สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง15,049.415,358.0064.4 %5.02,169.51337.6984.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง64,107.6020,719.1567.7 %5.0376.26620.81-65.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง19,480.4713,025.0033.1 %5.03,809.341,130.5070.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง20,967.527,190.0065.7 %5.03,253.62318.1390.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง68,170.2040,914.0240.0 %5.013,978.544,335.0669.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน20,952.561,927.0090.8 %5.01,371.30186.3486.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 21,919.792,280.0089.6 %5.01,463.10152.4889.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด21,441.552,174.0089.9 %5.01,447.68356.6775.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว20,930.901,206.0094.2 %5.0760.92222.6070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน21,489.132,408.0088.8 %5.01,970.58150.1192.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน20,899.761,101.0094.7 %5.01,695.18482.3171.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม21,931.261,990.0090.9 %5.01,129.68402.3964.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต21,608.641,115.0094.8 %5.02,303.76314.8586.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง31,370.9928,772.548.3 %4.05,432.882,457.6554.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด14,599.894,207.0071.2 %5.02,402.942,276.205.3 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง29,329.7513,357.0054.5 %5.04,799.622,661.9044.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง18,357.558,264.0055.0 %5.02,833.271,711.6439.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง22,517.346,414.0071.5 %5.04,166.162,462.7340.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง21,606.0611,303.0047.7 %5.05,212.176,059.10-16.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง11,844.8612,747.00-7.6 %0.02,861.161,759.5838.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง28,731.3521,374.0025.6 %5.08,159.524,868.0940.3 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง23,743.2114,079.0040.7 %5.03,170.892,024.6836.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง80,668.3052,120.4835.4 %5.07,246.862,170.3970.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง20,409.8314,690.7128.0 %5.04,413.491,620.5063.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง11,384.595,458.0052.1 %5.0277.59627.52-126.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง16,147.271,962.0087.8 %5.04,824.86194.1096.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง17,484.496,160.0064.8 %5.03,025.263,018.400.2 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง19,990.4613,257.4633.7 %5.04,280.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง106,281.71149,576.63-40.7 %0.07,189.837,338.61-2.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง34,283.2518,921.0044.8 %5.08,620.142,210.2674.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง24,635.6210,371.0057.9 %5.03,445.871,246.3263.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง31,757.6439,939.44-25.8 %0.07,151.69275.8796.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง21,775.883,894.0082.1 %5.05,231.211,980.7562.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง19,662.3514,038.0028.6 %5.04,432.522,946.1233.5 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง22,538.1115,632.0030.6 %5.03,169.26453.2585.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง27,067.2711,962.0055.8 %5.05,668.561,459.9074.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง33,838.1822,046.8034.8 %5.04,052.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง63,789.6410,215.0084.0 %5.017,060.282,368.1686.1 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 46,759.3469,558.86-48.8 %0.02,386.053,211.53-34.6 %0.0
เรือนจำกลางพัทลุง 299,709.66167,556.1944.1 %5.05,078.162,574.4449.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง14,640.334,917.0066.4 %5.02,340.78590.0074.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง15,720.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,225.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง26,765.1122,939.6414.3 %5.05,212.18758.5985.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง19,125.303,012.0084.3 %5.03,709.861,276.4065.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1301,191.0050,235.0283.3 %5.06,433.832,373.5063.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2110,896.5640,496.0463.5 %5.07,024.681,605.4077.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง171,736.5519,396.0288.7 %5.01,861.061,824.981.9 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน67,408.531,409.7097.9 %5.02,957.464,619.48-56.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 208,480.2394,228.9954.8 %5.03,239.102,221.8531.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง998,050.2586,703.2191.3 %5.020,256.009,318.5254.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม320,609.4496,745.0069.8 %5.04,135.801,206.0670.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง507,015.84457,502.009.8 %4.59,146.042,452.6273.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง91,142.5757,737.6736.7 %5.03,461.521,330.5061.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง77,386.0494,548.00-22.2 %0.010,768.327,979.1925.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 19,163.4811,842.2038.2 %5.04,028.761,081.5573.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง16,257.395,647.0065.3 %5.02,890.74970.2066.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง116,340.8891,657.0021.2 %5.031,754.6412,607.7560.3 %5.0
รวม 4,525,443 1,988,301 56.06 % 5.0 283,210 121,204 57.20 % 5.0