สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,989.91380.0087.3 %5.0452.3747.5089.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,901.4812,914.3735.1 %5.086.62190.00-119.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,470.342,074.0040.2 %5.0661.54118.5782.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,623.661,559.0040.6 %5.0319.2577.2175.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,935.891,181.4388.1 %5.02,315.38360.0584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี4,987.741,200.0075.9 %5.0306.3019.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,465.96712.0084.1 %5.0325.2147.5085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,424.90720.0083.7 %5.0336.3944.6586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,456.911,276.0071.4 %5.0209.6985.5059.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,987.82800.0079.9 %5.0200.4657.0071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,752.54923.0080.6 %5.0231.1435.5684.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,031.391,034.0074.4 %5.0384.3338.9589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,765.871,033.0078.3 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,780.36988.0085.4 %5.0392.5967.3482.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,916.05846.0078.4 %5.0323.068.6597.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี9,009.664,200.0053.4 %5.01,174.971,140.952.9 %1.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,447.871.00100.0 %5.0623.5195.0084.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,112.862,100.0048.9 %5.0965.80475.0050.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,961.881,455.0063.3 %5.0693.96428.3938.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,297.032,000.0039.3 %5.0585.48680.50-16.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,446.913,346.0024.8 %5.01,060.882,055.85-93.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,677.163,633.001.2 %0.5510.17804.07-57.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,553.663,560.0035.9 %5.01,441.20475.0067.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,278.443,543.0732.9 %5.0965.80683.3029.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,009.433,665.3773.8 %5.01,479.23123.9591.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง14,805.8414,786.300.1 %0.53,673.407,005.10-90.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,683.591,669.0054.7 %5.0737.61546.9625.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,179.027,501.00-4.5 %0.02,087.74228.0089.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,243.601,434.0055.8 %5.0794.6547.5094.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,348.941,120.0079.1 %5.0585.48583.370.4 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,403.144,670.70-6.1 %0.0870.72470.2346.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี7,280.9410,360.81-42.3 %0.0984.81285.0071.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี12,946.197,055.0045.5 %5.01,289.07767.4840.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,600.512,044.0055.6 %5.0908.75253.9272.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,918.2710,100.00-27.6 %0.01,669.39100.0094.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,812.1113,683.087.6 %3.52,329.75458.3580.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี9,031.552,081.0077.0 %5.0794.65275.5065.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,916.694,500.008.5 %4.0832.6995.0088.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,832.872,676.0054.1 %5.01,155.96799.6030.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,985.392,500.0049.9 %5.01,213.01376.3469.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,772.582,000.0047.0 %5.0737.6147.5093.6 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี7,691.988,868.00-15.3 %0.0430.91343.9020.2 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 80,548.3067,890.0015.7 %5.01,282.59419.6167.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,972.11800.0073.1 %5.0471.3847.5089.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,764.253,000.0020.3 %5.01,033.0995.0090.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี32,091.5117,820.0044.5 %5.01,963.96579.0070.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,707.081,000.0073.0 %5.0604.49190.0068.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,711.064,000.0015.1 %5.0908.75285.0068.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,269.452,200.0048.5 %5.0629.06140.6077.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,584.454,102.60-14.5 %0.0927.77442.9052.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,736.373,573.4424.6 %5.0536.841,675.51-212.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1175,719.0921,379.2287.8 %5.0987.38842.7614.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 238,668.1713,139.2366.0 %5.01,104.44337.5269.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 336,048.0213,556.0762.4 %5.01,401.56894.3336.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,131.198,282.00-1.9 %0.02,131.82333.0084.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,629.845,000.0034.5 %5.0425.76958.46-125.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี82,813.41112,043.00-35.3 %0.01,341.47437.5067.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี118,879.7849,217.4258.6 %5.0822.54720.7912.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี29,967.0742,015.00-40.2 %0.0946.57930.001.8 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส25,097.0325,400.00-1.2 %0.0747.11142.5080.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง41,776.811.00100.0 %5.0766.160.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง76,370.0912,000.0084.3 %5.0689.63142.5079.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี21,669.9221,000.003.1 %1.51,885.851,140.0039.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,599.714,447.513.3 %1.5806.67550.9331.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม6,044.3111,661.00-92.9 %0.02,129.8457.0097.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,448.331,349.0060.9 %5.0623.51329.7447.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี38,863.1712,000.0069.1 %5.03,553.815,138.55-44.6 %0.0
รวม 1,120,850 609,070 45.66 % 66,173 37,676 43.06 %