สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,889.40766.0073.5 %5.0482.43202.1758.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,932.295,717.2936.0 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,338.671,839.0044.9 %5.0615.55192.8568.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,507.001,976.0043.7 %5.0672.57188.5372.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย16,991.809,090.2246.5 %5.01,927.65671.0865.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย5,035.262,116.0058.0 %5.0250.2047.5081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,949.811,031.0079.2 %5.0328.1238.3088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,681.51773.0083.5 %5.0261.6558.0477.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,619.981,014.0078.1 %5.0468.5186.4081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,487.29865.0080.7 %5.0296.0028.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,657.02944.0079.7 %5.0239.6044.6581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,401.58566.0087.1 %5.0224.8828.7987.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,554.97701.0084.6 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,419.35701.0084.1 %5.0326.9362.3280.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,387.228,903.67-65.3 %0.01,413.541,620.48-14.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,745.271,852.0050.6 %5.0615.570.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,893.571,866.0061.9 %5.01,166.330.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,684.411,560.0057.7 %5.0748.66352.8452.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,654.08697.0080.9 %5.0729.64482.5033.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,843.534,422.0043.6 %5.02,326.992,164.977.0 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,017.192,627.76-30.3 %0.0473.40572.15-20.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,402.013,461.0021.4 %5.01,128.98876.5922.4 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย3,147.843,199.00-1.6 %0.0501.4572.2085.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,847.1115,160.00-159.3 %0.01,471.27420.6071.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย4,894.863,215.1034.3 %5.0805.70290.1364.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย4,006.60455.8088.6 %5.074.5634.6953.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,660.88909.0075.2 %5.0786.6985.3089.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,400.95891.0073.8 %5.0596.53333.4244.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,945.142,845.8027.9 %5.0824.72500.2239.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย24,052.3627,614.00-14.8 %0.04,133.511,877.3554.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย5,516.884,021.0027.1 %5.02,182.59410.0281.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,799.38891.0084.6 %5.0805.71333.4258.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย6,010.2016,246.04-170.3 %0.01,262.09110.4291.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,608.00395.0089.1 %5.0672.59545.3018.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,873.356,647.50-71.6 %0.0767.68721.696.0 %3.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,704.574,501.004.3 %2.01,128.98515.6954.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,298.881,308.0075.3 %5.0602.85333.4244.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,908.892,526.0035.4 %5.0577.5224.7295.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย12,019.571,669.0086.1 %5.0767.68455.3340.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย36,941.3929,296.0020.7 %5.0733.44780.71-6.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,029.101,263.0058.3 %5.0501.4562.8187.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,287.363,173.2226.0 %5.0767.68281.6563.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,142.721,271.1059.6 %5.0577.51276.1952.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,487.033,849.7014.2 %5.01,004.76357.5264.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,735.714,644.00-24.3 %0.0710.63387.6945.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,638.045,390.804.4 %2.01,693.651,354.4020.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,767.834,004.70-6.3 %0.0729.64246.0066.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย14,305.9310,404.0027.3 %5.04,088.43748.7881.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 130,993.9016,930.3745.4 %5.02,013.83434.3278.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 255,685.2013,582.3275.6 %5.02,103.57414.6180.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย16,850.386,985.7058.5 %5.0389.72884.63-127.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย64,749.8873,140.00-13.0 %0.01,217.22392.6567.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย81,522.3752,312.0035.8 %5.0811.03549.6032.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย21,150.6825,099.84-18.7 %0.0834.351,320.00-58.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย136,866.5019,893.0185.5 %5.02,074.96370.3582.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย46,382.8514,350.9469.1 %5.0811.16595.4426.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง73,845.7329,976.0059.4 %5.0771.42651.5015.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,694.5915,257.90-75.5 %0.01,554.181,849.01-19.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,729.373,564.754.4 %2.0748.66677.429.5 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,170.431,209.0061.9 %5.0501.45191.9061.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย30,452.1514,255.1053.2 %5.04,400.205,338.91-21.3 %0.0
รวม 870,218 495,837 43.02 % 62,043 33,009 46.80 %