สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้2,733.272,407.5011.9 %5.01,488.45229.9984.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 659,638.063,902.0093.5 %5.0225.59554.80-145.9 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,526.7579.5097.7 %5.03,732.73364.8590.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา58,156.7321,923.0062.3 %5.0204.29578.10-183.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา24,266.116,579.4072.9 %5.0102.12265.47-160.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,208.4010,554.00-102.6 %0.01,384.20152.0089.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,037.041,558.7648.7 %5.0756.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1226,066.8234,995.42-34.3 %0.08,271.78312.5596.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,118.9919,174.32-26.8 %0.03,781.57853.7877.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43559.5588.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1351.1482.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,089.16706.0082.7 %5.0525.26115.9077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,705.08554.0085.0 %5.0432.4951.3788.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา2,998.29203.0093.2 %5.0388.7463.2583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,854.69288.0092.5 %5.0278.900.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,633.44307.0091.6 %5.0246.3853.2078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,628.71326.0091.0 %5.0338.3775.2677.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,393.45316.0090.7 %5.0460.0175.9083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,614.94541.0085.0 %5.0283.0230.9789.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 14,266.081,332.0068.8 %5.0420.4666.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.5333.2592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,548.11465.0086.9 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,554.03477.0086.6 %5.0313.59104.5066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,334.84252.0092.4 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,464.27209.0094.0 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,659.33280.0092.3 %5.0194.4957.9570.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,291.9612,958.74-56.3 %0.01,638.121,103.0832.7 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์11,261.5118,203.50-61.6 %0.02,171.17228.9589.5 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา7,332.9154,323.87-640.8 %0.02,058.45642.9368.8 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,777.7015,447.66-76.0 %0.01,422.85359.1074.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,655.966,832.37-312.6 %0.0844.59342.2059.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,375.598,313.14-12.7 %0.02,050.641,449.5629.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,733.3211,337.00-68.4 %0.02,026.681,394.6031.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา5,304.871,241.1076.6 %5.01,270.11298.1276.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา3,792.892,386.5137.1 %5.0729.401,033.58-41.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,628.093,206.0843.0 %5.01,545.11242.2584.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,878.502,956.3039.4 %5.0965.99470.4151.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1623,297.7051,977.40-123.1 %0.07,845.684,300.6545.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,428.531,014.0070.4 %5.01,291.52207.0984.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,315.721,966.0040.7 %5.0813.70490.2039.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,877.361,711.0055.9 %5.01,175.001,624.50-38.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,439.072,100.0052.7 %5.01,583.13959.5039.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,663.426,418.00-37.6 %0.01,785.931,456.3618.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา9,247.377,495.0318.9 %5.01,553.51354.6077.2 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,139.673,136.8624.2 %5.01,963.8655.9997.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,226.362,097.005.8 %2.5572.41465.5318.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,714.482,924.4048.8 %5.01,783.541,246.9430.1 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,425.221,817.3446.9 %5.01,042.47201.8880.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 93,784.68955.8074.7 %5.01,368.542,249.84-64.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา16,989.6919,333.58-13.8 %0.02,721.55802.7570.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 10,672.457,955.3425.5 %5.04,101.672,495.3039.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)5,783.6411,448.00-97.9 %0.02,125.10475.0077.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,848.891,834.0052.3 %5.01,098.96450.0459.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,332.363,833.00-15.0 %0.01,120.91701.8837.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,539.898,897.0029.1 %5.04,783.101,652.9165.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 811,334.208,147.0028.1 %5.03,912.304,225.41-8.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก36,914.8525,039.1532.2 %5.0492.19276.9843.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.060.8539.3235.4 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,331.18568.4057.3 %5.068.2876.47-12.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,742.951,031.0072.5 %5.0946.7955.1094.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา2,923.93838.0071.3 %5.0699.62442.9936.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,238.612,536.0021.7 %5.0832.74683.0518.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,126.731,191.3983.3 %5.02,335.006,673.33-185.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา3,944.631,183.5470.0 %5.0585.8732.4794.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,636.159,446.902.0 %1.03,114.66112.7796.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,219.3114,185.0036.2 %5.02,649.421,349.1049.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,422.001,760.0048.6 %5.0927.79442.3352.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา3,845.331,748.2054.5 %5.01,098.96225.1579.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ3,572.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,104.411,980.0051.8 %5.01,213.03251.7579.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา4,699.6912,576.00-167.6 %0.01,136.97204.9782.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา56,196.1223,758.0057.7 %5.0728.60461.4636.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา39,377.5319,417.0050.7 %5.0747.46430.8242.4 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา80,030.2167,389.0015.8 %5.01,382.251,001.4827.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 49,743.81170,019.91-241.8 %0.01,027.44368.8864.1 %5.0
ทสญ.สงขลา 34,372.0317,998.6247.6 %5.0819.14641.8021.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา66,995.5678,164.00-16.7 %0.01,345.65593.6655.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,049.7112,319.5612.3 %5.01,938.651,327.5531.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,633.80813.0069.1 %5.0585.53209.9064.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,445.941,216.0064.7 %5.0927.79461.2450.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา23,566.7020,212.0014.2 %5.01,597.44400.9074.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา3,946.301,160.0070.6 %5.011,808.11415.1596.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาไม่ครบ5,874.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ812.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,272.962,522.4641.0 %5.01,270.08257.1979.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา4,192.943,193.4723.8 %5.0922.98705.2523.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,832.817,321.78-51.5 %0.01,003.881,433.00-42.7 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,830.446,866.00-42.1 %0.01,003.88320.0068.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 135,264.446,233.5782.3 %5.01,008.03585.2041.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 233,334.728,282.0575.2 %5.01,225.17365.2870.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 379,551.708,606.7689.2 %5.01,689.57925.7745.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)6,914.645,846.5615.4 %5.064,790.47701.8598.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา11,414.4510,230.0010.4 %5.0460.55350.9723.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา15,041.188,463.1743.7 %5.0357.63244.4031.7 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,384.6118,516.00-13.0 %0.0381.58221.8741.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่36,913.9137,904.26-2.7 %0.0944.03420.2055.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ30,206.3522,308.0026.1 %5.0877.72768.8212.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา90,108.8324,931.9972.3 %5.0918.79965.95-5.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ4,785.83ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ324.58ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร73,074.7538,642.0047.1 %5.0968.10945.252.4 %1.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา26,505.4725,272.004.7 %2.0918.43547.3540.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ20,412.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ994.46ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ29,004.7012,018.0058.6 %5.0767.32435.5743.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,501.941,551.5538.0 %5.01,299.7038.9097.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา16,378.0326,042.60-59.0 %0.02,312.113,026.70-30.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา7,779.419,342.00-20.1 %0.02,242.302,069.427.7 %3.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา42,480.4223,099.9845.6 %5.01,053.40346.4567.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,613.55445.0087.7 %5.01,191.75492.8458.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,486.932,474.6729.0 %5.0664.14628.665.3 %2.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,192.326,170.00-18.8 %0.01,793.70145.3591.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา3,689.424,516.97-22.4 %0.01,420.26153.8589.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,482.051,610.0035.1 %5.0487.9955.1688.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,678.89732.0072.7 %5.0604.54245.1059.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 944,900.0932,754.0027.1 %5.08,635.247,264.5015.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา23,273.7016,331.5729.8 %5.03,239.735,549.79-71.3 %0.0
รวม 1,597,404 1,248,476 21.84 % 233,190 84,312 63.84 %