สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,435.904,314.19-25.6 %0.02,089.5637.4298.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,161.3110,559.75-47.5 %0.01,280.05369.7371.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,718.321,409.0062.1 %5.0576.46208.9663.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น12,239.647,372.4939.8 %5.095.9864.2033.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 117,244.4331,026.0073.5 %5.01,994.91625.9468.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,588.3322,040.00-294.4 %0.01,660.37312.5581.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,256.122,827.0013.2 %5.0399.3442.5589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น20,317.9924,609.00-21.1 %0.04,888.76575.6188.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,022.321,275.0074.6 %5.0429.81101.5376.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,068.331,459.0071.2 %5.0314.4758.2681.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,600.67181.0096.1 %5.0168.269.6694.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,873.63302.0093.8 %5.0167.609.1794.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,670.98329.0093.0 %5.0295.9871.8675.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,657.601,378.0070.4 %5.0490.4522.6795.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,564.26209.0095.4 %5.0421.259.0797.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,904.431,045.0078.7 %5.0340.3961.3382.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,582.25719.0084.3 %5.0273.920.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,268.71586.0086.3 %5.0300.8449.4183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,904.361,526.0068.9 %5.0371.8469.6181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,917.551,057.0078.5 %5.0460.3259.2087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,567.10493.0089.2 %5.0350.469.3297.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,626.42512.0088.9 %5.0411.299.1297.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,599.92419.0090.9 %5.0330.6913.6095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,257.41602.0085.9 %5.0333.7533.6989.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,157.32474.0088.6 %5.0259.569.4696.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,183.07485.0088.4 %5.0255.429.0896.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,217.02420.0090.0 %5.0402.568.8697.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,230.91498.0088.2 %5.0180.0638.3278.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,997.025,779.72-44.6 %0.01,070.88468.7756.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,810.59739.2073.7 %5.0485.1397.0080.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,724.891,069.0060.8 %5.0448.6031.7392.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,812.42702.0075.0 %5.0490.37128.4373.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,428.201,256.0048.3 %5.0569.00110.7180.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,194.782,683.0016.0 %5.0709.57217.8469.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,900.585,895.00-20.3 %0.01,451.20919.5836.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,840.411.00100.0 %5.01,046.380.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,032.962,143.0046.9 %5.01,315.34483.4863.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 640,937.5966,130.99-61.5 %0.015,155.093,571.2576.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,200.271.00100.0 %5.01,476.00537.7663.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,654.803,000.0071.8 %5.03,504.931,649.0253.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,034.375,885.16-16.9 %0.02,409.921,049.8556.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 521,444.4022,247.00-3.7 %0.02,861.021,405.6650.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น26,967.3011,467.1557.5 %5.0972.54388.1560.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 5,075.657,856.72-54.8 %0.02,736.11148.4094.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,951.586,188.80-217.1 %0.0524.27502.524.1 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,176.715,289.5326.3 %5.02,344.95526.0177.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,430.905,801.76-30.9 %0.01,223.01326.7773.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,556.091,354.0061.9 %5.01,242.611,505.43-21.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,787.6715,016.00-27.4 %0.03,676.073,406.807.3 %3.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,725.176,202.7762.9 %5.02,386.96199.5091.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น12,104.492,931.0075.8 %5.01,127.930.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,540.589,368.00-106.3 %0.01,590.63346.6478.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)12,683.821.00100.0 %5.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 414,963.871.00100.0 %5.04,087.820.95100.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,615.4611,002.10-27.7 %0.03,192.034,742.93-48.6 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,737.5216,356.2124.8 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,626.85960.0041.0 %5.071.0038.7845.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น4,752.832,056.0056.7 %5.01,508.2593.8093.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,923.781,924.0034.2 %5.0785.64287.4263.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,265.745,711.49-33.9 %0.01,184.97286.7875.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,830.2043,766.30-458.9 %0.01,793.492,387.93-33.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,102.431.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น13,494.6723,023.00-70.6 %0.02,706.31171.2993.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น5,769.961.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,014.691.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,773.191.00100.0 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,753.81695.6085.4 %5.01,280.05189.6985.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,315.981,955.9563.2 %5.01,262.99373.5070.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,272.287,744.00-81.3 %0.012,264.686.04100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,811.0810,206.0035.5 %5.0807.50288.6564.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น18,119.6813,932.0023.1 %5.0572.62230.2459.8 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 61,634.251.00100.0 %5.0982.640.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 415,654.1416,176.00-3.3 %0.03,203.001,533.9352.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,054.171,706.0044.1 %5.0709.57293.5258.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น23,909.2016,105.0032.6 %5.01,974.60349.5082.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,919.862,667.0032.0 %5.01,051.86208.1580.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 7,876.558,388.00-6.5 %0.01,507.86406.0873.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,407.691.00100.0 %5.01,070.881.9599.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,494.274,864.00-8.2 %0.01,741.84631.9163.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,151.357,013.14-68.9 %0.01,203.99574.9452.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น17,284.114,676.5272.9 %5.0104,750.41379.8099.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 125,948.9018,033.0030.5 %5.01,011.32257.5274.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 214,172.7011,210.2120.9 %5.0719.60121.4083.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 319,138.7612,517.9534.6 %5.01,359.22130.1590.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 437,604.2911,151.9070.3 %5.01,686.21232.6586.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 590,110.9121,134.4076.5 %5.01,629.30421.0674.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)33,341.5014,003.3758.0 %5.03,356.65673.7079.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,450.2414,625.00-126.7 %0.0398.20162.0059.3 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น41,388.511.00100.0 %5.0365.42410.39-12.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น117,928.2225,728.0078.2 %5.01,175.831,111.555.5 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่50,109.4017,264.0065.5 %5.0942.20249.4073.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น89,913.541.00100.0 %5.01,946.240.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบ33,520.23ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น24,631.4841,069.60-66.7 %0.01,091.553,234.91-196.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน64,589.2020,031.0069.0 %5.0945.330.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,830.9536,624.00-314.7 %0.02,570.601,090.5157.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น22,129.9819,547.7811.7 %5.03,432.791,121.0967.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น40,832.2245,840.00-12.3 %0.02,212.59319.4485.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,290.17889.0073.0 %5.0977.62122.0887.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น259,446.161.00100.0 %5.02,153.881.8599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,568.873,548.000.6 %0.5994.81813.3118.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,804.9912,792.00-120.4 %0.02,229.5164.6097.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,771.181,152.0058.4 %5.01,359.7133.9797.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,311.302,560.0022.7 %5.0804.65395.8350.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,742,693 837,795 51.93 % 263,966 45,368 82.81 %