สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ778.80ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สพ.กรุงเทพ ฯ46,526.8221,543.0053.7 %ผ่าน1,064.24557.4047.6 %ผ่าน
รวม 46,527 21,543 0.00 % รายงานไม่ครบ 1,064 557 0.00 % รายงานไม่ครบ