สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์44,513.1810,613.5176.2 %5.07,088.402,439.2265.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์247,317.83138,900.5043.8 %5.0919.593,414.58-271.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์37,556.4712,976.0065.4 %5.011,163.17710.1193.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์255,873.3995,916.0062.5 %5.031,618.866,333.5580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง43,096.396,222.0085.6 %5.02,846.16438.0384.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง43,703.225,206.0088.1 %5.02,747.4087.1096.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์42,783.124,497.0089.5 %5.03,701.1670.0298.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ43,325.832,295.0094.7 %5.02,132.0410.8099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง44,298.919,353.0078.9 %5.04,856.64409.3591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์41,146.363,911.0090.5 %5.03,675.12347.9890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง48,794.734,130.0091.5 %5.04,522.80476.5289.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด43,572.254,918.0088.7 %5.03,876.28479.8187.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์41,207.722,648.0093.6 %5.03,546.8410.8099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย43,297.378,286.0080.9 %5.03,724.081,022.7472.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ41,516.065,095.0087.7 %5.04,242.24301.3792.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง43,667.204,444.0089.8 %5.03,693.78303.4891.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,644.56478.7186.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย42,250.763,758.0091.1 %5.05,254.56495.8990.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ46,333.707,291.0084.3 %5.03,925.08359.3390.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก44,054.915,018.0088.6 %5.04,246.20475.9088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่45,664.616,020.0086.8 %5.04,765.44439.8890.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์42,364.294,387.0089.6 %5.03,179.1611.6599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช43,210.613,548.0091.8 %5.01,353.1212.0099.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์41,829.3831,996.5823.5 %5.011,347.9211,726.47-3.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย29,316.579,810.0066.5 %5.06,242.162,722.7056.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง34,026.719,535.0072.0 %5.06,743.773,021.0055.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์31,472.8620,329.7135.4 %5.05,220.362,042.5060.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง33,563.3814,219.0057.6 %5.06,288.063,126.4550.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์47,271.9728,475.2039.8 %5.014,086.288,956.2436.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์46,015.7922,940.4350.1 %5.09,902.726,661.1132.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์36,799.708,122.2777.9 %5.09,712.376,270.1135.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์59,325.8340,404.3031.9 %5.015,911.7436,538.39-129.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์30,699.0530,310.111.3 %0.58,228.541,835.6177.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์73,880.2198,652.00-33.5 %0.024,811.0816,094.5035.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์54,895.6347,493.0013.5 %5.017,280.962,988.6282.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์77,802.81137,717.75-77.0 %0.023,670.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์12,892,288.00653,183.1394.9 %5.099,134.186,928.4593.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์39,546.7118,498.2753.2 %5.010,434.963,798.1863.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์24,720.327,191.0070.9 %5.01,120.071,270.73-13.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)62,508.328,250.0086.8 %5.01,279.80724.9743.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์41,541.1213,826.1166.7 %5.013,135.49682.6894.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์34,148.6910,447.0069.4 %5.08,153.282,972.3063.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์40,181.1730,282.0024.6 %5.011,804.164,001.7166.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์55,178.9919,615.0064.5 %5.017,737.3229,513.28-66.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์74,132.7443,511.6541.3 %5.024,063.129,102.1362.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์29,816.6016,272.0045.4 %5.06,327.724,656.9026.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์39,944.21114,745.46-187.3 %0.012,847.802,720.7478.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์131,612.5222,821.6082.7 %5.010,891.566,727.0538.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์54,718.4516,975.3969.0 %5.013,325.683,034.4077.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์102,613.4562,797.6638.8 %5.021,996.829,063.2358.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์44,916.8651,840.00-15.4 %0.012,336.805,045.4559.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์34,483.0043,466.00-26.1 %0.09,066.00481.8594.7 %5.0
สพ.บุรีรัมย์512,150.34123,032.0076.0 %5.08,791.005,554.5536.8 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 114,312.34129,990.03-13.7 %0.07,010.9713,958.68-99.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์31,094.0313,754.0055.8 %5.07,449.712,660.0464.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์33,935.3020,634.0039.2 %5.08,533.643,232.0562.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์94,209.85110,569.64-17.4 %0.014,770.565,675.2461.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์29,325.7596,479.11-229.0 %0.012,717.127,312.9142.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2232,129.97129,740.0044.1 %5.016,994.285,383.0768.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1769,206.13137,618.0082.1 %5.013,378.293,294.6075.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3146,761.48122,670.3116.4 %5.019,333.564,323.1277.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4237,795.31101,748.2857.2 %5.031,845.006,522.4079.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์301,831.44116,090.9561.5 %5.030,079.544,923.2483.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์23,271.7560,498.21-160.0 %0.02,478.242,372.374.3 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก949,452.19287,314.0069.7 %5.011,293.484,435.4460.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง268,359.06238,111.0011.3 %5.011,796.365,893.8050.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์202,841.17912,928.00-350.1 %0.08,967.3613,648.42-52.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์336,900.91291,350.8413.5 %5.012,564.005,214.1658.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์211,714.11358,613.00-69.4 %0.027,552.8323,611.5214.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 40,695.9932,223.0020.8 %5.010,891.805,607.6448.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์34,460.222,721.6092.1 %5.07,525.743,747.3850.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 20,239,248 5,269,247 73.97 % 5.0 794,127 339,207 57.29 % 5.0