075,360.70-2.0 %0.02,646.64916.0865.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี6,834.113,171.4653.6 %5.0328.06239.5927.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี10,403.831,441.0086.1 %5.0463.83274.7840.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี70,597.0796,251.00-36.3 %0.01,821.18234.3587.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี23,597.0021,357.019.5 %4.51,079.50196.2681.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี139,159.0231,080.7677.7 %5.01,227.431,129.778.0 %4.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี17,014.103,317.9080.5 %5.0845.99321.0062.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี54,322.8927,296.0049.8 %5.0993.14799.0219.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี26,762.8219,630.0026.7 %5.01,003.30412.1058.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี34,667.6420,091.8542.0 %5.01,012.38442.2056.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ58,001.309,524.1783.6 %5.01,017.80336.3567.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน83,928.0723,288.0072.3 %5.01,042.82468.5855.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี19,833.1715,896.6119.8 %5.02,790.353,155.94-13.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี7,282.925,173.5029.0 %5.02,616.00186.4192.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี51,360.4144,128.0014.1 %5.01,473.66369.2974.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,305.06661.7771.3 %5.01,285.3635.0797.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 3,783.161,848.0051.2 %5.01,054.97336.6368.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,101.804,454.00-8.6 %0.01,801.58739.2159.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,590.201,010.0061.0 %5.01,262.70332.4073.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 48,320.261,521.3781.7 %5.02,579.144,104.45-59.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี812.36110.0086.5 %5.0399.80152.9561.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ4,566.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,847.97ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,551,650 1,003,174 35.35 % 127,693 51,429 59.72 %