สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,383.20684.0071.3 %5.0376.7291.3375.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา30,923.4324,880.8119.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,426.924,031.7045.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา2,940.902,910.901.0 %0.5547.87349.8836.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,531.691,085.0069.3 %5.0623.93106.3183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,698.9612,024.00-12.4 %0.01,726.86480.4072.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,503.84719.0084.0 %5.0228.4639.0282.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว381.45442.00-15.9 %0.0456.0238.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,913.53335.0091.4 %5.0256.141.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,531.90374.0089.4 %5.0188.0739.0479.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,982.56636.6084.0 %5.0356.4322.2493.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,190.76443.0089.4 %5.0209.2065.2768.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,516.82579.0089.5 %5.0321.5050.1684.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,075.144,941.50-21.3 %0.0833.14712.7414.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,696.885,328.0063.7 %5.0871.14326.2862.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,283.641,640.8861.7 %5.0871.14646.0025.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,454.38543.0084.3 %5.0604.95152.8774.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,949.361,152.0060.9 %5.0604.95183.8869.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,705.242,298.0038.0 %5.0833.141,074.25-28.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,349.404,116.005.4 %2.5991.28575.4242.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,426.201,989.9055.0 %5.01,137.36701.7338.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,921.901,356.0053.6 %5.0547.90132.3175.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,654.7311,284.30-142.4 %0.01,061.30453.4757.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,486.092,383.2831.6 %5.0700.00126.8181.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,619.25819.0049.4 %5.059.890.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,311.04897.0072.9 %5.0680.980.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,922.99814.0072.2 %5.0509.84887.85-74.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,463.082,313.0033.2 %5.0681.01322.5252.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา25,137.5641,568.41-65.4 %0.09,390.311,766.8481.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,077.092,920.0028.4 %5.01,080.32935.0813.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,522.591,774.0060.8 %5.0700.00298.5557.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,231.594,196.4942.0 %5.0684.84172.6674.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,505.671,625.0084.5 %5.0680.98635.556.7 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,356.251,913.3243.0 %5.0776.0966.2691.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,957.861,912.0076.0 %5.0719.01231.4567.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,700.471,652.0055.4 %5.0700.03200.3171.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,780.102,265.9018.5 %5.0418.2942.5789.8 %5.0
สพ.พังงา10,537.861,703.0083.8 %5.0700.03513.3526.7 %5.0
รจจ.พังงา 69,010.7696,660.00-40.1 %0.0717.60755.87-5.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,727.36830.0069.6 %5.0414.76182.1256.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,631.122,804.0075.9 %5.01,004.25502.2250.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,940.08863.0078.1 %5.0642.98150.1076.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,883.835,032.73-29.6 %0.0741.76475.5735.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,277.651,588.0051.6 %5.0738.03226.3569.3 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,455.528,914.0728.4 %5.02,544.55528.4179.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง24,218.908,413.7865.3 %5.01,590.48606.2361.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา24,784.3610,280.9658.5 %5.01,591.63580.9063.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,023.066,541.3318.5 %5.0301.29294.832.1 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา47,411.6557,652.31-21.6 %0.01,017.27672.8533.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,552.8116,519.2011.0 %5.0563.49808.65-43.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง25,244.2913,265.0147.5 %5.0653.03337.8348.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า35,818.1614,298.0060.1 %5.0669.29394.8241.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,810.3215,777.49-14.2 %0.01,578.801,698.29-7.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,414.661,775.0048.0 %5.0651.14394.7339.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,729.31792.0071.0 %5.0433.80239.5944.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,815.089,657.3634.8 %5.03,825.614,104.88-7.3 %0.0
รวม 553,801 424,215 23.40 % 51,809 25,398 50.98 %