สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา28,510.937,498.0073.7 %5.04,463.611,674.7562.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา90,339.7049,148.5845.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา379,654.97259,879.6131.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา37,139.2637,743.14-1.6 %0.06,574.442,277.2865.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา42,685.6714,224.0066.7 %5.07,487.16499.4593.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา121,068.80133,416.00-10.2 %0.020,684.305,848.2171.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง47,189.333,237.0093.1 %5.03,073.68128.2395.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว4,642.094,406.005.1 %2.55,472.24157.6397.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง44,510.324,723.0089.4 %5.02,412.13716.9470.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า48,258.615,658.6088.3 %5.04,277.16401.5190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด45,012.314,647.0089.7 %5.02,510.40852.0066.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง56,694.367,029.0087.6 %5.03,858.00602.3084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา55,742.675,209.0090.7 %5.02,741.52729.3273.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา48,948.2652,974.00-8.2 %0.09,883.598,813.1410.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา175,921.5374,071.0057.9 %5.010,453.683,219.0469.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา50,609.0618,121.7664.2 %5.010,929.086,857.1437.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา41,303.9610,970.0073.4 %5.07,259.402,513.6465.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา33,435.0312,885.0061.5 %5.06,536.781,472.5677.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา42,665.5026,725.4037.4 %5.09,997.686,719.3932.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา51,144.5045,506.0011.0 %5.011,455.784,395.1761.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา51,218.4328,640.1044.1 %5.013,648.325,826.3357.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา34,611.5414,114.0059.2 %5.06,784.00884.1687.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา55,031.19128,452.58-133.4 %0.012,811.684,463.6965.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา39,578.5228,686.4027.5 %5.08,400.001,409.7983.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 19,676.898,871.0054.9 %5.0718.68377.7947.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา38,695.3910,664.0072.4 %5.08,552.06299.7496.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา33,030.918,077.0075.5 %5.06,194.124,297.6130.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา38,767.1828,668.0026.1 %5.07,810.853,285.8157.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา305,882.72510,841.41-67.0 %0.0112,144.9815,753.6186.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา49,343.8838,554.0021.9 %5.013,230.019,504.3228.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา54,532.9522,760.0058.3 %5.08,400.002,834.3666.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา51,830.9259,500.46-14.8 %0.08,180.021,495.2181.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา128,567.0821,726.0083.1 %5.07,886.518,290.65-5.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา40,450.4937,443.307.4 %3.59,351.123,986.8857.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา90,367.5535,993.0060.2 %5.08,628.122,667.1269.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา45,673.9624,202.4547.0 %5.08,399.412,225.8773.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา32,587.5231,347.603.8 %1.55,019.48493.5990.2 %5.0
สพ.พังงา129,614.7318,301.0085.9 %5.08,400.363,128.8962.8 %5.0
รจจ.พังงา 1,695,643.301,315,023.0022.4 %5.010,457.286,922.1433.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา31,576.159,786.0069.0 %5.05,091.211,918.3962.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา141,824.5232,031.0077.4 %5.011,645.405,458.5553.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา53,983.5312,907.0076.1 %5.07,791.822,762.2264.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา45,029.5257,294.17-27.2 %0.09,205.373,398.6063.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา38,844.8619,166.0050.7 %5.08,856.361,935.9378.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา139,985.80124,878.2110.8 %5.031,542.424,864.9184.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา292,043.13103,831.6964.4 %5.019,078.814,196.7178.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง310,689.9794,407.5869.6 %5.019,121.553,746.9980.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา97,513.1050,473.5848.2 %5.03,857.523,940.83-2.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า331,777.31148,105.0055.4 %5.08,008.163,838.8952.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง307,556.78117,579.9961.8 %5.07,789.642,629.1066.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา215,532.45220,817.28-2.5 %0.06,594.2412,245.84-85.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา598,291.13596,416.130.3 %0.512,425.683,961.6868.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา167,820.58194,361.02-15.8 %0.018,818.2819,461.83-3.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 39,939.9719,718.0050.6 %5.07,661.526,029.9321.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา29,965.978,594.0071.3 %5.04,977.472,729.5445.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา182,833.45120,819.8433.9 %5.046,453.5241,495.5910.7 %5.0
รวม 7,405,790 5,081,124 31.39 % 5.0 624,007 250,641 59.83 % 5.0