สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,009.601,107.0063.2 %5.0452.37142.5068.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,789.2413,527.9731.6 %5.083.0595.00-14.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,379.762,099.0037.9 %5.0661.54131.1680.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,344.831,454.0056.5 %5.0642.532.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,133.10680.5293.3 %5.02,315.38522.5077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี5,482.121,374.0074.9 %5.0306.3028.5090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,197.84535.0087.3 %5.0306.2033.2589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,238.23796.0081.2 %5.0317.3738.2987.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,703.641,288.0072.6 %5.0209.6957.0072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,994.22745.0081.3 %5.0200.4676.0062.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,472.00800.0082.1 %5.0231.1457.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,496.24905.0079.9 %5.0384.3358.9084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,561.16952.0079.1 %5.0309.0519.2093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง7,448.15947.0087.3 %5.0335.5485.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,128.48978.0076.3 %5.0323.0633.6389.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี9,064.385,214.1042.5 %5.01,174.97898.7023.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,471.981,357.1660.9 %5.0623.5181.6386.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,140.842,793.0032.5 %5.0965.80760.9521.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,539.831,121.0068.3 %5.0349.16161.7053.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,352.582,327.0030.6 %5.0642.53730.11-13.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,477.163,522.0021.3 %5.01,060.881,267.01-19.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,708.751,205.0067.5 %5.0494.20262.2746.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,590.394,164.0025.5 %5.01,441.20582.4359.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,311.494,735.8610.8 %5.0984.81456.0053.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,549.092,534.0082.6 %5.01,650.37114.0093.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง17,925.7614,640.4818.3 %5.03,673.408,855.35-141.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,837.481,514.0060.5 %5.0832.69878.75-5.5 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี9,859.868,675.2312.0 %5.02,372.981,593.1532.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี4,023.961,731.0057.0 %5.0909.5032.7996.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,883.621,059.0082.0 %5.0604.49242.7559.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,433.094,124.007.0 %3.5870.72286.8767.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,601.606,324.67-12.9 %0.01,041.86106.5289.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี11,954.786,241.0047.8 %5.0870.721,221.22-40.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,950.502,165.0056.3 %5.01,003.83104.0389.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,960.4611,017.67-38.4 %0.01,650.3782.4295.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,660.6214,998.40-2.3 %0.02,101.56462.2078.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี8,367.361,559.0081.4 %5.0737.6179.8089.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี5,095.514,220.6417.2 %5.0832.69244.6170.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี6,058.834,762.0021.4 %5.01,232.02378.5069.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,877.322,200.0054.9 %5.01,193.99322.4273.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,801.533,500.007.9 %3.5737.6148.9993.4 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี7,689.847,624.000.9 %0.5430.57218.5049.3 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 67,376.1169,957.39-3.8 %0.01,143.35558.9051.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,877.551,082.0062.4 %5.0471.3896.9079.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,753.673,123.0016.8 %5.0646.37233.0064.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี32,376.0016,488.0049.1 %5.01,996.61282.0085.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,115.621,086.0073.6 %5.0699.57173.1975.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี5,293.535,103.003.6 %1.51,098.91238.0778.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,395.912,555.6141.9 %5.0667.09114.0082.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,810.314,333.39-13.7 %0.0927.77487.3547.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,768.593,726.0021.9 %5.0536.8488.9083.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1186,264.6318,758.4989.9 %5.0987.35346.3364.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 216,233.519,143.2743.7 %5.01,111.3282.8492.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 324,053.8210,427.1656.7 %5.01,405.03379.4773.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,275.305,590.0032.4 %5.02,131.82199.8090.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,689.671,792.0076.7 %5.0433.6519.0095.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี83,748.7461,568.0026.5 %5.01,341.47449.5166.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี122,580.3622,682.7681.5 %5.0822.54182.7877.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี30,243.00120.0099.6 %5.0946.5738.0096.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส25,325.2416,971.0033.0 %5.0747.11113.6884.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง41,516.841,792.0095.7 %5.0766.1638.0095.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง78,207.36821.0099.0 %5.0689.6347.5093.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี22,967.1328,736.00-25.1 %0.01,885.85432.2577.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,656.455,090.60-9.3 %0.0752.94444.7240.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม4,158.549,256.00-122.6 %0.01,521.3328.5098.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,471.78838.0075.9 %5.0623.51211.5266.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี39,203.328,808.0077.5 %5.03,553.814,517.13-27.1 %0.0
รวม 1,098,930 463,366 57.83 % 65,470 31,658 51.64 %