สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี42,048.2510,548.0074.9 %5.08,710.062,024.4876.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2817,351.06255,309.4468.8 %5.05,223.844,045.9722.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี685,234.44130,224.0081.0 %5.02,524.923,424.74-35.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี39,671.8131,457.0020.7 %5.011,258.241,044.6590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี370,693.13277,068.0025.3 %5.041,911.948,573.7179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น43,415.175,794.0086.7 %5.03,646.80350.9290.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ43,448.874,827.0088.9 %5.04,482.00953.7078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน44,897.246,735.0085.0 %5.03,665.16850.7976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม42,601.772,772.0093.5 %5.04,137.842,770.2033.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง45,145.394,280.0090.5 %5.02,441.3412.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม48,231.007,873.6983.7 %5.05,179.76324.6493.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล45,544.308,495.0081.3 %5.04,657.44875.7781.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม43,180.015,630.0087.0 %5.02,280.24114.8395.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย43,351.186,265.0085.5 %5.04,980.00139.1797.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน43,718.746,256.0085.7 %5.05,979.961,080.0781.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก45,893.785,760.0087.4 %5.05,393.641,247.8076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร54,558.845,207.0090.5 %5.04,259.16761.6382.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร42,279.653,831.0090.9 %5.04,321.8012.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ43,281.975,208.0088.0 %5.03,199.20713.0577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี56,145.6526,298.1053.2 %5.03,569.521,214.1866.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ56,344.628,224.0085.4 %5.03,535.20558.6484.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่44,949.505,827.0087.0 %5.04,830.62822.2983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์4,519.953,112.0031.1 %5.01,780.80107.4294.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง43,176.313,291.0092.4 %5.02,533.8010.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร42,828.907,418.0082.7 %5.04,062.72760.4181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก43,021.155,371.0087.5 %5.02,102.1610.8099.5 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก85,603.28303,069.00-254.0 %0.026,897.842,518.5490.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี44,610.8940,414.659.4 %4.512,980.2810,650.6617.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม33,506.3116,756.0150.0 %5.07,246.201,231.4383.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล37,470.8913,420.0064.2 %5.06,484.083,010.4253.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี63,827.6216,683.2273.9 %5.019,821.00901.0795.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ34,694.4320,411.7041.2 %5.07,133.762,365.3766.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร31,737.0612,826.0059.6 %5.05,728.682,788.4251.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ33,304.6925,400.5023.7 %5.08,244.242,419.8670.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี47,976.5834,466.7428.2 %5.09,893.023,511.0064.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี32,262.9324,173.5825.1 %5.016,620.699,368.3843.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี38,319.2328,565.2025.5 %5.011,391.296,305.4844.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 7168,689.03155,512.987.8 %3.556,425.6836,609.5035.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 457,733.3728,802.6950.1 %5.018,437.884,209.7977.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี41,087.7920,736.0049.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี69,436.5544,905.0035.3 %5.018,522.3211,274.3539.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 452,128.8547,184.379.5 %4.522,199.2220,048.209.7 %4.5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี302,105.16288,116.224.6 %2.028,861.669,748.8566.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี26,431.6521,432.3318.9 %5.06,731.883,847.4942.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี81,849.4361,921.5724.3 %5.026,265.7211,210.4757.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี72,269.6148,008.9133.6 %5.013,860.357,145.6648.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี127,547.93314,169.19-146.3 %0.0190,952.974,725.8397.5 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี3,311,292.302,480,231.0025.1 %5.017,518.68788.3895.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 125,808.22215,295.98-71.1 %0.040,085.4178,060.50-94.7 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)72,458.77101,796.68-40.5 %0.019,667.9038,448.55-95.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี47,796.5517,093.0064.2 %5.013,483.121,834.9386.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)49,679.6782,966.01-67.0 %0.017,291.1610,649.2238.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)169,540.38135,826.6119.9 %5.061,275.6012,816.8579.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1183,950.2479,596.645.2 %2.531,146.091,642.0294.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง245,965.45153,973.0837.4 %5.04,824.841,577.8767.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี19,497.678,122.0658.3 %5.01,046.28485.4953.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี51,616.6116,804.0067.4 %5.015,594.03449.0797.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี38,656.5913,914.1664.0 %5.010,368.366,642.4635.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี75,431.061,163,098.00-1,441.9 %0.025,006.7511,115.0055.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี69,374.4968,936.980.6 %0.516,957.326,791.7259.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี45,606.9725,513.2944.1 %5.012,969.604,551.5964.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี86,863.85146,480.09-68.6 %0.021,660.002,295.9589.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี66,948.2965,400.492.3 %1.017,533.443,346.1980.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี84,336.9973,235.9613.2 %5.023,914.067,996.4666.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี295,476.91210,551.0228.7 %5.010,854.243,970.9263.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี826,991.50253,102.2369.4 %5.08,022.264,516.9643.7 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 1,427,829.501,174,545.9017.7 %5.027,068.5210,301.4561.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี32,620.5417,847.8945.3 %5.08,705.041,862.4778.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ36,472.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,824.47ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี257,416.08203,274.0021.0 %5.017,329.748,310.6252.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี37,454.9222,259.8640.6 %5.010,801.801,026.4090.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี81,767.0882,177.52-0.5 %0.019,339.985,270.7172.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี112,563.6158,086.0048.4 %5.039,116.606,769.0082.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี39,674.0869,325.22-74.7 %0.014,825.317,948.7046.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี224,402.1665,438.0070.8 %5.09,125.521,822.3480.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ119,266.1475,547.4236.7 %5.040,352.641,077.9197.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี118,594.41190,922.97-61.0 %0.040,352.644,425.0189.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 2409,870.00177,095.6156.8 %5.016,440.4027,588.72-67.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 11,683,923.80220,159.0086.9 %5.015,833.104,090.7974.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3831,062.7594,852.1988.6 %5.038,246.887,029.6581.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4299,484.50142,635.9152.4 %5.036,895.422,623.9092.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5338,610.94157,908.8853.4 %5.015,735.723,871.0175.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ444,363.38238,329.0246.4 %5.012,965.644,932.0462.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม679,311.81396,420.9741.6 %5.014,132.887,688.7745.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล722,842.38292,572.8159.5 %5.012,245.166,262.2348.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี656,927.251,085,264.30-65.2 %0.015,145.326,702.9755.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี258,359.03379,595.84-46.9 %0.036,043.9222,507.5237.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี120,092.62101,493.6815.5 %5.046,943.4016,080.2165.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี217,910.91354,061.03-62.5 %0.015,441.584,007.4574.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)39,482.0826,770.0032.2 %5.07,404.77723.4390.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี381,689.28331,990.0013.0 %5.035,286.7213,953.5160.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 56,155.1125,804.0054.0 %5.014,490.966,870.2752.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 61,182.5392,616.00-51.4 %0.018,731.461,022.0894.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี38,955.8416,810.7656.8 %5.010,687.685,405.6949.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี382,177.34150,661.3460.6 %5.079,690.3262,707.5021.3 %5.0
รวม 20,199,408 13,966,460 30.86 % 5.0 1,703,965 637,558 62.58 % 5.0