สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 47,484.444,394.3841.3 %5.03,247.36151.3195.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,211.29540.0083.2 %5.0160.7691.5243.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก202,492.4413,183.1593.5 %5.0304.58363.32-19.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก22,678.8123,015.00-1.5 %0.066.05145.36-120.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,558.684,528.490.7 %0.5993.44164.9583.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,584.681,744.2032.5 %5.0727.22109.3485.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,258.531,603.0050.8 %5.0551.49140.3474.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 715,177.6116,808.00-10.7 %0.03,429.93200.1294.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก36,520.2820,363.0044.2 %5.03,199.30732.6777.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,260.518,447.52-98.3 %0.02,145.061,335.6937.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก6,897.227,332.00-6.3 %0.01,849.161,572.1815.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก2,712.42483.1682.2 %5.0689.19124.7281.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,042.251,841.0054.5 %5.01,335.72535.6659.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก2,909.161,435.0050.7 %5.0515.50358.2930.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 316,362.0461,280.60-274.5 %0.06,745.454,349.0535.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,317.20993.0077.0 %5.01,924.44170.2891.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,634.11686.0074.0 %5.0765.24358.8653.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,821.451,772.0063.2 %5.01,659.001,086.5634.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์ 64,683.884,400.176.1 %3.02,337.241,817.0622.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,252.912,607.0038.7 %5.01,449.8334.8297.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 28,766.9119,962.9130.6 %5.02,102.08808.1061.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,229.553,297.82-47.9 %0.0605.35813.20-34.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก4,792.083,723.0022.3 %5.01,563.92922.4341.0 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,582.781,756.0051.0 %5.01,107.541,223.75-10.5 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,159.142,555.0038.6 %5.01,303.021,822.89-39.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก18,807.8916,531.5112.1 %5.02,093.91142.4893.2 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก132,932.94108,337.1318.5 %5.01,074.32358.7566.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 10,396.388,072.0022.4 %5.04,352.944,047.957.0 %3.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,922.133,395.5813.4 %5.0993.45713.4528.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,313.056,193.6825.5 %5.0949.18270.7571.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)16,527.7413,959.0015.5 %5.05,473.791,404.9774.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 97,844.155,294.0032.5 %5.03,442.40773.4077.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,142.59169.0094.6 %5.079.5063.6020.0 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก610,343.383,435.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,212.01573.0082.2 %5.0974.4347.5695.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,570.33290.0088.7 %5.0727.2276.0089.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,322.423,760.0013.0 %5.01,156.44326.1371.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,436.7630,995.77-316.8 %0.02,058.341,061.8348.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,029.723,369.0016.4 %5.0760.66665.4412.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,329.58624.0085.6 %5.0521.7060.6388.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก5,584.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,659.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก11,662.117,696.4934.0 %5.02,284.211,032.6554.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,043.411,444.0052.6 %5.0530.87273.3348.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,618.503,000.0017.1 %5.01,183.59712.5039.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,212.501,676.0047.8 %5.0955.41143.6385.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,059.772,197.6045.9 %5.01,107.54388.0365.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,142.133,980.003.9 %1.51,031.4895.8390.7 %5.0
สพ.พิษณุโลก23,364.345,543.0076.3 %5.0544.7485.5084.3 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 94,789.72104,030.00-9.7 %0.01,806.481,145.0036.6 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 60,412.3452,693.4912.8 %5.01,370.44754.5844.9 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก21,073.6416,607.8721.2 %5.0868.25497.7342.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 614,057.0512,635.0010.1 %5.03,180.511,197.3662.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,552.38260.0089.8 %5.0727.22170.3776.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก4,740.891,620.0065.8 %5.01,031.46322.2068.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก18,598.8214,207.9923.6 %5.01,977.48807.5059.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,519.84991.3060.7 %5.0708.19143.5979.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก5,896.921,080.0081.7 %5.01,487.84357.9175.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,397.151,572.0053.7 %5.01,021.270.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,670.932,856.0022.2 %5.0898.35345.6161.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 149,203.159,540.6880.6 %5.01,161.36397.8765.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 231,081.9010,242.7167.0 %5.02,598.00587.9577.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 333,520.819,349.6072.1 %5.02,019.83305.6684.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์14,780.409,190.2037.8 %5.04,272.23651.8984.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 771,557.374,800.0093.3 %5.0456.24951.90-108.6 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล46,838.9119,495.3058.4 %5.01,041.411,106.23-6.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก68,826.0372,167.00-4.9 %0.01,776.71386.4978.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว17,446.7016,158.007.4 %3.5821.67471.5542.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก111,311.5464,283.8042.2 %5.01,039.07258.1875.2 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก443,640.6340,055.0091.0 %5.06,512.19369.4994.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก30,646.342,109.5693.1 %5.0999.471,268.41-26.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย27,704.5211,825.8757.3 %5.0985.61421.9657.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก15,207.2527,945.00-83.8 %0.02,425.312,034.0816.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก11,228.978,533.0024.0 %5.03,579.6256.0798.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก23,082.174,192.0081.8 %5.02,474.59361.5585.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)2,734.961.00100.0 %5.01,352.43455.9066.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก28,106.6320,703.0026.3 %5.02,014.48404.5979.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 2,982.162,038.7431.6 %5.0860.33587.8531.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,263.617,351.00-72.4 %0.01,269.5875.7794.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,013.70594.0070.5 %5.01,253.3323.0098.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,484.12897.0063.9 %5.0445.54159.2764.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 650,300.9631,692.7037.0 %5.012,066.329,310.0322.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก51,496.4911,558.0077.6 %5.013,040.755,412.9958.5 %5.0
รวม 2,662,793 1,032,564 61.22 % 151,845 63,980 57.86 %