สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,351.26608.7074.1 %5.0347.66153.5655.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง114,617.6611,578.5089.9 %5.0796.25121.3884.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,898.161,374.5052.6 %5.0537.82122.1677.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,722.131,364.1049.9 %5.0537.822.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,171.0210,734.0018.5 %5.01,925.98526.8172.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,858.95588.0084.8 %5.0260.7862.9575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,776.43171.0095.5 %5.0337.2595.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,705.76312.0091.6 %5.0321.1495.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,811.66210.0094.5 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง11,232.509,980.3611.1 %5.01,127.3159.4294.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,761.423,531.456.1 %3.0956.17591.6138.1 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,343.16391.0083.3 %5.0458.67176.7061.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,825.411,774.2053.6 %5.0689.96289.5158.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,975.23900.4069.7 %5.0613.92360.2741.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,676.61973.8063.6 %5.0575.86299.7847.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,788.68886.0068.2 %5.0575.85532.657.5 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,239.541,688.0024.6 %5.0421.37170.1059.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,584.50888.0075.2 %5.0918.17178.2980.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,026.87306.3089.9 %5.0632.91138.5878.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง11,746.005,414.6853.9 %5.01,052.48234.1977.7 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง52,766.5751,819.691.8 %0.5368.73687.00-86.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,314.271,259.0062.0 %5.0472.59397.7015.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,138.072,788.0032.6 %5.066.66121.41-82.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,020.311,103.2063.5 %5.0632.9073.0888.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,603.81938.4064.0 %5.0499.79117.0676.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,337.212,128.0036.2 %5.0594.86303.0549.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,348.1923,976.50-226.3 %0.01,247.631,163.326.8 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,741.024,138.80-10.6 %0.0937.15241.1574.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,099.081,308.0057.8 %5.0575.85177.6669.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,653.895,177.38-41.7 %0.0804.04175.7678.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง2,801.331,420.0049.3 %5.0575.85465.5019.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,805.803,738.81-33.3 %0.0518.80430.1417.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,078.861,748.7043.2 %5.0461.66312.8332.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,264.781,654.0061.2 %5.0670.93497.2525.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,636.181,058.1059.9 %5.0423.7221.2895.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง41,786.002,003.0095.2 %5.013,925.08237.2498.3 %5.0
รจจ.ระนอง 988,870.8820,541.0697.9 %5.09,569.75398.6595.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,291.24482.0579.0 %5.0366.6738.4789.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง7,171.453,252.0054.7 %5.01,355.50308.9877.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,072.541,042.0066.1 %5.0651.93191.9570.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง2,940.723,520.84-19.7 %0.0575.85347.2739.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,063.791,675.8045.3 %5.0470.12157.9566.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,129.992,396.0023.5 %5.0575.85249.3856.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง15,659.5110,273.0034.4 %5.02,501.25488.6080.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,871.382,442.0036.9 %5.0288.55258.2810.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง30,314.1315,751.9948.0 %5.0845.13359.9357.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง9,632.349,502.201.4 %0.5489.53487.400.4 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี20,090.799,016.0055.1 %5.0587.84321.1645.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,568.1813,516.29-57.7 %0.01,453.851,218.8516.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,299.671,916.0041.9 %5.0746.99570.3923.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,754.521,163.0057.8 %5.0423.72236.2444.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง14,905.191,862.6587.5 %5.03,091.435,769.48-86.6 %0.0
รวม 1,465,145 258,287 82.37 % 60,097 21,036 65.00 %