สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ17,298.213,993.0076.9 %5.01,686.00462.0472.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ29,214.4621,070.0027.9 %5.04,329.21579.8586.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ18,307.479,134.0050.1 %5.02,522.69436.7482.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3134,132.31117,733.7312.2 %5.020,511.843,928.8780.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1196,923.03179,306.788.9 %4.022,755.742,686.1288.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2158,241.34113,636.8428.2 %5.022,976.702,251.9690.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ24,171.806,358.0073.7 %5.02,023.44342.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี29,578.7616,729.3043.4 %5.02,503.70343.9086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง32,997.6010,144.0069.3 %5.01,914.18551.0071.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 130,607.3111,640.0062.0 %5.02,553.54444.6082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 226,737.446.00100.0 %5.01,781.07123.2393.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์29,745.5614,038.0052.8 %5.02,462.58469.8480.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 130,605.4523,840.0022.1 %5.02,674.82258.1690.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 226,368.4515,008.0043.1 %5.01,933.20608.0068.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 138,760.2145,354.00-17.0 %0.06,820.322,647.0961.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 229,686.6342,824.00-44.3 %0.05,025.784,254.3915.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ26,717.0218,617.0030.3 %5.05,318.022,674.2549.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ14,993.788,998.0040.0 %5.01,628.96984.5339.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ19,964.6410,850.0045.7 %5.02,484.661,272.0148.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ31,816.6122,695.9228.7 %5.03,808.561,550.3859.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ10,790.6013,031.00-20.8 %0.02,184.929.3099.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ28,564.7323,654.0017.2 %5.06,478.023,489.7646.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ96,219.88100,221.00-4.2 %0.07,847.162,542.3867.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ19,863.9510,939.0044.9 %5.03,511.551,056.3469.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ25,443.037,864.0069.1 %5.05,222.9660.9398.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ20,314.776,740.0066.8 %5.02,408.571,771.6126.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ23,734.4127,488.00-15.8 %0.04,766.581,420.8070.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ124,239.53ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,638.42ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ37,464.6426,829.0028.4 %5.07,885.202,690.4365.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ53,230.4217,466.0067.2 %5.06,021.66634.6089.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ42,439.1278,840.00-85.8 %0.08,874.06432.1395.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ64,391.7812,245.0081.0 %5.02,826.961,005.1764.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ20,846.3113,781.0033.9 %5.03,739.74974.0474.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ25,934.0413,630.0047.4 %5.02,961.541,083.7363.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ79,709.8636,224.0054.6 %5.08,189.462,688.9967.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ32,199.3241,594.00-29.2 %0.07,885.20463.1694.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา162,298.95123,770.0023.7 %5.06,045.973,493.2242.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ271,797.0083,165.0069.4 %5.04,702.411,723.8563.3 %5.0
รจก.สมุทรปราการ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.522,599.786,932.1569.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ15,661.676,908.0055.9 %5.01,895.17952.0849.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ41,551.0840,442.002.7 %1.08,645.881,478.2282.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ191,429.55327,000.00-70.8 %0.013,936.441,999.5385.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ42,792.2649,603.00-15.9 %0.06,478.022,557.4860.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ393,384.50162,255.0058.8 %5.033,632.825,855.6282.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ31,571.1212,734.0059.7 %5.05,222.992,195.2858.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ37,172.3724,045.1535.3 %5.03,853.801,563.7759.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 221,546.9739,046.00-81.2 %0.05,178.1899,777.29-1,826.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1125,491.1391,592.0027.0 %5.05,035.022,826.0743.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ61,296.8047,464.0022.6 %5.01,768.45775.7556.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ200,883.03154,391.0023.1 %5.03,889.086,559.05-68.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ546,264.19471,016.0013.8 %5.08,848.223,662.8058.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ523,146.38144,278.0072.4 %5.02,710.382,340.5313.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ226,996.8379,201.0065.1 %5.078,370.587,059.4191.0 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย1,880,948.101,771,000.005.8 %2.535,777.776,858.3680.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 23,719.9328,000.00-18.0 %0.05,108.884,613.859.7 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ20,304.564,232.0079.2 %5.01,762.081,136.3735.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 6,346,272 4,782,665 24.64 % 5.0 453,981 211,553 53.40 % 5.0