สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร23,062.014,340.0081.2 %5.03,057.481,004.6667.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร84,443.5978,724.906.8 %3.01,136.04702.6838.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร18,469.1910,241.0044.6 %5.03,742.081,188.7668.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร16,186.216,452.0060.1 %5.03,513.84190.5894.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร80,778.4542,900.0046.9 %5.010,701.782,058.5980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม22,918.202,687.0088.3 %5.01,554.72219.2085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง26,792.971,266.8995.3 %5.01,708.3866.3396.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว24,337.851,241.0094.9 %5.01,328.52347.1473.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว24,405.351,431.0094.1 %5.01,311.54239.1881.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย28,414.472,045.0092.8 %5.01,716.24356.9379.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร25,462.055,771.0077.3 %5.02,195.10277.7687.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา24,436.261,846.0092.4 %5.01,915.39137.5892.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร17,721.6121,499.05-21.3 %0.04,084.201,527.6062.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร13,258.546.00100.0 %5.01,420.26376.2073.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ13,924.134,338.0068.8 %5.02,765.88979.4564.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย14,762.423,998.5072.9 %5.02,398.381,149.5052.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร21,896.176,928.0068.4 %5.06,023.862,567.4957.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร16,971.905,741.0066.2 %5.03,162.141,362.0656.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร23,463.435,123.0078.2 %5.03,856.021,457.5662.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร20,275.0711,349.0044.0 %5.04,882.923,658.7425.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร12,423.7017,186.08-38.3 %0.03,073.693,936.73-28.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร26,991.639,838.8363.5 %5.08,058.543,412.7957.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร24,542.7717,185.8830.0 %5.05,073.031,530.1669.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร35,312.3178,620.92-122.6 %0.08,762.281,884.5778.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร29,309.747,985.3072.8 %5.04,426.621,280.3171.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร20,282.354,953.4675.6 %5.04,255.42434.0589.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร23,638.423,145.0086.7 %5.03,056.512,556.9616.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร18,948.9512,139.0035.9 %5.03,694.311,203.0367.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,849.387,616.993.0 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร12,821.523,824.0070.2 %5.06,708.422,246.2766.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร16,747.6713,507.0019.3 %5.04,570.622,116.5653.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร26,137.3041,541.00-58.9 %0.06,255.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร23,747.217,984.0066.4 %5.03,951.191,957.8350.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร20,227.4211,972.0040.8 %5.05,225.161,285.2875.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร24,617.9318,762.0023.8 %5.03,919.381,110.3471.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร27,107.9412,098.7255.4 %5.05,453.472,729.3650.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร16,244.3812,717.0021.7 %5.03,057.48236.0292.3 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร59,144.118,368.6985.9 %5.03,856.021,676.6156.5 %5.0
รจ.จ.ยโสธร198,618.83129,958.6534.6 %5.04,612.913,006.1934.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร14,430.714,673.0067.6 %5.02,410.92492.8879.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร18,827.286,390.7066.1 %5.03,742.022,768.1026.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร14,533.463,961.0072.7 %5.02,810.22989.1964.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร21,371.4421,661.29-1.4 %0.04,882.921,072.9578.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร21,985.696,646.0069.8 %5.05,909.78554.2590.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร65,467.5121,704.9866.8 %5.023,023.922,105.9290.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1190,368.7258,672.0169.2 %5.09,756.512,451.8374.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 264,037.17537.0699.2 %5.07,827.112,772.6064.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร35,542.7124,625.2530.7 %5.02,018.082,166.19-7.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร491,968.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,277.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา323,855.09107,880.0066.7 %5.04,707.444,250.709.7 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร42,035.0186,728.00-106.3 %0.09,670.866,434.4933.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 16,701.806,374.2061.8 %5.03,818.003,591.445.9 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร15,179.442,629.0082.7 %5.02,791.151,547.6544.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร190,767.6188,833.9953.4 %5.013,562.1039,232.34-189.3 %0.0
รวม 2,193,948 1,071,032 51.18 % 5.0 249,010 130,519 47.59 % 5.0