สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง30,748.0210,881.0064.6 %5.04,396.05697.5284.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง120,520.7830,361.6474.8 %5.0741.811,112.13-49.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง40,436.7439,013.203.5 %1.57,789.841,795.5077.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง42,952.6115,106.0064.8 %5.06,640.36505.6492.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง140,465.8186,044.3038.7 %5.028,109.226,645.3076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน42,868.284,353.0089.8 %5.02,742.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 44,953.495,002.0088.9 %5.02,926.20265.0790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมดไม่ครบ4,937.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ719.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว42,989.533,244.0092.5 %5.01,559.88402.8974.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน44,240.455,477.0087.6 %5.03,941.16326.2591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน43,002.612,292.0094.7 %5.03,389.94796.0176.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม44,099.774,824.0089.1 %5.02,164.30757.5565.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต44,306.802,799.0093.7 %5.04,607.52631.2886.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง60,719.0860,619.840.2 %0.510,827.744,609.4057.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด30,066.448,736.0070.9 %5.04,805.884,537.205.6 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง61,589.4629,785.0051.6 %5.09,884.474,258.4956.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง37,125.1617,603.0052.6 %5.05,704.583,567.9237.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง47,584.4914,376.0069.8 %5.08,332.324,809.8742.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง44,059.5325,465.0042.2 %5.010,386.3211,477.90-10.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง23,962.2026,985.00-12.6 %0.05,700.883,744.8034.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง58,478.1744,350.0024.2 %5.016,319.049,068.8344.4 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง163,524.94107,749.0334.1 %5.014,569.803,700.5674.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง40,871.9433,673.0217.6 %5.08,598.873,052.1964.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง22,658.5213,200.0041.7 %5.0550.831,125.20-104.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง31,648.724,732.0085.0 %5.07,507.82485.1093.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง36,118.2412,840.5064.4 %5.06,050.525,274.7912.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงไม่ครบ30,366.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง227,917.44357,775.00-57.0 %0.014,436.7119,586.19-35.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง65,784.8538,458.0041.5 %5.017,240.284,999.7771.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง48,888.2322,160.0054.7 %5.07,062.882,256.4068.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง64,659.2889,230.22-38.0 %0.014,493.54892.1293.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง44,798.097,939.0082.3 %5.09,910.533,490.4064.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง40,379.9732,771.0018.8 %5.08,884.066,082.7631.5 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง44,528.4537,122.0016.6 %5.06,357.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง54,962.2223,702.0056.9 %5.011,203.982,907.7374.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง68,929.2143,383.5137.1 %5.08,256.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง130,753.6320,746.0084.1 %5.034,120.563,933.4488.5 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 91,320.03143,642.47-57.3 %0.04,721.836,331.93-34.1 %0.0
เรือนจำกลางพัทลุง ไม่ครบ351,223.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,666.43ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง32,238.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,621.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง54,345.6651,440.485.3 %2.510,861.711,333.6087.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง39,522.527,185.0081.8 %5.08,085.272,252.9272.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1461,127.09113,028.9875.5 %5.012,854.953,653.6571.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2174,278.2092,182.8047.1 %5.014,082.863,481.7575.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง488,405.0340,422.3991.7 %5.03,743.603,298.1811.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน132,369.174,947.1596.3 %5.05,903.245,790.461.9 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 418,209.84175,605.9858.0 %5.06,384.783,620.5543.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง2,028,462.90311,738.8184.6 %5.040,512.0013,415.1766.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม543,766.25184,445.0066.1 %5.08,332.561,765.4078.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง988,125.63828,938.0016.1 %5.017,753.604,031.2377.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง182,068.2297,482.8446.5 %5.06,862.082,493.3063.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง142,673.56204,330.00-43.2 %0.021,539.2216,052.9525.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 39,043.4525,488.0034.7 %5.08,038.501,199.1585.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง32,911.9911,781.0064.2 %5.05,781.481,573.5172.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง252,491.98207,291.2717.9 %5.063,509.2822,169.7265.1 %5.0
รวม 8,200,715 3,782,749 53.87 % 5.0 531,825 210,260 60.46 % 5.0