สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา14,751.303,470.0076.5 %5.04,843.461,154.0776.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา152,081.52130,639.0014.1 %5.01,011.901,233.51-21.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา53,574.363,163.2394.1 %5.0656.94348.0847.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา24,201.9827,839.00-15.0 %0.09,277.741,232.8286.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 317,108.926,992.9059.1 %5.09,338.46131.9698.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา23,279.117,607.0067.3 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 981,578.8719,693.4575.9 %5.020,634.06656.5496.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1126,511.78217,608.00-72.0 %0.028,779.114,295.1285.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 265,781.7188,246.80-34.2 %0.017,326.746,780.9760.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง19,802.17856.0095.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ21,367.661,661.0092.2 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง20,465.282,130.0089.6 %5.01,407.84106.7292.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง20,940.442,371.0088.7 %5.02,066.6455.7097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี19,994.392,463.0087.7 %5.02,398.02326.0286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช21,357.102,288.0089.3 %5.01,498.68554.2163.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ21,022.84517.0097.5 %5.01,315.5090.8293.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง20,636.351,792.0091.3 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย25,918.823,628.0086.0 %5.01,575.66457.6171.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด20,702.501,960.0090.5 %5.03,115.56354.2388.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย22,511.502,707.0088.0 %5.01,450.86566.4161.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง21,413.151,676.0092.2 %5.01,556.58501.4167.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่22,132.864,835.0078.2 %5.02,738.56582.9878.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม20,624.68736.0096.4 %5.01,884.42104.6994.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย21,091.764,089.0080.6 %5.02,419.20566.3876.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย21,458.493,811.0082.2 %5.02,146.38399.0781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง25,076.616,180.0075.4 %5.03,365.22116.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ21,042.491,148.0094.5 %5.01,490.7090.1894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย22,640.922,773.0087.8 %5.02,329.74719.1469.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 133,848.3723,091.1531.8 %5.02,980.68501.1383.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,071.80207.5890.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว19,580.521,190.0093.9 %5.01,668.90277.7283.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว20,740.303,215.0084.5 %5.02,224.74230.0189.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน20,587.693,256.0084.2 %5.01,896.54410.2078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง22,047.372,254.0089.8 %5.02,521.80201.5092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก20,722.943,194.0084.6 %5.01,686.18560.2066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง21,525.002,639.0087.7 %5.01,672.32363.5878.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 344,498.3447,340.53-6.4 %0.015,533.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา42,613.2716,883.9460.4 %5.016,386.182,975.5081.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่14,647.275,955.4059.3 %5.05,990.761,640.6572.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย14,090.302,838.6079.9 %5.03,046.801,833.5039.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย14,782.094,412.0070.2 %5.03,697.261,901.9048.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง15,371.885,250.0065.8 %5.02,340.001,843.0021.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา19,012.828,515.5155.2 %5.06,459.841,689.8873.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว14,991.239,718.6035.2 %5.03,887.941,571.1359.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา19,510.7914,272.0026.9 %5.06,383.762,016.6468.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา26,866.9220,207.0024.8 %5.09,540.415,057.8047.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 418,122.914,965.1572.6 %5.09,183.541,336.9785.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา23,081.685,959.0074.2 %5.06,098.513,816.3437.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 8355,226.81250,797.0029.4 %5.0154,629.5936,659.4076.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 320,400.679,419.0053.8 %5.05,493.541,409.4574.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา15,887.054,891.0069.2 %5.05,166.742,469.4152.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา76,859.0119,344.0074.8 %5.028,594.4415,118.9247.1 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 329,028.2816,322.0043.8 %5.07,805.166,558.8016.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์522,706.78819,114.25-56.7 %0.022,887.9632,486.46-41.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 371,506.5150,246.9929.7 %5.010,186.205,979.4641.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา14,019.5926,536.31-89.3 %0.04,386.426,510.24-48.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา40,039.5120,433.5449.0 %5.015,473.405,194.3366.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)33,942.6636,293.64-6.9 %0.012,278.724,007.2867.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 520,640.6412,192.2440.9 %5.08,174.328,154.180.2 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา107,749.05105,565.592.0 %1.019,466.765.70100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 287,676.666.00100.0 %5.02,544.425.7099.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)67,015.30108,425.88-61.8 %0.025,698.1830,443.70-18.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)40,747.2443,900.00-7.7 %0.015,960.304,034.4574.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา23,801.6512,623.0047.0 %5.05,270.261,429.8572.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)22,298.5728,486.00-27.7 %0.07,828.982,547.4567.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)56,385.9451,563.658.6 %4.020,646.069,080.6256.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 563,000.8952,410.0016.8 %5.020,109.3510,415.2548.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา48,264.806.00100.0 %5.021,180.605.70100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา17,895.563,210.0082.1 %5.0633.6049.3792.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)9,512.112,048.0078.5 %5.0306.72298.892.6 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)8,761.183,715.0057.6 %5.0183.36154.8015.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา20,526.182,018.0090.2 %5.07,258.50129.1398.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา16,462.225,400.0067.2 %5.05,585.642,252.4959.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา23,754.1715,677.0034.0 %5.08,152.323,504.0857.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา34,751.7545,342.00-30.5 %0.011,480.0416,499.38-43.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา32,891.986.00100.0 %5.012,316.736.7099.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา27,037.489,577.0064.6 %5.07,486.681,643.9878.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา57,523.5559,589.72-3.6 %0.017,565.16921.8494.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา38,231.1140,987.00-7.2 %0.017,589.604,858.3072.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา76,725.199,296.0087.9 %5.013,419.672,649.8680.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา21,269.1717,371.0018.3 %5.07,505.702,149.6571.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา28,290.2311,957.0057.7 %5.010,453.20575.4794.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา28,330.893,153.8588.9 %5.08,270.164,420.0646.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา31,559.5836,538.00-15.8 %0.06,082.55475.1092.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา496,019.75136,472.0072.5 %5.05,441.822,763.1149.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา253,777.6673,796.0070.9 %5.05,694.352,760.9351.5 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา328,945.97213,894.0235.0 %5.010,552.346,060.2142.6 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 338,227.19629,271.00-86.0 %0.010,128.905,238.8048.3 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 487,089.03128,792.4773.6 %5.012,438.6611.4099.9 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 323,245.84327,746.00-1.4 %0.09,852.114,192.3057.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 357,638.8788,809.00-54.1 %0.016,770.186,271.8462.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา15,431.556.00100.0 %5.04,748.405.6599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา34,863.6327,643.0020.7 %5.09,534.323,236.2466.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา2,537,177.0061,059.0097.6 %5.0134,676.8161,080.8654.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา20,926.996.00100.0 %5.06,802.085.7599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา38,401.7240,657.86-5.9 %0.014,389.582,167.8984.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา22,960.829,893.4756.9 %5.08,057.161,523.3081.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา36,855.8621,299.0042.2 %5.014,913.066,851.6454.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา165,547.0335,320.0078.7 %5.013,734.001,765.0287.1 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร26,811.7411,532.0457.0 %5.05,193.66905.1182.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา73,748.3221,474.8470.9 %5.08,627.645.7099.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 356,042.4245,583.8418.7 %5.011,931.592,633.3377.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1256,505.8671,970.0171.9 %5.05,979.103,665.9738.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2158,135.8670,357.1055.5 %5.03,841.322,837.9526.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4174,182.3460,784.0065.1 %5.010,071.842,474.9275.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5279,384.7858,773.4079.0 %5.09,581.562,856.5870.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6294,613.8855,894.1181.0 %5.07,800.892,463.0668.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 794,191.1339,423.3258.1 %5.09,452.122,904.2369.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา128,716.0857,086.1455.6 %5.06,282.493,332.0647.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา47,511.946.00100.0 %5.03,455.825.6599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง367,475.2567,954.1381.5 %5.07,566.544,176.5544.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง505,237.0975,123.0085.1 %5.07,712.28851.0289.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา346,654.56186,696.0046.1 %5.07,644.667,049.757.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา605,463.56210,248.0065.3 %5.013,958.402,350.3083.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่458,221.03147,097.0067.9 %5.08,135.105,225.1435.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย151,162.196.00100.0 %5.07,173.785.7099.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย234,444.31254,616.00-8.6 %0.08,727.003,719.3557.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี255,365.8992,923.1663.6 %5.08,538.545,357.8237.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ198,405.536.00100.0 %5.08,889.965.7099.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา265,061.3437,463.0085.9 %5.06,121.50983.2083.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา244,094.25215,168.0011.9 %5.08,380.561,426.1983.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา923,131.566.00100.0 %5.08,643.485.7099.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15,984.724,947.0069.1 %5.011,451.77823.1692.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา194,398.80200,616.00-3.2 %0.018,427.2021,988.54-19.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา81,662.1765,997.2819.2 %5.033,255.7915,952.1152.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา235,503.20155,363.9834.0 %5.08,384.944,133.4750.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,815.191,091.1486.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา252,848.98182,927.4827.7 %5.022,684.8612,823.0143.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 21,934.778,783.0060.0 %5.07,714.862,932.7362.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน36,991.2621,472.0242.0 %5.012,946.265,064.4860.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 215,886.384,924.0069.0 %5.08,768.1080.3299.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา19,709.527,294.0063.0 %5.07,167.431,615.2277.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 3272,060.78124,698.0054.2 %5.0109,327.9148,113.6456.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา75,540.95124,369.00-64.6 %0.031,914.365.70100.0 %5.0
รวม 16,310,623 7,148,747 56.17 % 5.0 1,503,739 546,765 63.64 % 5.0