สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ40,651.2433,933.3616.5 %5.025,417.51308.1098.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่31,265.76336.0098.9 %5.09,446.28890.3190.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3675,338.25429,980.2536.3 %5.02,204.724,062.97-84.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่694,874.00100,230.2185.6 %5.01,830.361,733.765.3 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่91,193.4477,572.1914.9 %5.0758.64390.2848.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,256.441,951.4440.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่180,372.73166,068.207.9 %3.51,228.651,526.25-24.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่161,290.34182,727.69-13.3 %0.020,855.843,608.1182.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 538,642.4423,045.6540.4 %5.017,986.41266.3898.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่38,495.0018,084.0053.0 %5.012,659.94701.5694.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 8434,073.09220,970.9149.1 %5.044,436.914,861.1589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1213,146.80138,901.8334.8 %5.064,410.218,108.3987.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 298,337.5437,174.5462.2 %5.030,631.046,223.4579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง44,528.205,834.0086.9 %5.04,211.76536.9687.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว44,959.674,205.0090.6 %5.06,152.92602.5890.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ43,417.924,055.0090.7 %5.05,441.88137.4197.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า42,114.567,005.0083.4 %5.05,757.841,491.2674.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด44,078.799,923.0077.5 %5.02,992.32289.3590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ42,424.184,262.0090.0 %5.03,969.84940.5076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง51,779.2612,192.0076.5 %5.08,241.96774.5090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว53,428.524,890.0090.8 %5.05,478.96146.7497.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 193,690.7343,152.0053.9 %5.04,269.36617.5085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 287,065.2842,286.0051.4 %5.04,117.20907.7178.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม42,000.483,555.0091.5 %5.08,289.78941.3488.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง44,566.378,357.0081.2 %5.04,827.80863.6282.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม46,917.3813,419.0071.4 %5.03,325.56879.3873.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย44,300.463,718.0091.6 %5.07,314.84560.8292.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง42,313.311,101.0097.4 %5.05,795.281,254.0078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง42,036.964,626.0089.0 %5.02,890.0823.4099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง196,354.3117,881.5090.9 %5.03,877.801,094.9171.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย42,971.8813,165.0069.4 %5.02,939.32977.3966.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง9,888.5111,284.00-14.1 %0.03,604.20445.5787.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี47,499.4310,856.0077.1 %5.02,520.84704.4072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง41,316.605,881.0085.8 %5.03,551.76588.4683.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย44,000.571,350.0096.9 %5.08,147.161,945.6076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด42,827.376,825.0084.1 %5.04,608.121,067.2176.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3145,222.8954,697.4762.3 %5.021,035.132,442.7888.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว33,385.7224,994.0025.1 %5.09,883.321,040.5289.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่42,630.4921,209.7050.2 %5.014,622.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 588,652.21106,602.75-20.2 %0.017,484.935,890.5066.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่100,995.29137,683.00-36.3 %0.031,809.0023,960.1624.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่136,795.3041,563.4269.6 %5.014,771.602,549.7782.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่58,901.3514,970.0074.6 %5.019,296.5210,135.0247.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9136,969.6629,004.0078.8 %5.022,758.722,855.3887.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่40,228.2121,658.0046.2 %5.09,424.735,970.3136.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1470,234.50577,008.13-22.7 %0.0157,537.1942,934.0572.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.021,484.628,849.2858.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่12,222.977,282.0040.4 %5.011,328.824,070.5364.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 559,973.6942,793.8228.6 %5.028,824.789,927.8265.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่58,173.0533,924.0041.7 %5.019,953.9028,504.30-42.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 674,588.94119,374.96-60.0 %0.030,534.365,123.6183.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 416,754.31273,793.0034.3 %5.026,844.265,835.1178.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่61,485.5359,326.273.5 %1.513,763.909,167.9133.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่58,318.6150,904.2412.7 %5.032,425.922,377.7492.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่120,546.6680,838.7932.9 %5.041,240.9733,346.9319.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่50,914.1541,634.0618.2 %5.016,292.044,950.7469.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 150,710.0226,776.5947.2 %5.026,002.1313,857.1346.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่180,073.02579,329.94-221.7 %0.073,383.994,798.1693.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 174,188.69219,223.00-25.9 %0.068,185.5668,081.500.2 %0.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)73,206.07107,555.98-46.9 %0.029,923.5713,941.2553.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่41,136.577,248.0082.4 %5.012,260.604,099.2566.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 136,038.8846,111.0066.1 %5.019,259.043,259.2383.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)142,662.31222,570.98-56.0 %0.043,505.325,485.6287.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ259,134.8186,748.3666.5 %5.04,868.281,857.5961.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)85,097.8731,966.3062.4 %5.0910.741,778.80-95.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่47,260.5611,779.0075.1 %5.017,623.12869.9195.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่36,979.4723,116.0037.5 %5.011,499.985,442.9752.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่65,297.1063,614.502.6 %1.020,855.884,582.6978.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่205,164.56853,094.00-315.8 %0.027,055.0716,037.9540.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่81,138.2525,860.0068.1 %5.016,292.044,475.1372.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่152,749.02169,620.17-11.0 %0.048,671.602,062.2595.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่139,737.0631,591.0077.4 %5.017,443.804,161.0776.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่61,466.8253,462.1613.0 %5.015,987.7210,220.5036.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่60,255.9925,665.0057.4 %5.021,755.833,300.1184.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่94,284.8151,323.8545.6 %5.024,422.678,155.8066.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่52,170.5377,644.00-48.8 %0.014,891.561,568.2589.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่473,092.69245,302.0048.1 %5.014,633.604,346.5770.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่205,012.80137,789.0232.8 %5.010,081.733,918.1061.1 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 584,159.75599,239.00-2.6 %0.018,921.896,374.2266.3 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 1,619,663.501,761,754.00-8.8 %0.030,869.0726,568.5013.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5183,666.23198,264.00-7.9 %0.041,181.3622,052.3646.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่29,886.989,220.0069.2 %5.09,446.281,038.9589.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่53,975.4215,790.0070.7 %5.016,006.805,611.5964.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่43,291.765,640.0087.0 %5.014,200.243,650.1874.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่127,265.15323,191.00-154.0 %0.033,360.2011,082.7066.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่56,239.2685,224.72-51.5 %0.020,171.229,159.5054.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่48,313.3769,065.50-43.0 %0.011,676.002,482.6378.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2567,410.562,061.1199.6 %5.04,087.4514,639.85-258.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1331,888.3469,100.0079.2 %5.027,632.792,953.1889.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3137,522.7789,814.6634.7 %5.025,973.897,822.3569.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4849,403.56159,111.8481.3 %5.012,346.904,587.4562.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5784,612.88136,244.8382.6 %5.045,593.809,801.9778.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 61,064,657.5075,369.0492.9 %5.020,757.927,764.8662.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่85,717.5837,366.0056.4 %5.052,149.362,930.5994.4 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่386,017.81234,060.0039.4 %5.05,699.404,123.9227.6 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์136,271.63134,688.661.2 %0.55,527.524,367.4621.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8377,304.69100,794.3973.3 %5.03,997.884,358.46-9.0 %0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร276,613.50194,202.0029.8 %5.05,061.467,149.57-41.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง380,247.19184,993.0051.3 %5.013,975.344,534.1767.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง1,306,885.50190,908.8885.4 %5.018,582.697,221.9161.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่660,124.31481,840.9727.0 %5.016,404.5618,731.10-14.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่1,006,137.80828,072.0017.7 %5.024,057.967,812.7967.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ34,924.4324,304.5030.4 %5.010,141.63798.0592.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่418,067.97283,196.4132.3 %5.037,565.8721,775.2242.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่91,841.4288,843.313.3 %1.534,681.7417,288.3650.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่439,721.81447,839.25-1.8 %0.021,647.383,239.8585.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 42,087.4323,330.0044.6 %5.019,734.78105,129.61-432.7 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่994,367.94285,973.7871.2 %5.049,731.3825,898.2747.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 55,147.0565,081.00-18.0 %0.016,539.2013,935.9215.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)65,622.51237,750.58-262.3 %0.027,379.542,335.4491.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่38,504.2910,725.0072.1 %5.011,195.684,776.5457.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 5767,003.25528,919.5031.0 %5.0255,770.77117,841.8053.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่1,021,443.50314,015.0969.3 %5.0226,770.72252,999.50-11.6 %0.0
รวม 23,982,022 14,801,494 38.28 % 5.0 2,622,499 1,211,494 53.80 % 5.0