สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,083.93340.0083.7 %5.0551.5666.4088.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0229.9439.7682.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,181.542,598.0018.3 %5.0890.42268.2469.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์2,846.4228.0099.0 %5.0719.3041.7394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์10,260.558,784.2014.4 %5.02,430.81538.8477.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์3,968.73814.0079.5 %5.0293.8446.0984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,435.67502.0085.4 %5.0323.2978.1975.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,558.30769.0078.4 %5.0225.5778.1365.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,736.09596.0084.0 %5.0200.6976.8861.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,343.86269.0092.0 %5.0387.3876.3580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,778.88383.0089.9 %5.0406.5338.2890.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,782.9228.0099.3 %5.0402.0978.5580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,305.68389.0088.2 %5.0318.2488.0172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,337.77239.0092.8 %5.0377.0019.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,530.85240.0093.2 %5.0147.4219.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,628.50231.0093.6 %5.0293.6887.8170.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์2,631.063,239.06-23.1 %0.01,384.861,179.9714.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,628.741,620.0055.4 %5.01,061.56565.6946.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,919.061,225.0058.0 %5.0833.47339.0159.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,573.84458.0082.2 %5.0624.19500.8119.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,370.671,375.0068.5 %5.01,289.851,536.56-19.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,540.453,422.61-122.2 %0.0477.1322.1095.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,350.619,894.90-127.4 %0.01,498.93508.3966.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์3,818.481,914.0049.9 %5.01,240.57290.2876.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์4,419.137,679.84-73.8 %0.01,289.85215.1583.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,054.31939.8869.2 %5.0871.40230.6273.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,334.58256.0080.8 %5.061.3638.4237.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,172.97667.0079.0 %5.0596.02176.7670.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,312.12661.0071.4 %5.0605.20210.3765.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,052.172,245.0026.4 %5.0890.44277.2268.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ399,997.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,536.60ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,161.362,387.0042.6 %5.01,251.74172.8786.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,090.791,477.0052.2 %5.0890.4299.7588.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,200.977,343.09-41.2 %0.01,403.950.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์2,973.572,182.3026.6 %5.0852.46532.0037.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,142.792,045.0034.9 %5.0871.43680.8721.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์4,164.46272.9993.4 %5.01,365.84346.0974.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์4,475.661,509.0066.3 %5.01,048.44450.3057.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์2,769.123,147.00-13.6 %0.0418.3523.4994.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์27,724.182,136.0092.3 %5.0844.61281.3466.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 83,630.9942,794.5048.8 %5.01,256.361,005.8419.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,663.02814.0069.4 %5.0491.0846.6190.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์4,883.131,472.0069.9 %5.0776.42298.3061.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,404.21444.9081.5 %5.0605.20215.7464.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,105.263,257.8836.2 %5.01,350.24692.1748.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,596.951,153.0067.9 %5.01,213.72512.2057.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์7,585.334,846.4036.1 %5.01,765.18216.0087.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์54,543.505,066.8590.7 %5.02,058.641,480.2428.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 145,928.5019,646.1457.2 %5.02,071.91600.1571.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 227,203.704,393.1483.9 %5.0987.8989.8790.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 343,058.275,513.6187.2 %5.01,312.68366.8272.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์10,379.136,731.7635.1 %5.0429.32294.5031.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง21,869.189,464.0056.7 %5.01,048.961,425.00-35.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์26,551.1614,361.0045.9 %5.0898.96506.6643.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง30,380.0413,612.0355.2 %5.0880.40351.5060.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี41,964.7810,992.0073.8 %5.0823.16766.656.9 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์14,833.7814,018.365.5 %2.51,992.852,060.68-3.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,910.802,247.0022.8 %5.0776.34471.0539.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,165.641,372.0036.6 %5.0567.15300.4747.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์40,253.687,688.9280.9 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 630,572 244,196 61.27 % 57,875 26,957 53.42 %