สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,529.14513.0085.5 %5.0477.8168.5885.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,777.217,383.0046.4 %5.068.7888.72-29.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี7,541.066,888.578.7 %4.01,219.441,089.6510.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,940.221,541.0047.6 %5.0350.4251.2485.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 546,937.2534,386.4926.7 %5.09,801.22140.2698.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,154.331,087.7578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 219,423.6413,524.9030.4 %5.03,586.241,380.5461.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,897.6133,295.20-28.6 %0.04,267.15297.6993.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,537.591,700.0062.5 %5.0392.5849.4287.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.651.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,101.841,525.0062.8 %5.01,178.96332.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,547.271,998.0064.0 %5.0404.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,186.05993.8083.9 %5.0358.01332.507.1 %3.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,532.6388.0094.3 %5.0346.212.8599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์4,683.49965.0079.4 %5.0222.95102.6154.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7019.6893.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3650.0981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,586.311,144.0075.1 %5.0291.1028.7390.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,358.45294.0096.5 %5.0352.29378.10-7.3 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,480.80472.0086.4 %5.0313.0469.0977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,853.421,397.0076.1 %5.0386.3447.7187.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,627.151,194.0074.2 %5.0315.61259.3017.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,477.179,127.00-66.6 %0.02,025.741,436.4029.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,371.823,137.0028.2 %5.01,046.89528.2249.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 221,713.7410,225.4052.9 %5.04,033.64509.2087.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,392.683,835.0040.0 %5.01,314.52281.3778.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,942.492,454.0058.7 %5.0765.41661.4813.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,293.834,914.807.2 %3.5899.20385.6057.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,042.031,199.0060.6 %5.0648.96577.6911.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 965,823.5059,448.009.7 %4.522,981.125,681.8575.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 24,140.281,743.0057.9 %5.01,457.30661.2054.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,633.641,787.0050.8 %5.0460.88428.837.0 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,799.862,538.0047.1 %5.01,161.80511.5456.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,713.426,702.0923.1 %5.01,742.17235.8286.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,025.723,791.00-87.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,559.124,009.0012.1 %5.01,143.37346.5969.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี6,176.233,222.0047.8 %5.01,392.80274.5580.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,603.003,449.0025.1 %5.01,450.39157.4189.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี19,195.6721,505.00-12.0 %0.01,885.00215.1188.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 27,271.9814,265.6847.7 %5.07,934.234,191.4047.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)12,288.6910,612.0013.6 %5.03,028.861,258.7558.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)24,644.207,684.9768.8 %5.07,224.141,049.2385.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,700.903,119.6015.7 %5.0839.21372.0755.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)23,126.7311,273.0451.3 %5.08,318.101,096.0486.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี5,362.861,800.0066.4 %5.01,428.6141.8097.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,702.311,238.6066.5 %5.0558.06349.2937.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,054.0911,039.84-82.4 %0.01,350.60296.0378.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี54,018.0634,621.5035.9 %5.016,144.72195.5498.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,835.625,093.0012.7 %5.0926.29474.7348.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,839.861,240.0067.7 %5.0603.08415.1531.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,174.2924,921.45-204.9 %0.01,801.97170.1590.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,522.743,450.0023.7 %5.01,010.26258.8174.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี5,224.705,731.38-9.7 %0.01,318.70207.8784.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,406.2811,395.68-35.6 %0.01,980.08649.1467.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,152.035,966.49-43.7 %0.0916.78184.7679.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 91,132.1515,208.0083.3 %5.0759.64135.1682.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,572.177,916.0055.0 %5.0776.17348.6555.1 %5.0
รจก.ชลบุรี 257,874.19233,483.029.5 %4.52,265.691,316.0541.9 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา148,524.8832,906.7777.8 %5.01,855.44540.7570.9 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 49,361.5742,365.0014.2 %5.0743.18663.1010.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 216,139.4313,904.0013.9 %5.02,071.241,470.4329.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,182.852,870.009.8 %4.5477.81428.4510.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,833.298,329.93-42.8 %0.01,645.321,439.8012.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,383.754,672.00-6.6 %0.01,097.85405.6563.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี10,459.1514,144.85-35.2 %0.02,113.19375.6582.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี6,153.032,635.0057.2 %5.01,385.07593.7557.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,288.405,157.4529.2 %5.0729.22120.6583.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ9,736.655,209.1446.5 %5.0879.34239.0072.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 187,772.3716,652.4381.0 %5.0922.24171.0581.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 215,741.9217,392.00-10.5 %0.01,162.551,046.909.9 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 320,027.7340,215.00-100.8 %0.0625.58425.2932.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี และระยอง65,406.9412,285.9081.2 %5.02,795.2285.6196.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี32,405.1313,121.6959.5 %5.0406.40304.0025.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี25,160.7412,456.0050.5 %5.0291.86679.25-132.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี35,489.6724,726.0030.3 %5.0874.60419.3852.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ72,686.9734,946.7151.9 %5.0900.20620.4331.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี103,786.3833,230.0068.0 %5.0758.40301.3960.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี51,559.0141,235.8920.0 %5.0834.16757.349.2 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน94,960.7544,546.0053.1 %5.0484.021,067.80-120.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา48,771.668,500.0082.6 %5.0796.26685.9013.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม30,774.9517,265.0243.9 %5.0624.34256.5058.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)28,995.2921,954.5824.3 %5.0585.35207.5064.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี32,715.7740,169.36-22.8 %0.01,913.351,300.2932.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี14,952.9513,340.9010.8 %5.03,185.331,632.2348.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี18,169.4737,292.00-105.2 %0.0546.07469.4314.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,214.061,855.0042.3 %5.01,739.52314.5081.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,311.4328,336.00-46.7 %0.0853.0687.2889.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,713.575,960.6611.2 %5.0972.23554.7542.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,825.7415,853.00-102.6 %0.01,571.42444.6071.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 36,004.577,497.41-24.9 %0.01,525.57616.0559.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)6,086.013,988.0034.5 %5.0897.69678.8024.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,433.003,203.006.7 %3.0485.41627.39-29.2 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 242,228.6442,918.00-1.6 %0.010,259.366,589.8035.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี63,426.8734,598.5245.5 %5.08,626.977,195.7116.6 %5.0
รวม 2,115,034 1,368,183 35.31 % 191,696 65,599 65.78 %