สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร32,842.6010,711.0067.4 %5.05,426.441,345.8775.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร37,601.6921,009.0044.1 %5.07,841.45138.6698.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร273,548.09167,058.9838.9 %5.032,276.996,925.8678.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน45,181.5310,956.0075.8 %5.02,822.281,214.5257.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ44,028.937,334.0083.3 %5.02,668.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก47,407.6310,675.0077.5 %5.05,109.84758.5985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล43,587.2110,548.0075.8 %5.03,808.981,415.8562.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง44,995.085,551.0087.7 %5.02,143.921,094.9548.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,411.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน43,374.648,199.0081.1 %5.02,416.111,036.7357.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก43,986.417,527.0082.9 %5.03,116.05966.1869.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม51,639.947,335.0085.8 %5.02,777.70509.0781.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร50,000.4937,018.0026.0 %5.012,652.508,677.7331.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร42,970.6027,399.0036.2 %5.07,217.057,803.18-8.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร37,350.2824,271.0035.0 %5.07,879.442,276.2171.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร33,695.5219,849.0041.1 %5.06,472.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร58,682.7927,838.0052.6 %5.016,495.3216,230.711.6 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร26,298.2044,544.00-69.4 %0.06,214.935,913.364.9 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร53,124.2122,747.0057.2 %5.014,363.936,557.2254.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)42,343.1535,287.0016.7 %5.09,733.771,712.7782.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร138,484.78104,610.0424.5 %5.018,338.242,849.8984.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร43,615.8415,382.0064.7 %5.09,346.14426.7495.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร20,725.629,230.0055.5 %5.0607.20665.36-9.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร40,005.4712,665.0068.3 %5.09,096.476,093.8833.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร34,049.5412,123.0064.4 %5.06,415.242,776.1656.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร44,570.2334,382.0022.9 %5.010,313.482,805.6172.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,409.8011,072.6928.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร77,588.95138,147.27-78.1 %0.018,148.08902.3195.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร40,549.7028,822.5928.9 %5.07,885.812,605.6967.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร133,701.4727,628.2279.3 %5.010,845.964,867.0055.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร49,285.4225,599.0048.1 %5.06,818.352,786.0959.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร35,603.1953,393.00-50.0 %0.06,966.72392.1694.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร135,824.3824,916.0081.7 %5.010,313.502,653.3574.3 %5.0
รจจ.พิจิตร 427,555.72400,704.316.3 %3.08,479.153,056.0464.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร32,033.3611,363.0064.5 %5.05,369.401,122.1679.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร40,350.2414,472.8664.1 %5.08,335.833,371.4359.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร37,219.2710,040.0373.0 %5.05,763.043,166.9845.0 %5.0
สปส.จ.พิจิตร58,060.1662,063.45-6.9 %0.010,979.065,418.5150.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร39,390.1252,950.34-34.4 %0.08,507.355,285.3637.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร47,062.3445,067.064.2 %2.09,248.641,400.6384.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1377,489.03159,433.6457.8 %5.014,375.522,982.4179.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2379,053.38121,663.5467.9 %5.015,633.353,006.7880.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร81,131.6453,952.1433.5 %5.04,083.153,874.965.1 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร1,584,556.50581,801.0063.3 %5.010,653.127,368.4530.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร341,799.28199,150.0641.7 %5.07,296.329,282.25-27.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 35,906.2021,796.1339.3 %5.07,746.761,739.1177.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)55,324.5877,938.02-40.9 %0.018,390.723,651.0780.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร107,856.448,452.0092.2 %5.036,791.021,679.2495.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร198,458.70225,720.59-13.7 %0.045,532.2049,023.16-7.7 %0.0
รวม 5,689,911 3,039,323 46.58 % 5.0 489,986 210,903 56.96 % 5.0