สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ19,063.4714,447.2824.2 %5.012,737.22245.4698.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่14,804.36132.0099.1 %5.04,723.14426.6991.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3317,037.81210,492.6333.6 %5.01,010.282,126.81-110.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่325,071.6952,960.0283.7 %5.0915.181,227.96-34.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่42,763.4036,670.5914.2 %5.0379.32167.7455.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,628.221,135.1230.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่87,838.7282,083.896.6 %3.0583.80698.52-19.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่75,101.0080,204.64-6.8 %0.010,313.821,441.9186.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 518,189.8310,533.1042.1 %5.09,495.63185.5498.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่18,058.527,162.0060.3 %5.06,339.48558.2091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 8198,185.41100,324.8049.4 %5.022,218.452,823.4087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 197,645.6656,337.7842.3 %5.032,518.864,751.0985.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 245,397.0113,816.5869.6 %5.014,802.083,627.1075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง21,108.732,428.0088.5 %5.02,105.88227.3589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว21,729.291,608.0092.6 %5.03,409.24336.6690.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ20,374.721,684.0091.7 %5.02,720.9490.2796.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า19,596.723,106.0084.2 %5.02,878.92747.9674.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด21,384.904,513.0078.9 %5.01,515.18169.2688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ19,547.141,946.0090.0 %5.01,984.92470.2576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง23,889.555,343.0077.6 %5.04,101.96465.7788.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว26,561.152,349.0091.2 %5.02,739.48124.4795.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 143,075.0920,074.0053.4 %5.02,134.68269.8087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 235,793.3018,628.0048.0 %5.02,020.56447.0677.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม19,593.751,686.0091.4 %5.04,154.40407.8990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง20,924.613,592.0082.8 %5.02,442.42462.3681.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม22,202.465,764.0074.0 %5.01,662.78546.3767.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย21,530.341,447.0093.3 %5.03,657.42293.8592.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง19,729.90560.0097.2 %5.02,897.64627.0078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง19,380.292,017.0089.6 %5.01,445.0411.7099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง91,416.978,184.9091.0 %5.01,938.90545.1971.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย21,561.355,563.0074.2 %5.01,507.68516.8365.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง4,723.014,266.009.7 %4.51,802.10172.6890.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี22,247.944,369.0080.4 %5.01,260.42333.9873.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง18,653.532,538.0086.4 %5.01,775.88331.8981.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย20,678.35620.0097.0 %5.04,073.58995.6075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด20,041.632,741.0086.3 %5.02,304.06562.1275.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 365,554.5020,392.1568.9 %5.09,734.591,281.5586.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว15,626.7810,918.0030.1 %5.04,941.66581.3388.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่20,060.4413,637.1032.0 %5.07,330.12603.1591.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 541,753.0546,282.50-10.8 %0.08,799.522,600.6570.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่46,815.1958,291.50-24.5 %0.015,904.5012,861.7519.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่64,718.0318,699.4171.1 %5.07,860.751,401.6782.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่27,312.296,580.0075.9 %5.09,477.125,341.9943.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 963,813.5310,512.0083.5 %5.011,379.361,779.9984.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่18,924.919,979.0047.3 %5.04,721.872,636.9944.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1219,059.17254,575.53-16.2 %0.078,768.5922,855.0571.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.010,694.763,952.7763.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่5,591.682,711.0051.5 %5.05,597.861,649.4670.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 528,031.3017,187.4238.7 %5.014,402.885,556.1361.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่26,556.5613,140.0050.5 %5.09,748.7415,058.95-54.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 635,572.7555,367.05-55.6 %0.015,267.182,744.0382.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 197,387.45114,342.6142.1 %5.013,421.582,337.9082.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่38,876.1524,485.6137.0 %5.09,117.473,405.6162.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่27,377.7020,578.4324.8 %5.016,212.961,468.2590.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่56,713.8832,915.7442.0 %5.020,658.5117,487.6915.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่23,901.6717,925.0025.0 %5.08,146.022,137.8173.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 124,089.1710,385.3856.9 %5.012,934.506,537.8949.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่83,640.31273,080.28-226.5 %0.053,026.772,309.6295.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 80,077.0299,031.00-23.7 %0.034,092.7833,370.452.1 %1.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)36,165.9951,703.99-43.0 %0.014,990.306,317.5057.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่18,695.842,868.0084.7 %5.05,940.141,798.3569.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 63,227.4318,049.0071.5 %5.09,629.525.7099.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)66,129.72109,253.02-65.2 %0.021,096.603,335.3084.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ121,479.4424,166.8680.1 %5.02,434.141,106.0554.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)70,015.3019,370.2072.3 %5.0716.041,761.70-146.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่22,378.125,777.0074.2 %5.08,678.44516.3194.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่16,550.1910,080.0039.1 %5.05,635.882,650.1353.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่30,536.8519,969.0034.6 %5.010,427.942,259.5978.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่96,364.49378,295.00-292.6 %0.013,546.558,749.4135.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่38,087.2510,080.0073.5 %5.08,146.022,971.4963.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่71,545.0272,801.29-1.8 %0.024,098.101,517.5793.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่65,593.7611,490.0082.5 %5.08,721.902,366.7972.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่28,641.0624,122.3415.8 %5.07,974.844,911.6038.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่30,029.5911,801.0060.7 %5.011,600.522,016.0682.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่44,008.3221,926.9450.2 %5.012,144.784,739.9561.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่24,627.5129,622.00-20.3 %0.08,538.09802.9190.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่222,658.95112,420.0049.5 %5.07,311.212,194.8070.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่96,629.2064,827.0032.9 %5.05,052.822,182.2856.8 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 289,398.28283,733.002.0 %1.09,575.363,318.5365.3 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 761,138.31803,812.00-5.6 %0.015,431.0114,956.203.1 %1.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 585,639.2089,014.50-3.9 %0.020,628.7211,973.8742.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่14,224.443,900.0072.6 %5.04,723.14560.8088.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่26,757.025,960.0077.7 %5.08,146.022,853.1265.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่20,418.702,250.0089.0 %5.07,081.111,976.6172.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่59,654.35132,971.00-122.9 %0.016,195.194,958.0569.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่26,519.0546,458.00-75.2 %0.09,971.525,076.7749.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่22,774.4341,933.41-84.1 %0.05,838.002,476.9357.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2264,780.751,021.6499.6 %5.02,089.329,048.79-333.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1230,096.8128,980.0087.4 %5.015,320.061,773.4888.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 375,326.5538,503.7748.9 %5.013,096.044,883.6962.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4385,234.5070,014.3381.8 %5.06,167.682,785.0554.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5346,778.1957,581.9983.4 %5.017,601.905,765.3967.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6505,644.5029,686.0894.1 %5.010,385.884,704.5854.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่42,058.8815,938.0062.1 %5.026,074.681,233.2495.3 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่181,216.22153,229.0015.4 %5.02,849.702,097.5726.4 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์63,966.7965,925.96-3.1 %0.02,751.922,809.26-2.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8178,025.4847,870.3573.1 %5.02,448.292,111.4213.8 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร130,537.98103,799.0020.5 %5.02,820.281,317.9653.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง230,228.6786,505.0062.4 %5.06,970.152,640.5062.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง596,047.13124,692.9979.1 %5.09,288.425,093.9145.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่310,922.97245,406.9821.1 %5.08,209.9011,314.35-37.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่484,093.94442,836.008.5 %4.012,194.084,632.8362.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ16,135.839,876.0038.8 %5.04,956.73491.0090.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่195,965.61119,049.4039.2 %5.018,754.748,003.1257.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่39,786.0038,193.174.0 %2.017,255.287,440.8556.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่204,716.00195,024.004.7 %2.010,995.881,401.7587.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 19,687.838,790.0055.4 %5.09,857.88683.1593.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่479,333.75226,387.3052.8 %5.024,984.7412,544.0749.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 25,893.0827,685.00-6.9 %0.08,241.084,737.5742.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)34,256.1085,598.58-149.9 %0.015,163.501,556.2389.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่21,196.3624,920.00-17.6 %0.011,455.42988.9591.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)14,495.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,290.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่17,991.975,175.0071.2 %5.05,559.822,408.9256.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 5362,979.00213,748.5841.1 %5.0129,592.3265,203.2549.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่479,342.34146,714.0569.4 %5.0113,385.36126,499.75-11.6 %0.0
รวม 11,438,486 6,923,016 39.48 % 5.0 1,349,185 573,058 57.53 % 5.0