สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,907.79882.0069.7 %5.0447.99103.6676.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม16,896.308,034.1052.5 %5.0122.7332.6073.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม4,044.104,310.52-6.6 %0.0795.49135.2183.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,510.201,686.0052.0 %5.0676.17137.2479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม18,580.0614,671.0021.0 %5.03,148.23734.3876.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม5,003.961,334.0073.3 %5.0324.0926.6691.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ4,291.76601.0086.0 %5.0286.3431.4489.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,239.89846.0080.0 %5.0316.3844.9885.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม5,947.36711.0088.0 %5.0277.8276.4872.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก4,260.52785.0081.6 %5.0297.8813.1295.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,642.17435.0088.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,303.83186.0095.7 %5.0229.1867.9870.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย6,672.37843.0087.4 %5.01,443.3091.8193.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,404.17540.0087.7 %5.0321.153.4098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ4,116.58461.0088.8 %5.0158.8212.5492.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช4,096.04229.0094.4 %5.0289.4012.0695.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง4,181.56521.0087.5 %5.0188.6810.2294.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,727.355,776.77-55.0 %0.0809.28983.53-21.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ1,747.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,415.501,791.0059.4 %5.0999.44309.4869.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,598.322,715.0024.5 %5.0714.1853.7992.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,375.081,670.0050.5 %5.0638.14152.2176.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม9,050.024,539.7849.8 %5.02,767.931,397.1849.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,443.323,953.76-61.8 %0.0490.85729.75-48.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,463.654,711.0013.8 %5.01,455.831,041.7328.4 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,206.222,565.0039.0 %5.0915.47104.3888.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม7,689.5116,981.44-120.8 %0.01,449.84471.2167.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,805.483,228.6015.2 %5.0790.27528.8733.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,873.22549.0070.7 %5.058.1722.6161.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,631.501,109.0069.5 %5.0616.0932.6094.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม4,936.30752.0084.8 %5.01,227.63215.6582.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม4,318.684,275.901.0 %0.5942.39211.7077.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,823.1738,223.00-460.2 %0.01,796.09822.0154.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,943.488,020.0010.3 %5.02,009.880.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม4,771.021,968.0058.8 %5.0897.38126.5085.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม9,025.4512,321.60-36.5 %0.02,252.58136.3593.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม11,658.771,893.0083.8 %5.0469.78175.0962.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,426.974,615.00-4.2 %0.0832.19371.8155.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ8,585.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ202.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,995.893,046.0049.2 %5.01,151.5555.9395.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,391.573,610.8043.5 %5.0828.5370.8291.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,635.191,987.0082.9 %5.0674.15248.1163.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 44,587.5562,758.00-40.8 %0.0882.601,068.75-21.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,978.832,612.0034.4 %5.0600.11320.1246.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,169.723,913.006.2 %3.0502.33263.7147.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,336.692,097.0037.2 %5.0638.15167.5173.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,778.026,532.003.6 %1.51,113.52366.2267.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,947.353,115.0037.0 %5.01,056.49473.2155.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,986.648,536.99-114.1 %0.0866.31116.1986.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 127,987.1313,711.8651.0 %5.01,320.26357.8972.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 220,646.9616,795.0018.7 %5.018,720.08323.0098.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 319,574.4010,869.1244.5 %5.01,063.16264.7875.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม16,322.4915,491.205.1 %2.51,813.46251.8786.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,362.358,236.9627.5 %5.0248.83184.1426.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม111,940.2456.5099.9 %5.0840.8744.5994.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม36,123.3436,995.00-2.4 %0.0910.6543,876.70-4,718.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม25,674.2829,147.66-13.5 %0.0803.97913.46-13.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย63,346.4613,382.0078.9 %5.0806.90212.3973.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม20,753.9522,118.00-6.6 %0.0738.30293.5560.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม17,209.7526,709.00-55.2 %0.01,818.251,643.569.6 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,843.202,963.0022.9 %5.0809.29250.7069.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,251.031,309.0059.7 %5.0581.09235.6759.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม43,654.7715,539.3064.4 %5.06,049.673,495.7842.2 %5.0
รวม 726,780 470,266 35.29 % 76,296 64,920 14.91 %