สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,827.52741.0073.8 %5.0569.7547.4291.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร17,873.305,704.0068.1 %5.0191.57100.2047.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,428.211,991.7541.9 %5.0797.94196.7675.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,545.93630.0082.2 %5.0523.0741.8992.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร15,626.1815,912.00-1.8 %0.02,452.33560.0677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร6,020.891,134.0081.2 %5.0301.2238.1687.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,295.111,141.0073.4 %5.0473.22118.0175.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน4,141.90528.0087.3 %5.0317.1250.1684.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,979.13463.0088.4 %5.0401.0815.6296.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,466.20631.0085.9 %5.0280.6772.4574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ5,864.17462.0092.1 %5.0153.1525.8783.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส4,403.32787.0082.1 %5.0414.6070.5283.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.053.0415.5770.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,079.94310.0089.9 %5.0367.1815.3495.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์4,016.83495.0087.7 %5.0191.2259.2369.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,169.84431.0089.7 %5.0280.1570.3374.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,535.82420.0090.7 %5.0420.0685.5079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,943.54276.0093.0 %5.0417.2755.7886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย4,463.07634.0085.8 %5.0319.2764.5579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย4,157.94289.0093.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,957.921,186.1370.0 %5.0251.3980.7567.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,767.454,156.76-10.3 %0.0912.021,060.34-16.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,381.622,624.0040.1 %5.01,159.24823.4429.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,522.102,160.0038.7 %5.0835.97307.4863.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,162.43520.0083.6 %5.0487.81524.58-7.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,825.782,940.0023.2 %5.0950.051,995.62-110.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,344.691,815.0045.7 %5.0556.17427.5023.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,558.054,531.0018.5 %5.01,615.651,793.09-11.0 %0.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,822.483,405.7829.4 %5.01,292.36175.3186.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร6,937.1811,361.24-63.8 %0.0989.24187.1581.1 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร50,050.3535,391.0029.3 %5.0565.42430.2523.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)11,321.1824,641.00-117.7 %0.04,025.115,756.50-43.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร8,651.202,761.3068.1 %5.0912.10359.8460.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,125.52681.0039.5 %5.063.140.9098.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,397.338,045.50-83.0 %0.080.5249.2938.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,985.831.00100.0 %5.0822.860.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,545.931,092.0069.2 %5.0523.07142.5072.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,612.033,300.008.6 %4.0874.00227.1574.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร7,017.636,045.0013.9 %5.01,597.59619.3861.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,686.638,090.00-42.3 %0.01,383.86806.2341.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,014.251,050.0073.8 %5.0636.44320.1549.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร5,342.9511,491.00-115.1 %0.01,026.86141.6286.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,932.8619,641.26-23.3 %0.02,882.262,550.5511.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,333.352,536.0077.6 %5.0816.94202.4475.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร4,058.653,980.601.9 %0.51,045.15345.0867.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,487.193,133.0030.2 %5.01,235.19192.4984.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,798.473,735.7235.6 %5.01,311.35329.6674.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร4,453.663,906.4412.3 %5.0556.8035.6693.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร12,351.115,509.6455.4 %5.01,026.13341.7966.7 %5.0
รจจ.สกลนคร 86,209.04118,451.01-37.4 %0.01,293.67400.5169.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร3,150.88923.0070.7 %5.0569.75386.6832.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,336.652,495.3353.2 %5.0950.05396.6658.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร11,142.331,769.0084.1 %5.0702.86311.3755.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร6,517.304,421.9432.2 %5.01,156.98476.2458.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,222.254,761.368.8 %4.01,212.71458.8162.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร5,140.097,093.47-38.0 %0.01,108.44403.6563.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2355,644.221.00100.0 %5.01,286.77950.8926.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 126,411.7515,816.0040.1 %5.0557.26530.784.8 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 239,020.3718,322.5753.0 %5.02,623.69453.8282.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 342,112.916,895.1383.6 %5.02,618.04256.6890.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,596.675,345.60-16.3 %0.0254.30226.7110.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร110,412.7873,188.0033.7 %5.02,037.781,153.6743.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร20,447.8416,662.9918.5 %5.0803.031,307.03-62.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม17,072.3217,304.00-1.4 %0.0853.832,187.81-156.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน148,698.6728,064.0081.1 %5.01,165.01473.2159.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,451.6923,264.16-122.6 %0.02,179.801,123.0948.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,616.322,811.0022.3 %5.0874.00423.5251.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,293.031,169.0064.5 %5.0702.86269.4761.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร46,725.4216,867.9963.9 %5.05,823.694,314.4025.9 %5.0
รวม 966,507 578,338 40.16 % 68,133 38,436 43.59 %