สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย31,041.039,160.0070.5 %5.05,789.161,727.8070.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย101,979.9262,234.2939.0 %5.0666.0343.5593.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย35,961.2921,396.0040.5 %5.07,976.101,908.7476.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย39,464.6120,777.0047.4 %5.08,127.89930.8788.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย181,599.4494,496.3048.0 %5.023,245.906,455.1972.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ46,661.149,798.0079.0 %5.02,875.20536.6581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ45,146.027,000.0084.5 %5.02,698.56351.0187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม45,049.336,858.0084.8 %5.03,923.16922.4176.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย46,087.369,200.0080.0 %5.03,552.00399.0088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย52,586.5921,799.0058.5 %5.03,002.40546.2681.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร46,314.178,044.0082.6 %5.03,477.48513.0385.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย47,319.2811,543.0075.6 %5.05,622.12932.7783.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง47,067.168,980.0080.9 %5.03,139.80527.7083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก50,227.6411,620.0076.9 %5.03,937.50546.6986.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย63,455.5696,061.82-51.4 %0.016,969.9516,856.720.7 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย43,076.4618,738.5056.5 %5.07,386.841,565.5178.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย51,027.8918,173.0064.4 %5.013,577.657,550.4944.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย36,692.5415,745.0057.1 %5.08,983.922,875.1968.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย38,224.587,336.0080.8 %5.08,793.733,798.8656.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย83,141.8046,728.0043.8 %5.027,904.8616,743.3640.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย22,355.0929,835.36-33.5 %0.05,691.524,377.1123.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย46,696.1036,182.0022.5 %5.013,547.765,743.4157.6 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย36,317.6841,074.00-13.1 %0.07,614.721,971.6274.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย65,547.60154,611.00-135.9 %0.017,655.242,625.9885.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย47,255.2230,960.3034.5 %5.09,630.422,590.3173.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย45,018.706,514.8085.5 %5.0894.72619.5330.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย40,828.3910,482.1574.3 %5.09,307.18660.1792.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย34,126.768,082.0076.3 %5.07,253.433,054.7257.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย41,523.2927,350.6234.1 %5.09,896.643,080.5768.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย168,579.77314,047.00-86.3 %0.023,930.5231,926.23-33.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย70,717.7145,682.0035.4 %5.029,580.024,920.2283.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย65,170.2721,091.0067.6 %5.09,668.523,789.9060.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย66,432.56176,002.06-164.9 %0.014,916.90940.0693.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย37,466.188,139.0078.3 %5.08,291.325,880.1929.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย38,254.1063,894.30-67.0 %0.08,565.586,583.2123.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย51,479.9456,208.00-9.2 %0.014,042.174,086.4670.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย59,465.5824,626.0058.6 %5.07,234.053,309.9454.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย42,249.7036,768.0013.0 %5.07,082.35728.2589.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย132,871.3023,083.8082.6 %5.09,079.033,982.0456.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย415,127.31324,066.9721.9 %5.08,801.285,975.6732.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย31,425.3512,494.0060.2 %5.06,150.52844.3186.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย47,942.0834,133.3428.8 %5.09,098.042,315.6274.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย34,745.9016,912.8051.3 %5.06,930.122,645.4761.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย49,704.4146,533.606.4 %3.012,106.523,343.0872.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย37,263.3347,080.00-26.3 %0.08,527.562,946.9865.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย423,961.5669,848.9283.5 %5.0167,165.3412,080.2292.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย39,623.1751,094.60-29.0 %0.08,755.681,819.8779.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1218,532.41179,995.7317.6 %5.024,129.025,866.3475.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2614,587.38129,121.3979.0 %5.025,241.685,627.1577.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย296,307.75103,107.2265.2 %5.049,061.165,897.5388.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย189,425.1463,979.0066.2 %5.04,763.495,921.92-24.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย497,953.78137,280.4572.4 %5.09,733.923,874.0960.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง1,884,131.00239,616.0087.3 %5.09,268.726,700.6627.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย237,334.06246,721.61-4.0 %0.010,042.6811,885.55-18.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย568,470.25657,720.00-15.7 %0.012,320.644,656.5162.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย372,628.34163,025.0256.2 %5.08,955.985,141.8142.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย621,723.31415,968.0033.1 %5.09,674.017,604.7421.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย96,662.49179,456.27-85.7 %0.018,870.1012,634.2933.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 42,197.9439,198.937.1 %3.58,850.805,073.8542.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย36,084.5013,012.5363.9 %5.06,131.462,427.2560.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย342,187.25156,403.9154.3 %5.052,802.4060,033.52-13.7 %0.0
รวม 9,342,498 4,947,092 47.05 % 5.0 852,913 331,918 61.08 % 5.0