สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,896.791,000.0047.3 %5.0392.6547.5087.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,770.2010,704.6065.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,214.803,683.22-66.3 %0.0354.6279.8077.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,219.491,047.0067.5 %5.0433.0343.8489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล7,640.435,230.8131.5 %5.01,818.85319.2082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล3,435.7139.0098.9 %5.0272.7757.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,124.94511.0083.6 %5.0167.7871.2557.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,169.82456.0085.6 %5.0258.6476.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ3,572.86500.0086.0 %5.0179.7557.0068.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,189.93523.0083.6 %5.0276.3276.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,169.26416.0086.9 %5.0336.6358.9082.5 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,468.557,516.7434.5 %5.0840.741,182.65-40.7 %0.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,280.613,902.008.8 %4.0510.0755.1089.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,075.513,340.00-8.6 %0.0677.89523.4522.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,382.00947.7560.2 %5.0411.67305.9025.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,776.602,298.0051.9 %5.01,381.49475.0065.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,887.001,179.0059.2 %5.0620.8536.1894.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,897.221,295.0055.3 %5.0525.77205.0061.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,224.371,713.0023.0 %5.0392.65763.80-94.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,307.674,006.867.0 %3.5943.96436.0553.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล3,856.352,129.0044.8 %5.01,001.17394.2560.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล2,781.671,064.0061.7 %5.0582.57204.2564.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,096.988,457.61-106.4 %0.0979.28236.5575.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,014.082,325.0022.9 %5.0658.88154.8576.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,177.67532.0075.6 %5.045.0475.98-68.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล2,963.91681.0077.0 %5.0658.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,659.611,439.0045.9 %5.0525.7750.3190.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,767.033,384.6010.2 %5.0696.91145.3579.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล5,331.8510,217.66-91.6 %0.01,248.37637.6048.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,077.612,023.0050.4 %5.01,058.21242.2577.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล2,985.661,397.0053.2 %5.0620.85227.0563.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล7,317.589,255.50-26.5 %0.01,153.2981.2293.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,701.951,444.0086.5 %5.0582.81241.3358.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,261.762,361.0027.6 %5.0772.97392.3549.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,693.151,151.0057.3 %5.0544.7885.5084.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล2,923.481,469.0049.8 %5.0624.05191.9169.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,937.381,426.0051.5 %5.0487.7334.9592.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล11,082.287,759.0030.0 %5.0347.85146.4557.9 %5.0
รจจ.สตูล 31,847.0735,505.01-11.5 %0.0624.32136.7078.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,223.01367.0083.5 %5.0354.6257.0083.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล2,925.671,565.0046.5 %5.0620.85338.2045.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,453.321,373.0044.0 %5.0430.69146.3066.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,867.983,981.0518.2 %5.0811.01251.7569.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,286.222,931.0031.6 %5.0620.8589.5485.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,402.813,513.1035.0 %5.0770.65246.9568.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล10,743.978,073.8124.9 %5.01,268.60135.8589.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,319.432,966.4931.3 %5.0327.4571.8478.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล38,955.7816,470.0057.7 %5.0787.07518.7534.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,079.9716,096.7330.3 %5.0628.55447.4528.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู22,607.2412,522.0044.6 %5.0612.0653.5091.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,863.1911,405.45-15.6 %0.01,390.281,186.5514.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,034.321,548.3049.0 %5.0620.85439.4329.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,329.64503.0078.4 %5.0354.6295.9572.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,619.789,145.5772.8 %5.02,486.513,088.69-24.2 %0.0
รวม 384,893 236,791 38.48 % 36,095 15,717 56.46 %