สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,673.54682.0074.5 %5.0491.41149.8769.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,583.714,934.1042.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,935.621,927.0051.0 %5.0776.6632.5595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร12,148.967,545.7937.9 %5.02,069.75380.9581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,482.621,330.0070.3 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,009.41619.0084.6 %5.0467.510.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,935.36637.0083.8 %5.0341.8358.5682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,024.70476.0088.2 %5.0253.3129.8488.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,043.841,187.0070.6 %5.0303.05107.7764.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,980.16723.7981.8 %5.0379.4828.5192.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,018.34694.0082.7 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,960.42657.0083.4 %5.0364.7263.5482.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,717.097,286.36-54.5 %0.01,271.06523.4558.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,596.422,099.0054.3 %5.01,252.06802.1535.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,395.621,971.0042.0 %5.0776.66160.8479.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 432,421.8239,078.38-20.5 %0.05,928.685,163.2512.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ4,212.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ160.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ341.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร4,959.422,682.1945.9 %5.0997.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,115.20376.0082.2 %5.068.9247.4731.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,675.621,021.0061.8 %5.0662.5667.1389.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ3,357.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ677.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,096.587,854.00-54.1 %0.01,271.07581.1854.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ6,133.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ80.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,344.9633,236.47-103.3 %0.02,088.76293.6785.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชรไม่ครบ16,506.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ2,212.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ352.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,434.69326.3090.5 %5.0833.72175.3979.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร5,069.702,535.0050.0 %5.01,137.96218.4080.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,159.012,463.2040.8 %5.0947.79172.3581.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร3,925.603,181.0019.0 %5.0738.6331.8995.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร35,113.312,904.0091.7 %5.0931.50137.0285.3 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,092.701,273.0058.8 %5.0662.5683.6887.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,511.971,572.0055.2 %5.0814.69417.1348.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,231.875,697.92-8.9 %0.01,175.98288.9375.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,416.242,681.0039.3 %5.01,253.22141.1688.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร5,368.964,663.7613.1 %5.0916.29132.3685.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 212,911.6812,436.013.7 %1.51,776.86533.5870.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)23,022.3914,670.2536.3 %5.02,813.04178.3593.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรไม่ครบ4.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร33,453.7913,427.0059.9 %5.0834.97359.1057.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ317.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร18,786.0519,774.12-5.3 %0.01,876.35912.1951.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,787.104,819.3171.3 %5.02,344.91328.2586.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,950.85831.0071.8 %5.0605.51124.9179.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร15,959.686,998.2256.2 %5.03,151.471,969.5037.5 %5.0
รวม 333,315 217,270 0.00 % 42,243 14,698 0.00 %