สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้40,343.1839,934.591.0 %0.517,861.402,894.2483.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา43,371.064,894.8088.7 %5.010,116.2528,810.35-184.8 %0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6756,386.6368,692.0090.9 %5.02,771.344,113.60-48.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา290,797.97153,624.9147.2 %5.01,129.053,006.70-166.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา737,753.13279,714.0362.1 %5.02,515.744,521.05-79.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา67,568.15135,779.00-101.0 %0.016,439.282,131.1587.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา37,652.7922,983.4139.0 %5.09,136.86294.1696.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 12336,507.81488,232.06-45.1 %0.099,413.483,005.8097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1186,709.97284,573.88-52.4 %0.038,571.117,382.5880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.060,113.165,244.9591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง45,349.124,199.0090.7 %5.02,333.88537.7077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง43,428.203,788.0091.3 %5.03,585.601,168.5067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ50,841.695,590.0089.0 %5.03,367.22331.6590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา43,097.544,090.0090.5 %5.04,664.88769.6483.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี45,380.184,259.0090.6 %5.04,060.44411.3589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม43,916.836,348.0085.5 %5.02,418.84742.9069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ42,375.723,839.0090.9 %5.02,699.57816.0569.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,469.56523.7384.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด46,396.116,978.0085.0 %5.05,246.94386.1792.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ44,184.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,915.241,177.0569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ45,211.914,553.0089.9 %5.02,956.56512.2482.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา50,371.6110,165.0079.8 %5.06,303.1285,253.50-1,252.6 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย44,099.075,259.0088.1 %5.05,520.12648.6888.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร45,188.298,035.0082.2 %5.03,396.24354.4789.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 160,423.4320,435.0066.2 %5.05,121.601,274.9075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,394.36501.6090.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4103,174.95170,805.83-65.5 %0.019,657.4414,467.0926.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่20,830.2992,955.48-346.3 %0.010,135.082,914.1571.2 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์139,766.64236,407.98-69.1 %0.026,054.043,681.8685.9 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา110,665.93201,017.67-81.6 %0.017,169.302,856.0083.4 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา91,679.09668,675.00-629.4 %0.024,701.404,494.6981.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 980,293.84111,597.17-39.0 %0.024,664.7016,118.0734.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา84,765.99155,657.59-83.6 %0.024,396.2018,840.1322.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา54,815.0418,583.9866.1 %5.013,206.593,596.0972.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา49,420.2741,551.9915.9 %5.08,752.8012,083.32-38.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1168,586.2353,611.6021.8 %5.018,541.323,631.2480.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา60,818.6746,148.3924.1 %5.011,363.536,171.0445.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 16318,211.66633,942.44-99.2 %0.0101,564.4053,259.8547.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 943,127.3515,608.0063.8 %5.015,498.241,483.6090.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา40,290.5531,690.0021.3 %5.09,745.384,892.6949.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 955,458.7737,615.2032.2 %5.018,959.5610,380.1845.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา48,827.0924,917.0049.0 %5.014,100.0060,966.96-332.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1259,786.2247,944.3219.8 %5.022,096.6716,780.2024.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา143,119.20125,976.1012.0 %5.019,072.562,314.0587.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา27,583.1938,586.00-39.9 %0.06,761.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา52,308.4954,451.02-4.1 %0.023,566.327,499.0568.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา96,992.9441,822.0656.9 %5.032,812.0514,995.3454.3 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา46,626.1831,576.1532.3 %5.012,528.663,566.5971.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 946,368.0917,632.6062.0 %5.016,384.4211,690.1928.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา207,139.94264,552.06-27.7 %0.032,658.607,812.8076.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 132,620.58127,001.524.2 %2.049,220.0427,857.8543.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)72,972.00123,446.96-69.2 %0.025,539.227,205.7571.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา47,586.2028,561.0040.0 %5.012,921.305,771.9855.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)38,928.2150,430.48-29.5 %0.012,195.819,242.3024.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 157,409.66140,934.5910.5 %5.057,073.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8141,371.03126,991.8110.2 %5.046,985.6234,067.4527.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก464,349.97328,388.2829.3 %5.05,906.283,554.3939.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0756.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สอต.สงขลา(สะเดา)20,689.179,147.5855.8 %5.0854.16876.81-2.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา46,441.7218,902.0059.3 %5.011,095.20703.4093.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา38,281.7116,172.0057.8 %5.08,490.553,717.9656.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา43,931.8942,780.422.6 %1.012,018.657,723.2635.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา86,251.2295,963.55-11.3 %0.027,544.6022,489.1418.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา49,619.3219,819.9760.1 %5.07,030.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา120,814.26138,186.52-14.4 %0.037,413.751,972.8794.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา276,124.28193,989.0029.7 %5.031,412.7211,795.2062.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา42,203.0629,103.2031.0 %5.011,057.453,256.3470.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา48,488.7535,866.5026.0 %5.013,282.592,803.4578.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา53,140.2631,167.0041.3 %5.014,556.363,295.2677.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา59,972.92167,532.00-179.3 %0.012,864.00868.0893.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา667,835.56291,625.9156.3 %5.08,727.253,038.7065.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา499,219.59243,282.0251.3 %5.08,889.873,720.8458.1 %5.0
ทสญ.สงขลา 383,614.03214,051.4244.2 %5.09,403.6813,240.90-40.8 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา769,102.75949,634.00-23.5 %0.015,562.356,657.3157.2 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา977,140.25798,195.0018.3 %5.016,286.248,510.1647.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 555,753.382,108,192.00-279.3 %0.011,719.454,962.4657.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9174,486.53163,807.946.1 %3.023,263.8011,602.5650.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา32,969.8212,454.0062.2 %5.07,273.562,467.0866.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา42,645.1824,278.8143.1 %5.011,152.526,051.0645.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา319,497.38253,018.7820.8 %5.021,461.334,373.8079.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา48,921.6817,888.0063.4 %5.0108,458.594,288.8896.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา55,586.2737,990.8531.7 %5.015,925.553,350.8179.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา53,647.3350,525.895.8 %2.511,665.2710,965.656.0 %3.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้57,189.4877,905.02-36.2 %0.010,962.661,882.6382.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา57,160.7695,163.26-66.5 %0.010,962.6611,489.00-4.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2395,626.47105,314.0073.4 %5.014,729.692,492.2283.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1403,041.84103,617.9374.3 %5.012,076.704,363.3563.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 31,079,159.90115,035.9489.3 %5.020,075.158,622.4157.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)238,492.84107,764.5254.8 %5.0777,485.635,740.3699.3 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา203,974.23156,478.4823.3 %5.03,376.382,605.9222.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา141,883.80136,596.003.7 %1.54,815.653,680.1223.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา153,338.48103,524.1132.5 %5.03,375.951,925.9043.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,887.17ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ365,352.31142,581.7061.0 %5.09,172.802,718.0770.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร828,116.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,354.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ71,668.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,803.27ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ380,166.22241,176.0036.6 %5.010,532.648,943.8615.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่464,338.19600,302.88-29.3 %0.011,328.368,860.4521.8 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา320,588.56307,488.314.1 %2.010,878.923,280.1769.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา575,359.56482,094.4416.2 %5.011,025.487,126.6035.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้30,346.7418,618.6038.6 %5.015,387.23949.4093.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา106,172.91147,892.98-39.3 %0.030,159.3918,947.2937.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา595,781.56351,310.0341.0 %5.012,296.405,416.0056.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1245,090.5012,354.0072.6 %5.014,301.002,688.9581.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 46,353.6642,075.949.2 %4.58,083.786,241.2222.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)65,127.1068,616.32-5.4 %0.021,551.951,738.5091.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา46,613.6464,580.63-38.5 %0.017,062.142,444.3585.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)32,776.3020,051.0038.8 %5.05,433.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา33,300.518,248.0075.2 %5.07,273.532,355.0567.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 9565,343.38486,375.4714.0 %5.0103,759.4295,849.317.6 %3.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่ครบ117,376.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ66,369.62ประเมินไม่ได้0.0
รวม 18,078,022 15,613,787 13.63 % 5.0 2,583,972 882,103 65.86 % 5.0