สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี24,625.99702.0097.1 %5.01,168.41523.4555.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี26,974.0574,649.00-176.7 %0.010,278.511,154.7588.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี114,998.1085,745.2825.4 %5.0514.801,093.12-112.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย39,189.4214,556.4062.9 %5.0424.26410.753.2 %1.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี367,846.94321,947.9712.5 %5.01,581.303,548.39-124.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี25,005.9468,809.00-175.2 %0.07,817.751,818.2576.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 822,603.5714,412.1236.2 %5.04,601.58270.7694.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,856.46443.3597.5 %5.05,048.94164.2496.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1179,926.7120,967.5773.8 %5.027,809.281,575.0094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี117,865.23100,579.6614.7 %5.017,261.184,813.8572.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 283,325.6439,004.4453.2 %5.010,548.501,334.5587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์21,254.942,431.0088.6 %5.01,566.12265.4083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน21,624.633,833.0082.3 %5.02,319.96445.6080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย23,534.973,795.0083.9 %5.02,599.5635.1598.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม33,089.07888.0097.3 %5.01,191.1262.7894.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา33,021.491,657.0095.0 %5.01,861.50300.3783.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี19,842.841,569.0092.1 %5.01,919.2852.1997.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา33,188.813,869.0088.3 %5.03,064.14234.4692.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก33,524.222,574.0092.3 %5.02,023.86310.8384.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง20,568.641,750.0091.5 %5.01,915.92175.5690.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ27,348.981,886.0093.1 %5.02,057.16345.7483.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน21,036.283,047.0085.5 %5.01,408.26295.2679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม33,479.472,941.0091.2 %5.01,458.18242.2983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร19,574.822,764.0085.9 %5.01,900.74174.0490.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม33,020.561,437.0095.6 %5.02,278.985.6099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง31,891.554,276.0086.6 %5.02,268.24127.8294.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,087.58417.1180.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี27,202.1010,267.0062.3 %5.01,223.08464.8162.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ23,536.205,202.0077.9 %5.02,767.98322.4788.4 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย47,307.219,454.0080.0 %5.03,607.68288.9292.0 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน64,535.6238,629.0040.1 %5.04,134.54710.6082.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 829,166.7354,806.64-87.9 %0.011,797.786,688.0043.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี174,679.3355,824.8568.0 %5.058,829.823,617.6093.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย19,863.7011,497.0042.1 %5.03,129.961,586.5049.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน15,457.2810,344.0033.1 %5.02,829.251,327.1553.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ16,085.196.00100.0 %5.02,291.22946.2058.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ17,679.026,479.0063.4 %5.03,766.502,973.2521.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,654.519,887.0044.0 %5.02,321.701,455.4037.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี26,138.0732,104.82-22.8 %0.07,806.065,178.9333.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1018,942.8912,488.8034.1 %5.048,101.74929.1198.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี18,501.417,417.0059.9 %5.05,384.161,894.3064.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี18,100.435,405.0070.1 %5.05,349.602,199.6958.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 825,825.0224,290.735.9 %2.510,306.353,643.5064.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี22,584.2319,082.1615.5 %5.06,436.926,097.125.3 %2.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1127,760.7622,493.4019.0 %5.011,775.326,604.8843.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี252,189.5235,151.9986.1 %5.010,679.3415,517.52-45.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี15,853.7723,359.32-47.3 %0.03,658.871,490.5559.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี27,533.489,286.0066.3 %5.09,859.806,870.2730.3 %5.0
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี28,487.2818,893.0033.7 %5.07,996.982,768.5965.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 820,404.0911,764.5442.3 %5.08,782.718,499.053.2 %1.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี34,273.61124,817.00-264.2 %0.09,745.742,651.4572.8 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี1,359,271.101,579,119.80-16.2 %0.05,978.045,795.003.1 %1.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)48,354.8447,827.721.1 %0.515,799.621,575.1090.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี20,448.3710,618.0048.1 %5.06,247.901,963.5668.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)22,299.5334,759.88-55.9 %0.08,582.303,087.4064.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)61,940.4956,200.289.3 %4.524,716.97519.5897.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1049,549.6342,294.7914.6 %5.020,232.7816,462.6518.6 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง10,646.853,525.0266.9 %5.0537.66417.7822.3 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี40,233.8026,676.0033.7 %5.0663.36378.6542.9 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)7,902.014,402.0044.3 %5.0460.86127.8472.3 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)17,401.465,225.0070.0 %5.0553.861,995.24-260.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี21,568.917,793.0063.9 %5.06,665.07143.4597.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,714.907,055.0060.2 %5.05,048.711,855.3563.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี21,935.2918,185.5017.1 %5.04,169.212,788.2533.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี55,064.91276,368.00-401.9 %0.015,014.2811,578.6022.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี51,444.845,896.0088.5 %5.07,920.182,942.4462.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี20,509.0015,315.0025.3 %5.05,410.141,997.8563.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี45,837.7069,291.50-51.2 %0.011,552.30566.8895.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี79,154.64142,406.34-79.9 %0.014,074.3020,081.10-42.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี68,940.1013,728.0080.1 %5.08,604.7810,758.75-25.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี21,315.9225,420.00-19.3 %0.06,551.102,117.3567.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี22,936.6414,098.0038.5 %5.07,235.641,738.5076.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี26,011.8823,038.0011.4 %5.08,091.504,450.7545.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี26,941.7224,787.848.0 %4.05,524.321,062.1080.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 153,254.88140,984.008.0 %4.05,109.302,234.4856.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี50,327.5371,772.00-42.6 %0.03,561.481,432.1959.8 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี434,385.47358,209.6917.5 %5.09,097.267,916.1413.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 880,119.3867,201.0016.1 %5.014,574.184,538.1068.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี41,101.7126,363.0035.9 %5.04,725.541,018.2478.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี33,187.4029,075.0012.4 %5.010,917.823,063.7571.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี169,547.8665,120.0261.6 %5.05,003.521,641.3167.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี24,858.3315,804.0036.4 %5.05,436.651,241.9777.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี19,560.3252,440.04-168.1 %0.09,669.722,327.3175.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี23,106.2929,016.00-25.6 %0.05,752.446,499.40-13.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี21,802.0519,059.1612.6 %5.03,743.761,928.8848.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1109,156.8349,311.9054.8 %5.06,886.022,142.7068.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2681,929.6962,179.5490.9 %5.012,996.663,840.1370.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3156,504.3890,972.2841.9 %5.010,227.322,163.2878.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)318,988.1657,610.4381.9 %5.030,712.742,469.7392.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี25,446.9918,973.9425.4 %5.01,823.761,395.4023.5 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้68,569.4843,066.8937.2 %5.02,142.032,808.91-31.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา273,885.25135,341.0050.6 %5.06,066.761,960.5967.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ259,171.88106,152.0059.0 %5.06,002.521,831.3069.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี99,747.25155,216.98-55.6 %0.05,936.406,287.82-5.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบ68,146.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,291.12ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี1,205,140.40434,205.0064.0 %5.07,525.503,987.2647.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี205,481.84105,640.0048.6 %5.04,898.401,248.1474.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี681,187.1390,354.5886.7 %5.06,667.322,249.6066.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี332,984.13136,577.2259.0 %5.0126,111.4514,408.2588.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี157,775.58133,809.0015.2 %5.06,866.201,535.1577.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1117,056.136.00100.0 %5.07,597.74405.9194.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20,622.9217,008.0017.5 %5.04,239.123,459.9018.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)29,128.6948,171.00-65.4 %0.09,247.868,925.283.5 %1.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)14,225.944,810.0066.2 %5.03,129.0384.8897.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี15,479.843,435.0077.8 %5.04,175.161,054.2774.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี138,725.86118,638.0014.5 %5.044,632.0829,793.5633.2 %5.0
รวม 10,295,865 6,480,038 37.06 % 5.0 936,669 325,221 65.28 % 5.0