สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา2,977.42204.0093.1 %5.0482.63209.0056.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)59,960.239,359.7984.4 %5.01,003.98636.2336.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา71,871.8833,906.3752.8 %5.01,044.04381.3063.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา23,416.815,490.4976.6 %5.0403.95100.6875.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา1,025.402,090.00-103.8 %0.0596.7391.7484.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,443.63960.0072.1 %5.0451.3331.5793.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา23,200.9111,494.3050.5 %5.01,548.58192.8087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,882.66496.0087.2 %5.0172.92111.1535.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,889.79578.0085.1 %5.0201.3560.8069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,847.63234.0093.9 %5.0245.06112.1054.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,847.66445.0088.4 %5.0258.15114.9555.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,813.55285.0092.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,065.68574.0085.9 %5.0262.3057.0078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0489.6066.5086.4 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง8,940.836,506.0027.2 %5.0941.32482.3548.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,287.843,063.576.8 %3.0610.14432.6129.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.1392.1571.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,299.882,101.0060.4 %5.01,509.57360.0176.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,332.771,319.0060.4 %5.0614.3566.5089.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,073.56519.0083.1 %5.0558.70379.5732.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,829.703,091.0036.0 %5.0998.05394.2560.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,704.617,276.00-8.5 %0.01,456.91179.6987.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,814.953,265.0232.2 %5.01,262.29893.0029.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,297.132,211.0032.9 %5.0653.7872.5388.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา14,246.1311,673.5718.1 %5.01,376.39300.4478.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,164.072,794.0032.9 %5.0996.07123.3587.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.3949.332.1 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,585.41237.0090.8 %5.0463.6240.8391.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,991.97628.0079.0 %5.0577.71361.0537.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,844.443,378.0012.1 %5.0862.95168.9080.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,995.728,922.80-78.6 %0.01,319.34660.7549.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,266.624,697.4758.3 %5.02,555.38458.6882.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,860.069,368.33-142.7 %0.0881.976,716.50-661.5 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา5,530.849,882.27-78.7 %0.01,208.1580.0893.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,018.841,330.0087.9 %5.0672.79276.4958.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,731.853,476.966.8 %3.0862.95297.0665.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,260.061,626.0061.8 %5.0767.92104.4286.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,237.822,499.9041.0 %5.0939.02241.6974.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,863.733,248.19-13.4 %0.0501.6548.9890.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,201.343,038.0070.2 %5.0631.78266.0057.9 %5.0
รจก.ยะลา 45,883.0449,695.93-8.3 %0.0938.83186.0080.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,287.214,859.00-47.8 %0.0615.75194.5068.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,659.842,717.0025.8 %5.0599.90348.3641.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา3,099.011,941.0037.4 %5.0459.23102.6077.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,207.625,415.90-28.7 %0.0958.03201.9578.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,367.131,471.0066.3 %5.01,212.01209.0782.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,313.141,206.0072.0 %5.01,072.13962.3210.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา11,812.503,408.8471.1 %5.0439.5316.1596.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 132,164.6716,643.0248.3 %5.0999.94305.3769.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 219,939.109,342.2353.1 %5.01,138.10273.4076.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต311,409.352,490.5978.2 %5.01,656.83477.7471.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 293,137.124,445.6595.2 %5.0444.7245.6089.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา66,153.900.15100.0 %5.01,286.20430.3566.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา6,589.201,315.0080.0 %5.0476.28210.3055.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,261.6812,446.0038.6 %5.0613.47171.7272.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน41,088.769,504.0076.9 %5.0649.55237.5063.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง40,952.9010,335.0074.8 %5.0963.79113.0588.3 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา17,135.0120,751.00-21.1 %0.02,403.041,474.7538.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา36,929.7038,764.22-5.0 %0.0946.24169.1882.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,891.153,952.00-1.6 %0.0691.81422.4938.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,429.94162.0093.3 %5.0444.60160.5563.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา86,948.4918,762.0078.4 %5.020,115.228,935.6655.6 %5.0
รวม 902,284 381,897 57.67 % 69,878 31,362 55.12 %