สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการแพทย์ 128,005.9595,605.0525.3 %ผ่าน5,923.721,252.0678.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่313,130.6999,340.0068.3 %ผ่าน4,677.18698.9085.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน35,332.3822,045.0037.6 %ผ่าน2,351.04604.4574.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น85,367.7069,798.0018.2 %ไม่ผ่าน2,115.44343.0083.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี117,655.5123,904.0079.7 %ผ่าน632.33460.7527.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา95,487.0257,068.0040.2 %ผ่าน2,203.61341.3284.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี72,174.0334,092.8052.8 %ผ่าน2,157.94336.9484.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี791,080.00966,000.00-22.1 %ไม่ผ่าน5,034.642,297.2454.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่95,540.3390,150.005.6 %ไม่ผ่าน4,234.701,184.5072.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี152,717.59303,680.00-98.9 %ไม่ผ่าน1,329.241,601.25-20.5 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี159,010.38248,861.00-56.5 %ไม่ผ่าน1,321.911,223.417.5 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี183,274.39369,957.00-101.9 %ไม่ผ่าน2,204.542,806.75-27.3 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง133,790.66199,164.70-48.9 %ไม่ผ่าน2,591.55339.7086.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี176,076.53158,838.009.8 %ไม่ผ่าน2,733.28695.5874.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี195,894.66239,349.00-22.2 %ไม่ผ่าน2,630.09828.9168.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี163,653.14280,700.00-71.5 %ไม่ผ่าน3,943.41596.6384.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลราชวิถี1,367,344.102,618,098.00-91.5 %ไม่ผ่าน11,037.41704.0093.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง43,706.9923,130.0047.1 %ผ่าน1,601.26201.1587.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลเลิดสิน916,857.50901,000.001.7 %ไม่ผ่าน5,056.721,187.3876.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลสงฆ์187,846.08315,796.00-68.1 %ไม่ผ่าน1,486.721,336.1710.1 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี23,765.8628,240.00-18.8 %ไม่ผ่าน1,360.70465.5165.8 %ผ่าน
สถาบันประสาทวิทยา258,328.59514,790.00-99.3 %ไม่ผ่าน1,764.28299.1683.0 %ผ่าน
สถาบันพยาธิวิทยา84,886.4653,000.0037.6 %ผ่าน418.42201.1551.9 %ผ่าน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ351,240.06325,000.007.5 %ไม่ผ่าน2,308.44588.5174.5 %ผ่าน
สถาบันโรคผิวหนัง97,390.07150,732.13-54.8 %ไม่ผ่าน512.31601.05-17.3 %ไม่ผ่าน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,710,497.30951,000.0044.4 %ผ่าน4,036.08441.2889.1 %ผ่าน
รวม 7,940,054 9,139,339 -15.10 % ไม่ผ่าน 75,667 21,637 71.41 % ผ่าน