สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี30,723.9412,131.0060.5 %5.05,605.051,118.2480.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี43,839.4151,886.62-18.4 %0.07,487.641,438.2980.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี39,048.6616,120.0058.7 %5.08,134.32962.2688.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี176,004.17159,456.029.4 %4.528,282.866,958.5275.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน58,111.974,035.0093.1 %5.02,141.88409.2480.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่45,774.067,495.0083.6 %5.06,289.08851.1886.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี67,936.228,383.0087.7 %5.02,658.12441.9583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก46,280.707,910.0082.9 %5.04,125.14925.0977.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์52,343.395,916.0088.7 %5.02,611.02595.3577.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง44,797.545,374.0088.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง54,901.047,838.0085.7 %5.03,823.20253.4993.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต45,293.784,154.0090.8 %5.03,290.04463.6885.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี56,894.6576,647.11-34.7 %0.012,850.527,489.3941.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี75,685.7534,720.0054.1 %5.012,526.817,453.6940.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี36,653.749,013.0075.4 %5.07,981.724,171.8547.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี66,407.0613,109.2180.3 %5.08,400.074,278.3549.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี81,028.3420,649.2774.5 %5.021,051.4810,174.3651.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี56,670.4240,172.2029.1 %5.06,841.726,457.325.6 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี61,799.7241,071.3533.5 %5.017,756.167,123.1759.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี91,398.1341,876.6154.2 %5.09,599.111,828.3681.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี115,705.56111,044.764.0 %2.018,467.56813.8095.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี71,422.5151,909.2827.3 %5.010,079.697,398.9926.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี45,412.1116,089.0064.6 %5.08,967.61825.3090.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี49,564.8912,712.0074.4 %5.07,563.732,122.5971.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี46,078.7540,780.5511.5 %5.09,483.931,434.3984.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี113,929.6955,520.0051.3 %5.017,227.7720,150.54-17.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี63,990.6952,960.0017.2 %5.013,192.447,033.6646.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี57,166.6428,938.0049.4 %5.09,959.742,074.0579.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี118,864.83110,816.076.8 %3.022,573.56846.8896.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี137,241.5924,217.0082.4 %5.08,628.603,054.6564.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี52,622.6624,522.0053.4 %5.010,292.803,153.2969.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี52,096.6920,717.0060.2 %5.09,160.971,997.7678.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี53,836.2124,272.6054.9 %5.09,218.182,388.0674.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี38,555.6228,750.0025.4 %5.06,765.00573.3391.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี134,598.0318,229.8086.5 %5.012,323.221,352.3189.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี298,335.72315,354.41-5.7 %0.07,701.765,603.8227.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี39,088.4711,083.0071.6 %5.08,884.71173.3098.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี40,019.8116,499.0058.8 %5.07,398.582,398.2267.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี167,433.9716,487.0090.2 %5.059,515.341,859.2896.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี65,145.8252,238.3119.8 %5.09,997.683,967.5060.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี68,337.8227,614.0059.6 %5.09,541.321,881.4380.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี79,857.343,709.0095.4 %5.015,474.361,234.4992.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1327,333.25147,190.2055.0 %5.011,093.444,793.1956.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2128,491.29151,813.55-18.2 %0.019,165.1320,390.74-6.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี63,896.8151,191.0119.9 %5.03,737.641,211.9667.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี408,882.09422,667.97-3.4 %0.09,873.1621,915.49-122.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี735,769.13618,384.0016.0 %5.014,795.685,806.1560.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี226,967.02118,839.9847.6 %5.08,557.444,439.5548.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี117,353.27228,022.48-94.3 %0.021,173.289,940.7853.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 54,497.9529,573.3045.7 %5.010,598.046,312.7140.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี33,455.2112,500.0062.6 %5.05,947.263,020.8749.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี212,654.73143,351.0032.6 %5.052,531.9919,026.7563.8 %5.0
รวม 5,450,199 3,555,954 34.76 % 5.0 621,348 232,590 62.57 % 5.0