สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,698.161,104.0059.1 %5.0538.640.00100.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช60,532.8912,827.0078.8 %5.0536.54335.4537.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,805.187,671.0029.0 %5.065.67107.33-63.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,665.072,027.0076.6 %5.057.6849.9613.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,950.852,512.0014.9 %5.0728.8047.4993.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช4,109.662,010.0051.1 %5.0785.8535.1395.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช23,186.854,947.3978.7 %5.03,952.59532.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0500.3945.6090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,208.20255.0093.9 %5.0204.8362.1669.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,951.63398.0089.9 %5.0197.0166.0766.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,168.041,026.0075.4 %5.0462.031.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,342.07293.0091.2 %5.0273.4156.6179.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,291.16653.0080.2 %5.0246.1466.1073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,478.52828.0076.2 %5.0353.5332.9990.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,107.79737.0082.1 %5.0246.3632.7686.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,948.661,687.5065.9 %5.0527.7532.6793.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,949.47126.0096.8 %5.0274.8033.2487.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,793.57340.0091.0 %5.0369.0570.4380.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,628.18782.0083.1 %5.0278.8658.9978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,539.76809.0085.4 %5.0234.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,099.33433.0089.4 %5.0383.3327.5692.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,340.54622.0081.4 %5.0388.1551.8186.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,994.591,021.0074.4 %5.0337.0249.9885.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,875.49153.0096.1 %5.0296.7463.3078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,947.18551.0086.0 %5.0270.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,923.35352.0091.0 %5.0246.6232.3286.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,378.23518.0084.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,965.29424.0089.3 %5.0192.8332.7283.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,813.395,502.405.3 %2.5804.87100.2387.5 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,293.861,637.0069.1 %5.0604.9449.9691.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,838.397,950.02-16.3 %0.01,812.71481.6573.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,794.571,813.0035.1 %5.06,305.96291.6595.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,102.88945.0069.5 %5.0699.64365.7547.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง3,011.011,545.5048.7 %5.0484.48305.9036.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40175.7551.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0283.13120.1457.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,980.613,279.0034.2 %5.01,280.25997.0222.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,742.021,552.0058.5 %5.0956.99208.2378.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1516,933.4230,382.51-79.4 %0.04,471.234,887.30-9.3 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,994.401,305.0067.3 %5.01,514.45360.6776.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,443.801,667.0062.5 %5.01,356.34441.9767.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,143.306,014.00-91.3 %0.0842.902,166.00-157.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,322.165,419.26-63.1 %0.0677.06212.5668.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,407.323,793.9440.8 %5.01,983.852,419.35-22.0 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,783.723,105.6017.9 %5.01,082.5546.5595.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,644.9013,465.05-15.6 %0.01,307.809.5099.3 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช134,729.06114,761.9914.8 %5.0721.88593.1017.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,546.0814,489.24-51.8 %0.03,395.204,444.10-30.9 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,137.782,609.0036.9 %5.01,014.03792.3021.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,637.601,829.2549.7 %5.0976.01165.4683.0 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,419.921,283.0062.5 %5.081.4674.568.5 %4.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,928.431,202.0037.7 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,928.43341.0082.3 %5.080.9375.816.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,093.361,296.0068.3 %5.01,051.700.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,078.311,475.0052.1 %5.0626.17218.3465.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,416.495,052.85-47.9 %0.0785.85440.8043.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช7,486.0826,385.00-252.5 %0.02,002.512,539.14-26.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,747.256,522.0025.4 %5.01,603.54460.1071.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,193.272,901.0030.8 %5.01,128.14524.7953.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,999.0514,058.00-56.2 %0.01,603.53146.3090.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,074.10908.0077.7 %5.01,090.11149.9186.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,148.975,405.08-30.3 %0.01,090.18385.3564.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,222.522,642.0049.4 %5.01,337.31377.2871.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,123.793,278.0036.0 %5.01,447.501,577.00-8.9 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,888.615,221.0011.3 %5.0937.9832.2796.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช15,376.793,288.4878.6 %5.0546.67156.2071.4 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 184,523.08110,000.0040.4 %5.02,374.08280.0088.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 41,555.7631,162.4625.0 %5.0882.20745.5215.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,866.406,394.006.9 %3.0530.98131.7475.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,783.571,021.0063.3 %5.0576.66325.8543.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,640.134,424.004.7 %2.01,280.28787.9838.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,336.032,139.0035.9 %5.0785.84225.5471.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช2,554.811,000.0060.9 %5.0709.4295.0086.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,716.193,273.0011.9 %5.0976.020.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช10,026.913,039.0069.7 %5.03,773.12658.9582.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช4,541.747,358.08-62.0 %0.01,082.57402.8062.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช35,349.502,180.5693.8 %5.01,133.53243.5778.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 129,002.8712,347.7057.4 %5.0906.4881.9191.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 210,876.489,157.8015.8 %5.01,669.53551.2567.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 314,258.5010,422.0026.9 %5.02,533.28597.8076.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 14,492.9311,590.4620.0 %5.01,341.42355.3273.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช18,616.8415,384.0017.4 %5.02,449.23290.5888.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,930.677,054.3060.7 %5.0235.59543.89-130.9 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล20,354.5244.4799.8 %5.0579.44206.9764.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,501.194,633.0028.7 %5.0289.6220.0093.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช91,325.5810,000.0089.1 %5.01,752.69185.0089.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช48,589.242,000.0095.9 %5.01,329.18117.8191.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล760,057.6317,099.0097.8 %5.01,085.8516.3898.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช166,632.6337,860.0077.3 %5.01,128.13272.9575.8 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช89,480.809,746.0089.1 %5.0917.96188.2979.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช473,368.7831,418.8793.4 %5.01,109.081,138.74-2.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช21,167.0112,385.0041.5 %5.0904.33250.1672.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช43,679.6118,615.0057.4 %5.0888.35172.2580.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร39,923.2811,422.3671.4 %5.0957.381,109.88-15.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,127.306,720.0069.6 %5.0766.38237.7269.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง164,287.2722,867.0086.1 %5.01,388.06389.9371.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,399.0230,539.16-57.4 %0.02,489.091,635.8034.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช22,523.7016,185.5228.1 %5.04,531.161,723.2762.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช113,064.2552,812.0053.3 %5.02,084.77573.0072.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 4,134.475,220.08-26.3 %0.01,090.11545.5250.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,380.301,599.0052.7 %5.0804.87226.2771.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช43,943.2330,000.0031.7 %5.05,603.115,207.037.1 %3.5
รวม 3,080,318 908,545 70.50 % 113,771 49,303 56.66 %