สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี14,376.535,057.0064.8 %5.02,793.02725.6774.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี21,103.3322,949.67-8.7 %0.03,743.82768.9079.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี18,544.876,360.0065.7 %5.04,048.14504.2387.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี84,169.6770,692.0016.0 %5.014,141.944,235.7670.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน27,645.611,962.0092.9 %5.01,070.94241.7677.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่21,642.923,445.0084.1 %5.03,144.54419.4986.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี32,719.832,981.0090.9 %5.01,329.06238.8482.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก21,994.283,395.0084.6 %5.02,043.56372.7381.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์24,589.072,620.0089.3 %5.01,315.02348.1273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง21,544.492,495.0088.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง26,124.973,611.0086.2 %5.01,908.08127.3593.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต21,065.931,894.0091.0 %5.01,645.02225.5886.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี27,339.3633,417.92-22.2 %0.06,482.203,649.5443.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี38,134.6815,570.0059.2 %5.06,120.794,604.6824.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี16,990.833,459.0079.6 %5.03,895.782,351.4739.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี28,190.915,223.2181.5 %5.04,085.941,877.9854.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี36,777.1710,448.0771.6 %5.09,831.666,383.7535.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี28,124.9418,143.3535.5 %5.03,410.143,006.3411.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี29,093.9916,406.7943.6 %5.08,878.083,260.8663.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี41,871.7115,177.6063.8 %5.04,556.321,033.8877.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี54,986.9951,077.187.1 %3.59,186.24414.2495.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี33,665.5221,117.3637.3 %5.05,001.824,143.3317.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี20,487.967,330.0064.2 %5.04,379.22429.9990.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี23,235.414,907.0078.9 %5.03,705.791,022.0172.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี19,849.9818,190.508.4 %4.04,713.451,428.3969.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี50,344.6923,600.0053.1 %5.08,547.3311,588.44-35.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี30,244.2423,240.0023.2 %5.06,596.223,509.1146.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี23,219.5911,690.0049.7 %5.04,960.841,294.5773.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี55,461.8749,808.6110.2 %5.011,020.56388.9696.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี64,584.689,032.0086.0 %5.04,200.181,657.5360.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี22,398.449,532.0057.4 %5.04,941.821,487.1569.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี23,842.269,650.0059.5 %5.04,618.511,063.3577.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี25,270.1410,993.2056.5 %5.04,628.111,088.2576.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี18,519.9010,950.0040.9 %5.03,401.52313.0390.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี62,987.819,217.8085.4 %5.06,123.59912.4685.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี148,089.41151,765.66-2.5 %0.03,894.513,074.5421.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี18,595.783,860.0079.2 %5.04,405.67167.6096.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี18,755.256,172.0067.1 %5.03,730.371,266.7466.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี75,886.446,276.0091.7 %5.028,502.611,246.4095.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี30,742.7221,047.4631.5 %5.04,998.842,658.7246.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี33,212.9811,419.0065.6 %5.04,770.661,323.2572.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี37,573.881,839.1695.1 %5.07,737.18747.3090.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1184,711.4566,887.1363.8 %5.05,550.182,822.3649.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 260,378.7362,301.54-3.2 %0.09,583.7217,084.56-78.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี30,201.7324,195.9919.9 %5.01,868.82606.4867.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี202,655.53218,476.16-7.8 %0.05,033.1012,852.87-155.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี348,896.19306,152.0012.3 %5.07,425.783,032.4659.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี107,515.5052,270.2951.4 %5.04,260.942,931.2631.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี55,326.5494,931.02-71.6 %0.010,597.924,388.4758.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 25,732.5812,175.9052.7 %5.05,299.023,068.4942.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี14,918.055,093.0065.9 %5.02,735.941,511.5044.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี100,514.1661,268.0039.0 %5.026,265.999,021.7565.7 %5.0
รวม 2,604,852 1,621,774 37.74 % 5.0 307,131 132,923 56.72 % 5.0