สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง15,237.534,848.0068.2 %5.0960.47357.4562.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง4,371,245.0019,505.0099.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง32,864.8264,951.88-97.6 %0.0779.28227.8270.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง21,778.2510,057.7853.8 %5.04,627.02743.5183.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง25,764.7313,336.0048.2 %5.03,958.80870.0878.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง230,470.38145,590.0036.8 %5.028,533.129,395.3867.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง22,104.748,991.0059.3 %5.02,162.42654.7569.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา19,898.021,574.0092.1 %5.01,852.44275.6385.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา21,946.935,074.0076.9 %5.0857.93373.7856.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง25,646.656,701.0073.9 %5.01,403.64247.9882.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง23,764.315,267.2777.8 %5.01,992.54625.8568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 123,533.533,650.0084.5 %5.01,465.98340.2476.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,580.40227.3585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์25,984.772,244.0091.4 %5.0827.28259.4068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย21,921.613,034.0086.2 %5.01,338.60114.4091.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด54,068.6040,766.8524.6 %5.08,642.37770.3191.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 127,460.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,263.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 219,900.6313,401.0032.7 %5.04,248.842,583.3339.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง21,826.7410,362.0052.5 %5.02,792.811,679.0939.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง23,098.7013,176.0043.0 %5.05,437.012,054.9662.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง25,408.986,840.0073.1 %5.03,621.721,052.6470.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง20,074.066,014.0070.0 %5.03,850.322,160.1143.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง33,719.9023,180.5631.3 %5.07,220.577,209.350.2 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง24,090.0320,524.0014.8 %5.06,251.741,667.5573.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง27,065.9627,665.46-2.2 %0.09,493.59706.7192.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง24,002.548,839.0063.2 %5.06,018.182,355.5160.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง22,704.325,971.0073.7 %5.03,964.446.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง91,378.0385,263.496.7 %3.014,518.322,912.4979.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง21,892.4716,264.0025.7 %5.04,420.821,781.9659.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง19,613.235,843.0070.2 %5.03,812.30407.1189.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง19,410.171,606.0091.7 %5.03,432.002,593.9924.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง24,102.4515,182.0037.0 %5.04,649.011,509.3467.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง21,234.1611,375.0046.4 %5.03,153.811,003.9868.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง34,244.8567,319.19-96.6 %0.08,865.18687.6992.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง21,545.1516,205.0024.8 %5.05,105.401,624.7568.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง28,852.4311,836.0059.0 %5.05,447.701,273.8576.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง41,046.9323,922.0041.7 %5.06,151.283,306.5746.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง25,916.3420,155.1122.2 %5.05,162.46244.9295.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง423,076.94120,432.6771.5 %5.05,317.441,867.7064.9 %5.0
สพ.ระยอง642,719.2592,364.4085.6 %5.02,307.301,184.7648.7 %5.0
ทสป.ห้วยโป่ง 1,902,085.0093,646.5895.1 %5.02,022.312,740.73-35.5 %0.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง16,484.097,578.0054.0 %5.02,366.881,121.9352.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง34,610.9426,619.0123.1 %5.07,102.083,224.6254.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง20,727.0714,179.0031.6 %5.04,801.142,198.5454.2 %5.0
สปส.จ.ระยอง56,031.3676,992.00-37.4 %0.09,098.764,546.6350.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง32,940.405,640.0082.9 %5.03,279.84938.7871.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก22,032.4221,009.204.6 %2.04,900.74343.4793.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง18,390.3831,777.64-72.8 %0.03,019.562,183.5127.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 188,085.5472,888.5317.3 %5.09,163.875,070.6744.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2197,523.3858,108.0070.6 %5.06,708.663,938.5741.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ40,437.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง177,573.7077,000.0056.6 %5.03,496.562,472.2129.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย249,685.41233,296.006.6 %3.05,175.282,125.4458.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด344,159.28236,405.0031.3 %5.03,380.763,673.50-8.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง1,398,845.60659,742.0052.8 %5.06,997.436,453.177.8 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง161,470.44138,622.1614.2 %5.04,021.061,036.7574.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง42,051.14133,729.23-218.0 %0.09,407.778,217.6512.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 27,329.6123,793.0012.9 %5.06,151.262,820.3354.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง3,137.633,150.60-0.4 %0.02,310.061,083.2253.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง301,037.2512,365.7595.9 %5.046,581.8462,409.16-34.0 %0.0
รวม 11,687,355 2,885,873 75.31 % 5.0 326,210 173,957 46.67 % 5.0