สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,472.343,887.23-11.9 %0.01,488.4583.7194.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 666,789.577,742.0088.4 %5.0247.01527.40-113.5 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,627.72502.2086.2 %5.0547.47410.1325.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา65,208.0123,595.0063.8 %5.0225.71337.30-49.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา24,162.5369,777.70-188.8 %0.091.41224.59-145.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,891.7111,472.00-94.7 %0.01,346.17166.3987.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,343.911,573.6052.9 %5.0756.6533.4995.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1228,717.2032,931.42-14.7 %0.08,309.81304.0096.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 19,637.0923,917.92-148.2 %0.0681.96192.2171.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43133.9597.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,505.022,425.0055.9 %5.0420.4670.3083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.5360.8086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,980.17546.0086.3 %5.0201.5757.9571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,964.29634.0084.0 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,881.24294.0092.4 %5.0223.380.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,895.06345.0091.1 %5.0298.8069.3576.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,083.67368.0091.0 %5.0194.4947.5075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.130.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,434.34873.0080.3 %5.0525.2631.7894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,089.22548.0086.6 %5.0432.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,932.77380.0090.3 %5.0388.7464.9783.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,561.73485.0089.4 %5.0278.900.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,026.43342.0091.5 %5.0246.3834.3986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,025.57189.0095.3 %5.0338.370.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,975.84434.0089.1 %5.0460.0148.7089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,992.09665.0083.3 %5.0283.0216.9694.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,854.3415,062.93-70.1 %0.01,638.121,046.3336.1 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์11,771.1320,905.50-77.6 %0.02,171.17396.9181.7 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา7,760.8456,903.00-633.2 %0.02,058.45317.9084.6 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,420.3117,844.84-89.4 %0.01,441.87114.0092.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,768.028,628.39-388.0 %0.0844.59241.3071.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,506.289,980.45-33.0 %0.02,183.751,329.1539.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,215.1813,716.59-90.1 %0.02,045.691,370.8533.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา2,890.021,678.5041.9 %5.0832.74154.8381.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา4,427.563,701.0016.4 %5.0729.40481.6534.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 116,016.325,750.314.4 %2.01,545.11200.0087.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,208.623,691.3729.1 %5.0965.97478.0050.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1630,712.0149,320.83-60.6 %0.09,366.964,484.0052.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,660.541,343.0063.3 %5.01,291.52116.3391.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,553.982,753.0022.5 %5.0813.70380.9553.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,232.802,563.0039.4 %5.01,175.00990.8515.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,748.983,465.1027.0 %5.01,545.10727.1652.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,327.274,524.7315.1 %5.01,881.011,205.3635.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา12,947.6510,736.4017.1 %5.01,590.94173.6089.1 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,547.914,577.70-0.7 %0.01,963.86446.9077.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,002.833,773.00-88.4 %0.0475.92300.2336.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา36,047.494,148.3188.5 %5.013,858.70896.1993.5 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา4,098.403,117.5323.9 %5.01,042.4731.9496.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 94,229.491,075.8074.6 %5.01,444.6039.1297.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา16,372.2514,963.388.6 %4.02,721.55285.0089.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,283.7611,012.282.4 %1.04,101.671,913.9053.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)6,335.1611,760.00-85.6 %0.02,144.11603.2571.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,366.362,576.0041.0 %5.01,060.93628.1040.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,572.314,464.00-25.0 %0.01,082.87544.7649.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 13,513.5711,096.5817.9 %5.04,802.111,869.8961.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 811,148.779,467.0015.1 %5.03,912.301,966.1249.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก39,412.8528,395.5128.0 %5.0492.19326.1633.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2037.3242.8 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,914.95805.8057.9 %5.072.6364.8310.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,949.491,647.0058.3 %5.0927.770.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,347.891,442.0056.9 %5.0756.67116.9784.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,923.933,659.846.7 %3.01,114.48452.5059.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,642.257,810.50-2.2 %0.02,296.97772.5766.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,211.561,762.2058.2 %5.0585.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,130.0312,618.43-24.6 %0.03,095.55158.7294.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,467.4215,894.0032.3 %5.02,554.34866.7566.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,669.152,697.1826.5 %5.0889.76123.7986.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา4,166.972,499.1040.0 %5.01,079.94134.9087.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,582.912,331.1049.1 %5.01,213.03251.7579.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,177.0414,088.00-172.1 %0.01,060.9131.8297.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา22,965.7228,333.00-23.4 %0.0726.05184.4974.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา35,397.9421,463.0039.4 %5.0692.42233.4166.3 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา76,451.1762,256.0018.6 %5.01,295.68811.3937.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 37,138.68204,261.00-450.0 %0.0888.24471.7146.9 %5.0
ทสญ.สงขลา 28,178.8118,172.3235.5 %5.0744.89626.0216.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา64,122.2085,041.00-32.6 %0.01,289.26439.4265.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 915,002.5813,714.928.6 %4.01,938.651,130.3841.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,904.681,166.0059.9 %5.0623.56168.1173.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,819.014,235.71-10.9 %0.0946.81784.9217.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา28,209.7523,539.0016.6 %5.01,935.51209.0089.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,402.681,791.0059.3 %5.04,323.61445.2589.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,410.927,086.35-10.5 %0.01,631.32406.6075.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,906.602,895.7841.0 %5.01,365.16130.1590.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา4,364.375,111.04-17.1 %0.0942.001,262.55-34.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,254.735,789.10-36.1 %0.0642.58939.80-46.3 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,256.189,350.01-119.7 %0.0642.58168.0073.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)16,897.508,447.7050.0 %5.064,790.47321.9899.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 131,079.7710,725.9665.5 %5.01,004.56365.7563.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 214,871.878,973.1339.7 %5.01,228.63142.5088.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 373,216.179,368.0887.2 %5.01,645.70305.0081.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา11,842.8011,826.000.1 %0.5318.36290.278.8 %4.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา7,180.485,393.6724.9 %5.0155.97143.707.9 %3.5
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,053.006,503.6461.9 %5.0123.6983.3932.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่39,411.8519,423.0150.7 %5.0944.03180.0080.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ32,300.4415,768.0051.2 %5.0877.72521.4440.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา31,846.3412,535.0060.6 %5.0918.79358.8560.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ4,085.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ62.46ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร81,068.0316,808.0079.3 %5.0956.43304.0068.2 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา26,770.3715,625.0041.6 %5.0882.87172.9080.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ17,958.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ363.16ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ32,514.639,372.0071.2 %5.0758.56138.8981.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,543.661,551.5539.0 %5.01,204.6290.0092.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,335.1413,540.00-31.0 %0.02,945.901,622.8144.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา55,371.0932,705.7440.9 %5.01,000.99384.8661.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 124,078.781,285.0068.5 %5.01,191.75203.7682.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,392.533,947.4010.1 %5.0721.19388.1646.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,667.765,174.008.7 %4.01,821.2545.6097.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา3,934.286,272.86-59.4 %0.01,420.2618.0098.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,872.281,612.0043.9 %5.0451.4623.9694.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,019.55746.0275.3 %5.0623.56136.8078.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 949,027.7443,544.0011.2 %5.09,181.468,029.6512.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่ครบ3,062.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,801.70ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,540,416 1,349,531 12.39 % 228,215 52,782 76.87 %