สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์31,126.656,062.0080.5 %5.05,956.421,088.2081.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์114,660.0678,036.5331.9 %5.0753.99471.0137.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์58,647.5447,638.6718.8 %5.09,835.932,246.3077.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์37,890.9217,882.0052.8 %5.08,922.631,560.4082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์251,329.33109,452.8056.5 %5.022,639.685,585.3175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน60,331.817,106.0088.2 %5.02,579.28363.8585.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน44,122.855,862.0086.7 %5.03,468.45899.3374.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา43,847.806,338.0085.5 %5.03,881.761,021.8873.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด43,448.853,535.0091.9 %5.03,172.80452.7985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก44,402.523,955.0091.1 %5.07,263.241,169.1083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย46,057.696,074.0086.8 %5.03,669.96196.4394.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า49,489.574,514.0090.9 %5.05,418.12712.4086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล47,321.277,092.0085.0 %5.02,189.64454.1479.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์161,065.5257,057.8864.6 %5.019,381.7112,904.3333.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด31,146.8812,839.5058.8 %5.07,408.802,483.7766.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์52,254.0127,905.0046.6 %5.013,372.535,378.3459.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 41,560.3227,418.8834.0 %5.017,614.922,763.3284.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์36,788.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,580.362,908.9466.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์28,130.1314,468.0048.6 %5.05,157.594,532.4912.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์72,543.4028,388.0060.9 %5.09,585.1212,302.92-28.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์39,663.5330,464.0023.2 %5.07,923.961,404.6682.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์87,296.8652,715.0039.6 %5.028,965.6010,279.8464.5 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์68,237.2335,251.8148.3 %5.08,911.682,394.8473.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์105,418.42183,145.02-73.7 %0.019,105.922,174.3488.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)148,867.4195,177.4136.1 %5.027,464.7718,563.9532.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์43,652.3421,150.0051.5 %5.010,938.346,524.4540.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์20,262.014,753.0076.5 %5.0742.30381.5548.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์37,638.3112,601.0066.5 %5.09,957.01621.1493.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์35,079.727,733.6078.0 %5.07,743.842,767.0664.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์139,533.8934,767.7375.1 %5.09,421.003,146.0766.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์165,615.0545,100.0072.8 %5.022,808.4013,548.1040.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์86,774.9952,669.0039.3 %5.015,160.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์137,326.7230,537.0077.8 %5.010,862.492,745.3774.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์159,915.9498,796.6938.2 %5.018,697.081,043.3694.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์47,035.8014,342.0069.5 %5.012,079.3216,689.56-38.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์46,362.9037,947.0018.2 %5.012,345.725,205.9157.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์365,261.3148,428.0086.7 %5.0141,084.282,764.6098.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์40,141.6910,160.0074.7 %5.09,569.161,934.1079.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์49,311.0545,500.007.7 %3.53,163.79573.9281.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์132,239.5824,080.0081.8 %5.08,960.902,885.7167.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 449,242.56452,681.59-0.8 %0.010,389.398,324.2519.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์32,014.039,454.0070.5 %5.06,602.701,037.2884.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์42,075.9129,055.0030.9 %5.09,740.572,880.8870.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์33,778.0219,406.5042.5 %5.07,382.561,668.7377.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์65,542.5654,444.6016.9 %5.014,053.833,947.3971.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์59,274.2918,926.0068.1 %5.09,983.608,374.9916.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์119,770.5340,125.0066.5 %5.04,320.6511,062.25-156.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์77,046.9261,329.5020.4 %5.011,851.321,823.0184.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1372,731.16212,174.6743.1 %5.016,563.243,371.4479.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2288,942.16102,491.4564.5 %5.022,580.284,472.9080.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์92,823.0859,633.0735.8 %5.09,629.971,958.2179.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย941,151.50108,992.0088.4 %5.09,771.245,239.3446.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์815,767.31705,990.0013.5 %5.017,191.847,813.5254.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์1,666,394.80207,626.7587.5 %5.08,909.164,417.3650.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์260,778.06358,762.44-37.6 %0.09,490.014,331.0754.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์2,306,250.80254,600.9589.0 %5.028,407.6114,878.0647.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 43,164.3234,380.0020.4 %5.09,360.253,729.3460.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์39,988.7312,152.0069.6 %5.05,714.491,428.7575.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์492,053.50144,891.0070.6 %5.061,643.2843,153.2330.0 %5.0
รวม 11,413,802 4,244,060 62.82 % 5.0 805,185 289,056 64.10 % 5.0