สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,762.223,458.828.1 %4.02,138.720.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 359,509.3936,077.1139.4 %5.0168.42829.06-392.3 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,848.0038.0098.7 %5.0787.1978.9990.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.3781.6169.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่60,669.1210,066.8983.4 %5.0152.5331.2579.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่8,018.497,149.6010.8 %5.063.2236.5442.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่15,279.2112,244.8919.9 %5.0117.65166.44-41.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่13,816.8818,507.70-33.9 %0.01,776.02463.7773.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,245.752,133.0234.3 %5.01,535.070.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,545.282,054.0042.1 %5.01,053.4150.2595.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 839,841.1221,667.0045.6 %5.03,646.03294.5091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 119,399.3014,836.9823.5 %5.05,286.70532.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,029.564,238.7053.1 %5.02,644.50609.9076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ4,130.70435.0089.5 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,928.84299.0092.4 %5.0689.2357.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง4,113.06528.0087.2 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 18,343.093,651.0056.2 %5.0355.7863.6582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 27,060.743,906.0044.7 %5.0355.7855.4584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,051.99713.0082.4 %5.0295.9841.7485.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,318.391,175.0072.8 %5.0210.0787.3558.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง880.231,228.00-39.5 %0.0300.351.5799.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,100.72630.0084.6 %5.0350.9861.0382.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,948.61667.0083.1 %5.0479.82123.8274.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด4,032.16711.0082.4 %5.0384.0182.9578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,905.46105.0097.3 %5.0678.93152.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง17,123.981,629.9090.5 %5.0323.1582.3074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,688.211,256.0065.9 %5.0232.2772.6968.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด4,062.961,175.0071.1 %5.0246.190.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,707.881,378.0070.7 %5.0277.1349.5582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,158.44848.0079.6 %5.0403.9067.8383.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,784.801,717.0064.1 %5.0683.6642.6993.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว4,663.69555.0088.1 %5.0456.580.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว4,088.89569.0086.1 %5.0457.2846.0889.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,971.12190.0095.2 %5.0482.94104.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ4,031.84505.0087.5 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,774.11420.0088.9 %5.0609.5737.2893.9 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 313,270.565,685.7857.2 %5.01,960.79309.0984.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,747.701,008.0073.1 %5.01,215.35182.9784.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,081.842,482.0019.5 %5.0823.6157.2293.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,727.489,649.20-24.9 %0.01,422.21604.2057.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่9,038.1413,503.00-49.4 %0.02,650.751,455.0445.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่11,690.424,558.1861.0 %5.01,129.47169.5885.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,299.741,520.0071.3 %5.01,661.921,796.32-8.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 911,924.983,985.0066.6 %5.01,896.56134.1192.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,633.741,942.0046.6 %5.0783.81765.872.3 %1.0
สำนักงานชลประทานที่ 140,770.9057,878.95-42.0 %0.013,128.102,227.7083.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,801.481,511.4816.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,062.28908.0014.5 %5.0939.31342.9563.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,451.824,315.5220.8 %5.02,409.99710.8770.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,308.673,749.0029.4 %5.01,700.861,408.8517.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,612.719,956.20-50.6 %0.02,544.53399.8184.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 36,603.6029,804.8718.6 %5.02,237.15463.4079.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,138.915,433.22-5.7 %0.02,702.16146.7594.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,845.957,303.20-89.9 %0.0774.47933.55-20.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,602.708,414.8320.6 %5.03,430.412,474.3627.9 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,486.453,710.0017.3 %5.01,357.67795.3341.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 14,345.182,276.6647.6 %5.02,177.942,301.52-5.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่14,925.6352,271.97-250.2 %0.03,392.87573.1183.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,864.9720,310.00-28.0 %0.05,682.135,824.40-2.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,396.439,997.00-56.3 %0.02,485.711,425.0042.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 11,868.095,204.0056.2 %5.01,604.921,045.7334.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,557.77796.0077.6 %5.01,015.38488.3051.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)12,657.5621,264.99-68.0 %0.03,728.45171.1095.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ22,862.9010,520.7454.0 %5.0405.6976.5481.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,505.032,205.5012.0 %5.032.452.8591.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่4,671.851,071.0077.1 %5.01,737.99104.6494.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่3,168.102,072.0034.6 %5.0977.35427.1356.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่5,897.537,981.00-35.3 %0.01,737.99520.8970.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่18,070.3880,318.00-344.5 %0.02,251.421,268.5243.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,150.252,370.0066.9 %5.01,357.67311.1077.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่12,665.4716,830.00-32.9 %0.03,778.65180.8695.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่12,314.313,594.0070.8 %5.01,453.65313.6578.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,379.115,547.55-3.1 %0.01,338.65787.3941.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,055.222,370.0053.1 %5.01,746.43247.7085.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่8,253.715,288.7035.9 %5.02,024.13344.0383.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,547.009,148.00-101.2 %0.01,058.84144.9686.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่41,582.3821,693.0047.8 %5.01,220.33262.3778.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่18,027.9612,342.0031.5 %5.0838.32242.4571.1 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 143,234.41158,233.00-10.5 %0.02,578.461,631.6536.7 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 48,450.1849,906.40-3.0 %0.01,552.74354.8377.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 516,131.3119,086.00-18.3 %0.03,450.791,658.2351.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,846.53950.0066.6 %5.0787.19108.9786.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,334.341,660.0061.7 %5.01,357.67537.3960.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,893.44560.0085.6 %5.01,167.51395.8266.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่10,994.1732,720.00-197.6 %0.02,746.741,510.5045.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,174.046,877.79-32.9 %0.01,699.95859.3749.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,380.961.00100.0 %5.0973.000.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่6,703.472,414.0064.0 %5.04,345.78302.5893.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 691,756.767,974.7791.3 %5.01,729.06704.6559.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 117,376.426,570.0062.2 %5.02,747.68225.1191.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 251,130.07211.7599.6 %5.0325.131,279.84-293.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 310,277.2510,923.79-6.3 %0.02,128.80360.9683.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 475,516.7016,954.4477.5 %5.01,031.02291.6071.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 565,087.1413,354.5979.5 %5.02,933.65987.8466.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 833,027.5310,279.1568.9 %5.0219.78436.05-98.4 %0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร24,249.6613,016.0046.3 %5.0357.74234.8534.4 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่34,015.081.00100.0 %5.0474.950.9599.8 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์12,006.2613,072.46-8.9 %0.0457.34209.4154.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่85,590.5372,696.0015.1 %5.01,960.38489.5575.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบ50,440.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่57,800.0933,743.9941.6 %5.01,362.391,599.00-17.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง18,930.4914,966.0020.9 %5.01,171.91351.2770.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,120.462,640.5015.4 %5.0864.1545.1494.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง130,315.158,097.2493.8 %5.01,553.91179.8588.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่37,020.9628,771.0022.3 %5.03,138.951,765.8743.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่8,631.278,294.643.9 %1.52,904.411,771.8039.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่37,165.7943,840.00-18.0 %0.01,775.25262.2085.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,812.952,813.0026.2 %5.01,649.32113.0693.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่87,300.319,831.6288.7 %5.04,075.302,446.0340.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,058.897,277.00-43.8 %0.01,376.68831.2539.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,272.8323,789.00-351.2 %0.01,972.62177.5291.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,406.95990.0070.9 %5.0939.31416.1255.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 567,938.5852,726.2922.4 %5.021,553.208,704.1559.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่90,012.4226,355.0170.7 %5.018,897.5621,083.29-11.6 %0.0
รวม 2,090,325 1,329,640 36.39 % 218,385 90,777 58.43 %