สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช14,272.455,952.0058.3 %5.03,231.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช59,518.2941,792.4029.8 %5.0386.88609.82-57.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช48,506.2114,024.0071.1 %5.0346.081,094.40-216.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช339,586.0088,514.0073.9 %5.03,219.24651.0079.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช16,936.6412,151.0028.3 %5.04,372.80596.0086.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช23,005.4810,270.0055.4 %5.04,715.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช134,128.7246,508.6865.3 %5.023,297.165,213.9877.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม21,383.912,801.0086.9 %5.02,328.90350.3585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์20,537.252,768.0086.5 %5.01,601.83233.5985.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง21,444.975,050.0076.5 %5.02,772.18115.0195.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ20,491.412,653.0087.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด21,072.853,416.0083.8 %5.02,121.18361.5383.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง20,525.272,586.0087.4 %5.01,479.72160.0589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่20,885.613,396.0083.7 %5.01,476.84384.8573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา20,368.663,108.0184.7 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา22,131.593,810.0082.8 %5.01,478.16198.3386.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง26,567.9810,686.0059.8 %5.03,166.50271.2691.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่21,188.371,807.0091.5 %5.02,214.30385.8982.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน20,992.751,376.0093.4 %5.01,648.80194.7688.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง23,660.674,216.0082.2 %5.01,673.16449.3573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี22,438.201,671.0092.6 %5.01,228.98382.0768.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม21,603.582,224.0089.7 %5.01,271.10314.1675.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหมไม่ครบ2,360.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ329.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน20,371.16929.0095.4 %5.01,640.46473.6771.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,812.19356.2587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์28,108.353,109.0088.9 %5.01,404.00135.4390.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา20,956.762,055.0090.2 %5.01,182.06288.3975.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล21,621.712,002.0890.7 %5.02,299.98353.5984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร20,762.814,549.0078.1 %5.01,908.00335.4182.4 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช32,391.1530,355.806.3 %3.04,810.19422.2991.2 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล31,115.356,600.0078.8 %5.03,629.64646.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช38,121.0341,336.31-8.4 %0.010,876.264,132.5062.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา14,222.268,016.0043.6 %5.037,778.701,553.2595.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง14,958.556,590.0055.9 %5.04,273.921,596.9562.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง16,023.778,156.0049.1 %5.02,906.881,649.2043.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,174.401,194.1545.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,698.78810.8752.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช28,892.6518,200.0037.0 %5.07,928.735,785.4527.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช19,697.458,644.0056.1 %5.05,513.762,309.4558.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.526,827.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 821,484.938,596.5060.0 %5.09,200.82878.5690.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช23,676.576,959.0070.6 %5.07,187.244,093.1143.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช20,964.5432,814.12-56.5 %0.05,989.1720,614.92-244.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช19,179.0214,048.4626.8 %5.04,148.121,355.8967.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช35,439.5522,207.3837.3 %5.012,131.2711,773.822.9 %1.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช22,548.4115,308.0032.1 %5.06,324.18613.1190.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช67,543.9370,655.00-4.6 %0.07,846.80274.4196.5 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช784,494.06879,485.00-12.1 %0.04,331.282,472.4042.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 54,960.5975,708.52-37.8 %0.021,283.9921,743.75-2.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช20,925.6512,888.0038.4 %5.06,084.241,710.0071.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)20,931.738,503.9959.4 %5.05,856.061,085.1781.5 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช19,144.407,257.0062.1 %5.0488.76514.41-5.2 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)10,795.192,076.0080.8 %5.0485.58431.7111.1 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)10,795.195,802.0046.3 %5.0410.58289.7529.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช22,498.997,421.0067.0 %5.06,139.05270.2995.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช17,232.097,417.5057.0 %5.03,757.021,789.9452.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช18,493.3417,394.405.9 %2.54,712.881,136.3475.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช48,966.2232,705.0033.2 %5.09,621.245,904.4738.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช22,873.1815,332.0033.0 %5.06,768.841,809.2173.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช53,273.0562,438.00-17.2 %0.09,621.18908.2990.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช22,550.501,350.0094.0 %5.06,768.841,738.5074.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช22,782.1727,713.17-21.6 %0.06,541.082,145.5367.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช28,979.6814,111.0051.3 %5.08,080.932,372.6770.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช29,725.1315,776.0046.9 %5.08,685.002,377.7672.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช34,101.6927,206.0420.2 %5.05,475.7614.2599.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช86,077.7824,739.0871.3 %5.03,280.021,482.0054.8 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 1,032,942.10632,000.0038.8 %5.014,244.481,822.5087.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 232,625.06657,151.94-182.5 %0.05,293.202,907.1545.1 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช38,437.4528,742.0025.2 %5.03,185.881,202.2762.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช14,748.387,348.0050.2 %5.03,459.96774.7377.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช27,707.1119,818.0028.5 %5.07,244.293,421.9352.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช17,843.209,195.0048.5 %5.04,715.041,229.8673.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช14,301.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,256.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช21,329.0214,236.0033.3 %5.05,875.141,263.5078.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช55,435.9719,513.0064.8 %5.022,638.724,511.9980.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช197,883.0623,870.1387.9 %5.06,801.181,181.5482.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช28,897.8234,835.48-20.5 %0.06,381.303,848.4539.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1176,847.4167,635.2161.8 %5.05,445.811,919.3564.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2154,041.6649,049.6668.2 %5.010,017.184,043.4559.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3128,955.7947,131.6063.5 %5.015,455.945,929.0061.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 85,497.8863,654.5325.5 %5.08,042.772,978.7763.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช150,538.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.017,009.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล113,942.63372.9199.7 %5.03,476.641,894.8445.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช36,407.7820,249.0044.4 %5.01,824.56875.0052.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช100,882.5569,910.5430.7 %5.02,447.862,869.05-17.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช255,279.1197,900.0061.6 %5.05,330.101,280.5076.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี125,764.9653,245.0057.7 %5.04,598.282,489.5945.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร227,440.0681,563.1964.1 %5.05,744.282,931.1149.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช2,650,185.00207,597.7892.2 %5.06,654.485,961.8110.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง920,761.00215,383.0276.6 %5.08,328.363,702.3455.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช503,578.06258,000.0048.8 %5.010,516.141,442.5086.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล4,163,342.00141,199.0096.6 %5.04,777.741,205.8974.8 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช273,023.2523,500.0091.4 %5.07,975.081,372.7582.8 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช506,599.34255,911.0649.5 %5.05,507.761,827.6566.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช125,609.9888,817.0029.3 %5.05,547.901,725.1368.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช908,723.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,824.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช113,337.75143,353.27-26.5 %0.015,114.947,904.6147.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช216,134.16101,776.3452.9 %5.070,372.2811,347.9483.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช632,922.63291,352.0054.0 %5.012,508.623,219.0074.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 22,216.0222,373.83-0.7 %0.06,540.664,118.9437.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช19,675.886,986.0064.5 %5.04,658.041,051.3677.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช248,680.61230,617.007.3 %3.533,618.6640,633.71-20.9 %0.0
รวม 16,277,902 5,811,522 64.30 % 5.0 654,485 258,698 60.47 % 5.0