สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0505.8480.4384.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,720.542,982.3179.7 %5.0145.92161.35-10.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด1,178.343,909.00-231.7 %0.0471.26215.3054.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,110.631,786.0042.6 %5.0433.2352.3487.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,684.376,713.4471.7 %5.03,222.91883.0572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,939.252,052.0058.5 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,339.00685.0084.2 %5.0331.3032.6090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,152.09389.0090.6 %5.0234.9648.2479.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร4,048.10401.0090.1 %5.0203.4215.2092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,069.41326.0092.0 %5.0123.819.6492.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,490.25548.0087.8 %5.0346.0193.8972.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร504.751.0099.8 %5.0349.730.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,748.41485.0087.1 %5.0220.1949.7777.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย2,013.13190.0090.6 %5.0287.012.8599.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,188.14634.0084.9 %5.0235.340.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,984.26251.0093.7 %5.0161.0415.7190.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,679.92474.0089.9 %5.0185.6627.2585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,473.711.00100.0 %5.0231.280.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,182.81554.0086.8 %5.0290.8732.1389.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,072.99112.0097.3 %5.0265.6241.4684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,649.771.00100.0 %5.0230.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,407.511.0099.9 %5.0128.070.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,370.515,537.07-26.7 %0.01,036.06608.0041.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด777.491.0099.9 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง3,006.181,705.2043.3 %5.0301.58247.0018.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,738.882,277.0016.9 %5.0524.39256.5051.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,812.33804.0071.4 %5.0517.16218.5057.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,365.832,327.001.6 %0.5918.041.8599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,640.832,168.0040.5 %5.0769.85563.9526.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,664.631.00100.0 %5.0826.881.8599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,777.241.00100.0 %5.02,092.170.95100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,528.704,229.83-67.3 %0.0617.59665.49-7.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,559.475,986.00-7.7 %0.01,062.11404.0662.0 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,362.226,062.00-39.0 %0.01,058.0129.4597.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)21,227.2820,351.494.1 %2.01,781.35581.8767.3 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด72,631.4919,362.7073.3 %5.0286.57656.40-129.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,931.742,346.0040.3 %5.0971.48483.0650.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,833.06829.0054.8 %5.043.4032.1725.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,032.041,464.0028.0 %5.063.640.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด4,201.62800.0081.0 %5.01,093.1247.2995.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,330.99902.0072.9 %5.0719.42611.8015.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,810.081.00100.0 %5.0845.900.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,630.8842,687.59-459.4 %0.02,852.401,476.8248.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,576.154,030.0027.7 %5.01,226.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,977.801.00100.0 %5.03,165.850.95100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,316.1517,643.34-179.3 %0.01,128.22156.8686.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด12,202.542,110.0082.7 %5.01,055.08218.5079.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,565.374,025.5011.8 %5.01,169.18442.4862.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,895.185,006.00-2.3 %0.0818.16131.6583.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,854.333,098.0036.2 %5.01,245.21701.7643.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด4,007.517,381.00-84.2 %0.0648.5374.5388.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด13,668.5712,408.009.2 %4.5490.39194.7560.3 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 68,085.3946,625.1131.5 %5.01,163.440.9099.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,900.684,630.00-59.6 %0.0386.580.9599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด649.23704.00-8.4 %0.0238.96131.1545.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,400.582,205.0035.2 %5.0788.86424.3546.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,120.813,301.0019.9 %5.0693.78198.7471.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,134.427,151.73-39.3 %0.01,167.46689.0441.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,724.724,153.0012.1 %5.01,188.20340.5871.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,766.4412,443.01-15.6 %0.0919.6060.1293.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 133,787.3716,236.0051.9 %5.01,103.9756.8994.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 215,776.2918,836.00-19.4 %0.01,170.73400.8265.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 322,275.555,993.5473.1 %5.0941.08275.2570.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)58,283.299,705.0983.3 %5.02,272.6614,978.37-559.1 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,871.2811,619.84-69.1 %0.0422.65182.2656.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,568.367,232.31-181.6 %0.0291.74675.85-131.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด150,227.5967,855.0054.8 %5.01,567.26293.4681.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด145,859.091.00100.0 %5.0876.940.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด43,215.121.00100.0 %5.01,133.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย24,432.2110,548.0056.8 %5.0905.30257.5371.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร20,349.301.00100.0 %5.0808.560.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง200,850.3327,282.0186.4 %5.0916.67236.2374.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด77,245.251.00100.0 %5.0760.182.8599.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,693.0130,712.00-216.8 %0.02,007.202,930.14-46.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,499.381,732.0050.5 %5.0750.82225.5170.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,425.411,290.0062.3 %5.0655.74196.3570.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด48,867.895,200.0089.4 %5.08,371.095,100.0039.1 %5.0
รวม 1,304,944 493,500 62.18 % 69,936 38,239 45.32 %