สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี15,104.526.00100.0 %5.02,741.34653.6676.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7474,820.50151,044.0068.2 %5.01,953.781,998.14-2.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี62,751.0244,404.9029.2 %5.0436.53335.2623.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,161.241,205.81-3.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี18,077.2611,833.0034.5 %5.03,996.42450.1488.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี16,972.0810,454.0038.4 %5.03,844.295.7099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี175,003.2069,516.0060.3 %5.016,889.283,794.7777.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว20,575.792,998.0085.4 %5.02,395.62360.3085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง21,680.972,496.0088.5 %5.01,721.40197.1488.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ20,842.621,758.0091.6 %5.01,294.08367.3171.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่21,722.243,029.0086.1 %5.01,285.3270.4194.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม20,924.073,714.0082.3 %5.01,443.30358.7775.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน20,918.362,074.0090.1 %5.01,839.66433.9076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม20,824.411,665.0092.0 %5.01,059.90359.5666.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี24,686.767,595.0069.2 %5.01,683.90338.4979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว24,133.692,193.0090.9 %5.02,101.02480.6977.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์20,928.774,037.0080.7 %5.01,136.76366.1867.8 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี41,100.2434,168.4916.9 %5.07,012.742,180.8368.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี22,680.5717,137.3824.4 %5.06,164.223,170.9948.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม15,207.055,860.0061.5 %5.02,959.811,647.4244.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน14,964.675,868.3060.8 %5.02,143.921,574.3026.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี22,175.6210,476.0052.8 %5.05,821.922,692.2153.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี18,143.426,952.0061.7 %5.04,224.601,434.8666.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี16,983.478,246.0051.4 %5.03,805.801,544.6559.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี24,077.7914,913.0038.1 %5.06,734.704,797.7828.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี22,279.1116,546.4025.7 %5.05,936.04497.7491.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี29,392.0414,800.0049.6 %5.08,441.121,590.1381.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี20,388.7411,768.0042.3 %5.05,099.34769.1184.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี48,679.0572,016.68-47.9 %0.09,358.914,217.3754.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี20,842.087,578.0063.6 %5.04,833.123,624.9925.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี18,529.624,967.0073.2 %5.05,213.44329.0993.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี16,379.993,078.0081.2 %5.03,635.101,059.0770.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี21,644.5821,025.882.9 %1.05,517.691,675.1669.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ86,505.32150,885.00-74.4 %0.013,352.288,117.4239.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี26,575.3830,935.00-16.4 %0.06,848.82457.4293.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี23,014.206,278.0072.7 %5.04,471.81641.8785.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี70,542.1151,104.1027.6 %5.06,962.881,611.1776.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี18,129.8510,132.0044.1 %5.03,635.101,461.7959.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี20,986.0915,566.0025.8 %5.05,403.601,727.0568.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี31,312.818,065.0074.2 %5.04,414.76740.6983.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี22,335.667,122.0068.1 %5.05,726.852,433.2157.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี17,122.1710,333.0039.7 %5.03,768.24124.4796.7 %5.0
สพ.จันทบุรี65,980.4747,334.0028.3 %5.02,480.461,036.7258.2 %5.0
รจจ.จันทบุรี 305,626.47457,522.00-49.7 %0.05,178.862,391.3053.8 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 67,082.3770,331.43-4.8 %0.02,832.302,466.2512.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี16,234.7519,100.77-17.7 %0.03,083.64405.7586.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี33,274.068,897.0073.3 %5.04,334.161,790.4158.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี18,734.4111,029.0041.1 %5.03,825.271,319.0565.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)28,153.7418,223.0035.3 %5.05,783.901,875.3867.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี25,080.9116,538.0034.1 %5.06,506.521,809.3172.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี17,513.5913,823.4821.1 %5.03,768.241,918.5049.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 197,714.2866,599.1031.8 %5.07,620.491,823.1676.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2113,753.1346,592.0559.0 %5.09,114.841,787.6780.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี และตราด43,137.4532,387.0424.9 %5.011,722.322,821.5075.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี24,360.2430,332.20-24.5 %0.02,002.662,249.34-12.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม172,634.3471,720.0058.5 %5.04,107.141,721.8558.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว127,679.6369,451.4545.6 %5.04,506.662,192.6851.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี424,781.72406,545.004.3 %2.08,712.365,129.2941.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี132,909.7557,609.0056.7 %5.04,292.762,069.1051.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี258,340.27131,089.0249.3 %5.010,284.787,266.9029.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 18,621.3112,865.0030.9 %5.04,376.74620.6485.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี15,856.084,081.0074.3 %5.03,235.781,497.0753.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี747,531.5083,481.8188.8 %5.0319,525.0629,115.3290.9 %5.0
รวม 4,424,959 2,540,190 42.59 % 5.0 615,766 135,204 78.04 % 5.0