สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,267.26943.0058.4 %5.0538.64294.5845.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช55,633.6915,520.0072.1 %5.0536.54104.0080.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช9,932.746,578.4033.8 %5.065.67120.85-84.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช7,937.932,281.0071.3 %5.057.68178.60-209.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,703.251,536.0043.2 %5.0728.80101.5786.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,764.791,410.0062.5 %5.0785.8539.1995.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช21,771.044,403.6879.8 %5.03,838.49953.9275.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0462.3650.3589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,576.50248.0093.1 %5.0204.8364.0068.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,320.47211.0093.6 %5.0197.0138.0080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,164.96639.0079.8 %5.0462.031.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,224.64150.0095.3 %5.0273.4195.0065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,308.83490.0085.2 %5.0246.1477.2668.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,329.26472.0085.8 %5.0353.5338.1989.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,580.29529.0085.2 %5.0246.3639.2584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,305.151,593.0063.0 %5.0527.7538.4992.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,316.05192.0094.2 %5.0274.8037.8986.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,469.11267.0092.3 %5.0369.0576.6779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,818.80571.0085.0 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,463.55507.0088.6 %5.0234.0046.4780.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,429.29380.0088.9 %5.0383.3369.7681.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,565.59424.0088.1 %5.0388.1597.4374.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,478.72756.0078.3 %5.0318.0097.1569.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,224.23558.0082.7 %5.0296.7436.5587.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,442.94423.0087.7 %5.0270.1450.1681.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,276.22368.0088.8 %5.0246.6238.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,244.32449.0086.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,496.13312.0091.1 %5.0211.8537.9482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหมไม่ครบ312.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ37.94ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,429.195,230.503.7 %1.5804.8769.0691.4 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,118.001,200.0076.6 %5.0604.94114.0081.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,241.255,700.268.7 %4.01,812.71673.5562.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,456.861,105.0055.0 %5.06,286.94228.0096.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,747.831,032.0062.4 %5.0699.64172.9075.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,553.861,392.5045.5 %5.0484.48285.0041.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40175.7551.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0283.1396.1766.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,917.842,585.0047.4 %5.01,337.301,097.1518.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,136.721,313.0058.1 %5.0918.96348.2162.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 15ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,471.235,647.15-26.3 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,602.411,161.0067.8 %5.01,533.47217.8485.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช3,737.92812.0078.3 %5.01,166.18647.7344.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,393.375,620.58-65.6 %0.0976.017,566.57-675.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,036.253,778.64-24.5 %0.0677.06258.8661.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,808.602,906.8950.0 %5.02,002.861,884.505.9 %2.5
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,609.632,029.6043.8 %5.01,101.5745.6095.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,065.3110,451.405.5 %2.51,307.8043.0996.7 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช123,423.13126,722.00-2.7 %0.0721.88342.5052.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,925.6710,612.14-18.9 %0.03,509.303,500.700.2 %0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,356.042,000.0040.4 %5.01,014.04285.0071.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,357.041,050.5268.7 %5.0976.01300.7069.2 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,132.941,120.0064.3 %5.081.4689.12-9.4 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,766.61710.0059.8 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,766.61377.0078.7 %5.080.9375.816.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,749.861,093.0070.9 %5.01,051.7060.2794.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,819.99962.5065.9 %5.0626.17375.5440.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,026.392,966.582.0 %1.0785.48274.5565.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,013.214,763.0040.6 %5.01,603.541,051.8234.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,742.062,274.0039.2 %5.01,128.14291.6374.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,632.529,798.00-13.5 %0.01,603.53234.9985.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช3,621.95250.0093.1 %5.01,128.14285.0074.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,710.684,294.62-15.7 %0.01,090.18354.6067.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,633.672,101.0054.7 %5.01,318.30434.9467.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,796.063,263.0032.0 %5.01,447.50416.5571.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,202.564,321.6016.9 %5.0899.950.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช14,086.433,924.9672.1 %5.0546.67194.2064.5 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 169,038.63100,000.0040.8 %5.02,374.08280.0088.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 38,068.5630,022.1021.1 %5.0882.20584.7333.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,290.204,697.0025.3 %5.0530.98223.5357.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,344.35952.0059.4 %5.0576.66145.3574.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,435.512,873.0035.2 %5.01,204.21789.2734.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,851.611,112.4061.0 %5.0785.84231.5370.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช2,340.427,700.00-229.0 %0.0709.42570.0019.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,687.822,014.0045.4 %5.0976.02218.5077.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช9,101.473,747.0058.8 %5.03,773.12519.5386.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช4,840.714,729.712.3 %1.01,063.55710.6033.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช32,383.115,007.3884.5 %5.01,133.53165.8285.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช26,155.0311,611.0055.6 %5.02,834.28995.4564.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 131,326.988,712.1372.2 %5.0906.48561.7638.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 228,195.478,172.0071.0 %5.01,669.53373.4377.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 322,362.598,862.0060.4 %5.02,575.991,100.6157.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 13,595.169,164.4932.6 %5.01,340.27733.4445.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช5,956.944,562.0023.4 %5.0297.5190.0069.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,543.339,279.9343.9 %5.0480.35673.57-40.2 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล18,646.4559.1699.7 %5.0579.44354.2538.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช82,157.8742,000.0048.9 %5.01,752.69185.0089.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช44,612.374,000.0091.0 %5.01,329.18218.5083.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล681,237.5026,311.0096.1 %5.0796.29243.8869.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช151,228.7061,548.0059.3 %5.01,136.88593.4047.8 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช84,623.2862,382.0526.3 %5.0917.96670.3327.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช433,676.2236,580.9891.6 %5.01,109.081,261.40-13.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,522.5013,447.0034.5 %5.0924.65172.7181.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช41,069.7319,000.0053.7 %5.0888.35200.5077.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร36,573.0713,000.0064.5 %5.0957.38285.0070.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี20,270.466,368.0068.6 %5.0766.38580.9124.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง150,500.9430,322.0079.9 %5.01,388.06908.8934.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,566.2118,964.14-2.1 %0.02,500.361,461.5341.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช45,634.2817,001.9162.7 %5.015,788.632,713.6582.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช103,576.3445,000.0056.6 %5.02,084.77475.0077.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,583.633,427.404.4 %2.01,090.11757.3930.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,899.85845.0070.9 %5.0766.83163.0378.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช41,145.7945,000.00-9.4 %0.05,603.116,199.72-10.6 %0.0
รวม 2,852,707 939,608 67.06 % 123,804 57,499 53.56 %