สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต17,049.714,210.0075.3 %5.01,838.921,618.4912.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต112,641.5035,601.6568.4 %5.0379.98468.74-23.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0552.662,585.75-367.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต21,607.7686,299.67-299.4 %0.03,436.26779.8577.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต18,729.527,207.0061.5 %5.02,770.73587.2778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต169,127.16100,244.1340.7 %5.018,573.004,495.6675.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้27,523.207,960.0071.1 %5.02,185.32128.4594.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง27,500.687,222.0073.7 %5.02,341.56471.5179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 173,921.5818,948.0074.4 %5.02,409.42312.4787.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 230,257.2810,642.0064.8 %5.02,295.30385.9883.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,650.32335.4194.1 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต37,728.9525,449.0032.5 %5.03,455.30804.0476.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต25,087.8135,760.00-42.5 %0.04,710.352,875.5539.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต37,716.1710,651.0071.8 %5.06,744.96875.3487.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต24,269.1110,575.0056.4 %5.05,033.642,344.3853.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต19,369.0913,892.0028.3 %5.02,618.581,136.2256.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต17,245.697,483.0056.6 %5.02,010.051,761.0012.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต19,189.6014,127.0026.4 %5.02,903.833,536.38-21.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต10,076.6111,536.00-14.5 %0.02,032.42592.7070.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต23,742.5710,871.0054.2 %5.04,501.182,001.7055.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต18,616.1313,034.0030.0 %5.02,580.54932.3463.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต38,664.99117,202.00-203.1 %0.08,456.52771.3590.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต23,063.4020,326.0011.9 %5.04,349.041,475.0266.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)24,215.7625,134.00-3.8 %0.04,463.163,098.0430.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก119,630.2084,874.0629.1 %5.01,457.10709.6251.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 10,070.531,881.0081.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต19,604.218,410.0057.1 %5.03,265.11293.2791.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต17,216.563,582.9079.2 %5.02,181.24967.4655.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต24,246.5020,145.0016.9 %5.04,520.181,615.5564.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต33,202.65137,097.36-312.9 %0.07,201.447,143.120.8 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต30,503.543,766.0087.7 %5.07,657.803,493.9554.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต23,889.116,767.0071.7 %5.04,728.57971.0879.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต31,201.9071,349.00-128.7 %0.06,954.23744.3289.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต17,445.249,241.0047.0 %5.02,238.251,657.6525.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต22,073.2940,864.34-85.1 %0.03,645.431,630.2055.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต22,908.037,962.0065.2 %5.04,234.92876.3679.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต19,326.4110,701.5044.6 %5.03,017.921,064.8864.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต20,902.2225,342.00-21.2 %0.03,531.35439.5087.6 %5.0
สพ.ภูเก็ต60,930.6521,432.8264.8 %5.02,085.431,376.4834.0 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 400,415.06385,122.843.8 %1.55,386.515,333.961.0 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต15,498.616,169.0060.2 %5.01,610.76936.1841.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต21,468.5416,992.1820.9 %5.03,778.561,112.0970.6 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต32,597.4246,154.23-41.6 %0.05,375.881,824.9966.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต23,837.0311,148.5053.2 %5.04,805.41981.0079.6 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 16,705.897,499.0055.1 %5.01,549.622,007.51-29.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต18,410.4619,326.05-5.0 %0.02,523.481,470.4441.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต262,817.8870,366.0073.2 %5.03,838.981,962.4248.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต17,351.7417,236.990.7 %0.51,591.67732.0054.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต255,561.41237,204.807.2 %3.53,840.961,171.9069.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต111,713.55105,263.015.8 %2.52,134.08831.2061.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต846,807.69347,710.0058.9 %5.02,317.182,135.057.9 %3.5
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง211,849.47138,480.0034.6 %5.01,823.062,280.00-25.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต76,818.8289,628.00-16.7 %0.05,956.364,743.6920.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 20,418.6820,915.00-2.4 %0.02,865.781,459.7849.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต15,468.993,539.0077.1 %5.01,458.60713.8351.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต218,829.1369,120.0068.4 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,857,066 2,639,665 31.56 % 5.0 203,869 87,053 57.30 % 5.0