สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,819.3123.0099.2 %5.0395.3357.3885.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,090.133,878.555.2 %2.5681.90220.4867.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,931.081,650.0043.7 %5.0604.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี22,478.7218,278.5618.7 %5.04,161.88581.3086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี5,420.572,596.1052.1 %5.0241.7058.2875.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย3,967.49731.0081.6 %5.0362.5443.6488.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,279.541,353.0068.4 %5.0195.6354.4272.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,765.171,440.0061.8 %5.0227.2748.8678.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,820.60580.0084.8 %5.0191.2235.8581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,597.10753.0079.1 %5.0186.3633.2482.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,516.29605.0082.8 %5.0316.8234.9189.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,798.29542.0085.7 %5.0120.3836.6269.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,395.31557.0083.6 %5.0158.7244.4272.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,610.95271.0094.1 %5.0191.7727.4585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,343.74312.0090.7 %5.0194.7434.9882.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,335.34334.0090.0 %5.0275.6550.5681.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,507.14817.0076.7 %5.0144.1739.8772.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,013.523,996.3620.3 %5.01,214.37736.4439.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี3,933.842,400.0039.0 %5.0965.85312.3667.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,490.511,560.0065.3 %5.0585.53166.5671.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,701.25690.0074.5 %5.0528.51229.7756.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,904.542,200.0043.7 %5.0832.721,199.41-44.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,254.753,259.92-44.6 %0.0436.21230.1247.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,870.171,845.0062.1 %5.01,365.15838.5738.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,230.061,993.0038.3 %5.0756.74283.8062.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี9,983.3013,008.00-30.3 %0.01,365.22416.1169.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,518.506,716.5429.4 %5.02,746.85175.7593.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,265.372,034.0037.7 %5.0851.73418.4750.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)5,482.58288.5794.7 %5.01,612.0732.3098.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 29,302.742,645.2771.6 %5.03,775.73983.2574.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี6,984.926,803.422.6 %1.02,175.9957.0097.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,657.611,170.0074.9 %5.0579.0753.5690.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,172.311,517.6052.2 %5.0509.43180.5064.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,375.7978.0097.7 %5.0775.74272.2264.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี9,103.917,476.2017.9 %5.01,207.25906.7524.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,757.232,217.3977.3 %5.01,479.25317.3078.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,891.851,915.0050.8 %5.0571.46175.7569.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,050.3910,320.8714.4 %5.02,107.0086.4195.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี15,520.841,406.0090.9 %5.05,415.59161.9497.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,931.711,446.0063.2 %5.0813.69646.9520.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,460.332,745.0038.5 %5.0908.77180.5280.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,219.281,606.0061.9 %5.01,041.76329.3468.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,903.733,672.0025.1 %5.0737.6239.3294.7 %5.0
สพ.สระบุรี14,391.737,331.5049.1 %5.0614.83183.9070.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี55,924.6947,422.0015.2 %5.0920.01427.7353.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,312.1835.0098.5 %5.0420.4095.3777.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,263.721,127.6178.6 %5.0794.67370.5053.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,887.341,566.0059.7 %5.0699.59299.1757.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,665.235,317.7720.2 %5.01,498.30302.1079.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,927.541,171.0070.2 %5.01,022.90255.7275.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,194.474,415.4615.0 %5.0699.59104.1185.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 114,637.809,411.8835.7 %5.0931.19320.9565.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒34,702.758,414.6175.8 %5.01,524.77379.5675.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,701.963,313.6069.0 %5.0348.61322.297.6 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี83,678.0894,705.00-13.2 %0.01,447.72416.1071.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก29,474.8422,455.6023.8 %5.0744.81183.8475.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์46,137.2036,654.0020.6 %5.01,067.65620.0941.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี81,756.3338,592.0052.8 %5.0693.09547.1021.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี29,916.0324,279.0018.8 %5.0721.28692.174.0 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี52,087.6115,411.0070.4 %5.0596.77545.038.7 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค39,188.0716,104.0058.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี16,296.5313,921.7714.6 %5.01,867.451,162.9537.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี11,269.946,965.5738.2 %5.03,475.142,156.4737.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี23,474.4616,758.0028.6 %5.01,598.67230.9185.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี22,911.5612,936.0043.5 %5.01,054.21385.7063.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,055.573,588.0040.7 %5.0984.86842.6214.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,630.091,151.0056.2 %5.0452.40131.5070.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี35,558.669,409.0073.5 %5.03,467.183,099.5610.6 %5.0
รวม 874,702 522,188 40.30 % 71,656 24,909 65.24 %