สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช30,045.0012,722.0057.7 %5.06,463.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช124,968.9988,307.4029.3 %5.0788.041,261.90-60.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช99,799.7827,487.0072.5 %5.0692.161,847.21-166.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช697,915.25170,604.9875.6 %5.06,438.483,388.3747.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช34,399.0624,800.0027.9 %5.08,745.601,142.6786.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช47,332.9521,700.0054.2 %5.09,430.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช268,255.3477,169.8271.2 %5.046,575.328,409.3981.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม41,483.146,258.0084.9 %5.04,657.80843.4181.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์42,833.616,271.0085.4 %5.03,222.67432.8986.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง45,158.3111,455.0074.6 %5.05,544.36214.4396.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ41,469.275,503.0086.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด41,664.248,116.0080.5 %5.04,242.36596.4985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง42,557.845,272.0087.6 %5.02,959.44289.8090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่42,489.707,195.0083.1 %5.02,953.68752.8974.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา41,736.345,212.0187.5 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา45,391.758,094.0082.2 %5.02,937.31364.1487.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง55,066.9322,216.2059.7 %5.06,333.00507.1192.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่43,598.784,308.0090.1 %5.04,428.60735.8583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน43,202.562,492.0094.2 %5.03,297.60296.9991.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง50,018.069,123.0081.8 %5.03,346.32655.0780.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี46,056.603,003.0093.5 %5.02,457.96757.5169.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม44,342.794,792.0089.2 %5.02,428.08585.8175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน40,154.812,350.0094.1 %5.03,280.92691.9178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,757.48714.4087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์59,386.287,611.0087.2 %5.02,808.00299.9689.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา43,173.744,608.0089.3 %5.02,364.12672.1271.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล43,971.194,821.0889.0 %5.04,599.96656.3785.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร43,319.8910,602.0075.5 %5.03,911.10631.0283.9 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช67,426.0962,510.207.3 %3.59,734.461,034.5289.4 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล62,770.6114,659.0076.6 %5.07,259.281,720.8676.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช80,950.0988,155.17-8.9 %0.021,752.527,199.1066.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา30,110.2617,603.0041.5 %5.075,614.462,904.4996.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง32,532.4113,098.0059.7 %5.08,452.753,408.6059.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง32,954.9017,952.5045.5 %5.05,813.762,804.9651.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,348.802,344.6046.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,397.561,805.1546.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช60,142.7538,545.0035.9 %5.016,009.5810,610.7933.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช41,205.6818,627.0054.8 %5.011,217.674,094.4163.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.553,654.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 844,556.9117,354.0061.1 %5.018,325.562,204.3288.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช50,414.9916,481.0067.3 %5.015,325.286,966.7254.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช40,573.5470,064.65-72.7 %0.011,008.5336,598.35-232.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช39,574.4646,557.04-17.6 %0.08,339.122,668.2768.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช72,824.2245,780.2837.1 %5.024,091.4125,325.40-5.1 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช46,143.0233,464.4027.5 %5.012,667.361,427.8188.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช135,922.38149,979.70-10.3 %0.015,693.60400.8697.4 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช1,649,833.601,611,851.002.3 %1.08,662.565,408.6537.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 112,593.48162,471.47-44.3 %0.042,301.7548,531.50-14.7 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช44,242.8727,219.0038.5 %5.012,168.435,495.9054.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)42,873.2419,238.1455.1 %5.011,712.122,355.7179.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช39,388.9115,100.0061.7 %5.0977.52972.650.5 %0.5
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)22,210.714,100.0081.5 %5.0971.16886.578.7 %4.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)22,210.7113,224.0040.5 %5.0821.16584.2528.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช46,730.0215,004.0067.9 %5.012,449.25324.5197.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช35,454.4016,255.0054.2 %5.07,514.043,356.2155.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช38,271.1236,319.795.1 %2.59,426.872,239.2376.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช100,746.2570,991.0029.5 %5.019,242.489,828.3448.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช46,871.3432,376.0030.9 %5.013,518.663,618.8073.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช105,073.22131,731.78-25.4 %0.019,242.361,793.6990.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช46,313.514,467.0090.4 %5.013,423.593,440.9174.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช47,057.8458,018.12-23.3 %0.013,082.164,620.9864.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช58,648.8229,397.0049.9 %5.016,142.834,159.5974.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช60,599.1933,182.0045.2 %5.017,370.005,203.5770.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช68,623.1656,196.6618.1 %5.011,103.64464.9495.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช177,101.9444,723.4374.7 %5.06,560.042,437.1062.8 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 2,125,979.801,340,618.0036.9 %5.028,536.285,172.4681.9 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 478,617.59844,358.56-76.4 %0.010,586.406,058.9942.8 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช79,083.6666,401.0016.0 %5.06,371.762,137.8366.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช30,949.4913,578.0056.1 %5.07,034.022,511.9664.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช54,402.9544,911.0017.4 %5.014,925.966,415.9157.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช37,507.7522,437.0040.2 %5.09,620.242,290.8576.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช29,424.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,513.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช43,788.3433,912.0022.6 %5.012,149.611,506.7087.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช114,077.7538,935.0065.9 %5.045,277.449,062.6480.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช407,137.31254,047.9237.6 %5.013,602.362,287.1083.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช56,026.7673,221.86-30.7 %0.012,857.707,057.6645.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1349,840.59140,175.2359.9 %5.010,884.693,363.1569.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2241,993.70105,484.4656.4 %5.019,951.246,980.9465.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3234,862.38101,489.8856.8 %5.030,698.339,242.2969.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 169,265.92129,464.9223.5 %5.016,091.294,807.7770.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช271,114.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.032,086.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล234,432.83674.0299.7 %5.06,953.282,884.2858.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช74,892.1036,177.0051.7 %5.03,562.282,050.1642.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช207,060.63124,033.0740.1 %5.03,932.465,420.65-37.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช514,972.13226,883.2855.9 %5.010,660.202,931.6072.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี254,393.7892,295.1163.7 %5.09,196.563,885.6057.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร463,798.63159,636.4765.6 %5.011,488.568,644.7624.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช4,659,069.50403,978.5991.3 %5.013,308.9611,844.6611.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง1,892,986.00389,174.0079.4 %5.016,656.726,764.0759.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช1,040,183.10410,000.0060.6 %5.021,032.282,328.8188.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชลไม่ครบ260,925.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช560,651.1936,500.0093.5 %5.015,950.162,323.0085.4 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช1,033,562.90320,461.0669.0 %5.011,015.522,741.5375.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช249,874.63180,111.0027.9 %5.010,943.403,111.8671.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช1,854,270.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,636.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช233,203.72326,828.31-40.1 %0.030,139.6817,689.1941.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช352,155.53199,428.0943.4 %5.097,559.2423,172.6876.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช1,302,215.50561,698.0056.9 %5.025,017.246,268.8174.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 46,024.5753,202.08-15.6 %0.013,081.327,194.6645.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช39,189.2416,381.0058.2 %5.09,468.192,168.9977.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช512,634.91453,449.0011.5 %5.067,237.3273,158.92-8.8 %0.0
รวม 23,897,574 10,794,735 54.83 % 5.0 1,256,303 499,471 60.24 % 5.0