สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย23,994.513,721.4384.5 %5.03,054.00592.0980.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย130,791.31143,253.73-9.5 %0.0496.08618.61-24.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย17,354.0211,887.1331.5 %5.03,720.92838.0377.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย16,442.475,926.0064.0 %5.03,397.65132.2996.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย100,728.4137,100.3263.2 %5.015,604.562,377.1984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ26,497.841,904.0092.8 %5.01,838.64481.8473.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่23,347.252,094.0091.0 %5.02,130.48472.6377.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย25,961.682,735.0089.5 %5.01,821.72471.2574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี23,161.19855.0096.3 %5.02,653.20317.6188.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่24,437.402,794.0088.6 %5.02,060.70528.8574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม23,565.631,384.0094.1 %5.02,584.08484.4781.3 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2ไม่ครบ30,890.33ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรหนองคาย307,311.75263,696.1614.2 %5.015,318.182,817.1481.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย29,753.0027,900.506.2 %3.07,638.233,992.8647.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย20,719.479,949.0752.0 %5.02,612.94868.5966.8 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย10,976.4611,255.10-2.5 %0.04,720.223,747.1620.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย17,182.584,598.0073.2 %5.04,831.523,659.7324.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย28,718.903,796.0086.8 %5.02,775.601,291.8553.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย28,000.9414,163.8849.4 %5.04,765.5012,522.56-162.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย22,940.616,832.0070.2 %5.05,996.122,940.2551.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย21,417.9713,579.4936.6 %5.05,355.60561.5489.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย25,095.2116,898.3032.7 %5.04,777.14563.7888.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย24,402.2245,032.63-84.5 %0.06,476.881,110.9082.8 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย18,099.403,756.0079.2 %5.03,738.541,481.9760.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย130,219.782,840.0097.8 %5.01,356.42353.6573.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย18,062.745,716.0068.4 %5.04,080.63361.1191.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย19,797.664,480.0077.4 %5.02,958.911,381.9953.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย24,400.5422,118.489.4 %4.56,476.881,575.8275.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย23,439.05216,131.94-822.1 %0.02,711.706,505.32-139.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย31,340.0130,250.713.5 %1.57,047.362,673.2562.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย29,864.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,960.142,823.1764.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย27,871.2332,603.38-17.0 %0.06,476.88504.2292.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย21,143.3211,741.0044.5 %5.02,711.702,587.794.6 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย20,076.2712,445.0038.0 %5.04,765.443,445.6927.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย28,491.2612,670.9955.5 %5.04,746.40900.9581.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย33,539.529,979.1670.2 %5.05,069.702,860.8743.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย24,400.5435,203.07-44.3 %0.06,476.88425.0793.4 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย59,488.7312,111.0079.6 %5.03,758.951,708.3054.6 %5.0
รจจ.หนองคาย 334,794.81161,978.7351.6 %5.04,336.201,914.8855.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย14,144.204,214.0070.2 %5.02,369.34743.9768.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย26,358.8116,606.3437.0 %5.07,830.923,331.4657.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย15,728.705,474.0065.2 %5.02,882.85849.3070.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย28,620.7821,539.6524.7 %5.06,288.083,226.1848.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย19,070.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,624.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย15,650.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,711.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1245,128.8355,588.3577.3 %5.08,627.583,975.3153.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2405,802.2569,392.0082.9 %5.08,976.073,522.5860.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย(จังหวัดหนองคาย)40,991.1640,109.662.2 %1.08,288.582,663.5167.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย24,277.9316,344.4832.7 %5.01,645.691,263.5123.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย439,084.78309,254.0029.6 %5.07,580.584,191.0544.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย109,353.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,719.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย369,114.13602,848.00-63.3 %0.03,613.162,646.1226.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย62,137.8776,735.96-23.5 %0.09,917.277,990.3619.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 17,203.718,375.0051.3 %5.03,624.481,637.3954.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย15,263.366,337.0058.5 %5.02,483.521,050.4457.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย190,343.4443,064.8577.4 %5.021,283.864,283.4079.9 %5.0
รวม 3,682,166 2,481,265 32.61 % 5.0 274,715 114,270 58.40 % 5.0