สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสุขภาพจิต 156,824.20107,000.0031.8 %ผ่าน5,795.531,557.7973.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์168,433.72110,544.4034.4 %ผ่าน3,328.76250.9992.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์62,717.0048,930.0022.0 %ผ่าน1,528.14925.8539.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์184,038.08118,992.0035.3 %ผ่าน3,958.29906.8277.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์144,572.6373,596.9949.1 %ผ่าน2,571.181,159.4454.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์72,922.8362,335.9914.5 %ไม่ผ่าน2,208.64562.6874.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์187,073.9297,728.0047.8 %ผ่าน1,620.67411.7874.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์101,057.9269,672.0031.1 %ผ่าน2,797.78567.8879.7 %ผ่าน
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์217,427.69158,850.0026.9 %ผ่าน5,923.49946.9784.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์99,898.8160,049.0039.9 %ผ่าน1,188.17557.7053.1 %ผ่าน
โรงพยาบาลศรีธัญญา620,149.75490,608.0020.9 %ผ่าน2,170.131,374.9536.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลสวนปรุง238,398.05160,694.2032.6 %ผ่าน6,547.40902.0386.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์275,517.3483,188.0069.8 %ผ่าน3,856.921,441.8562.6 %ผ่าน
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์201,217.91179,936.0010.6 %ไม่ผ่าน2,886.91831.4871.2 %ผ่าน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา453,711.81357,953.0021.1 %ผ่าน7,635.54833.0589.1 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์116,074.1578,931.0032.0 %ผ่าน4,904.97305.3393.8 %ผ่าน
สถาบันราชานุกูล161,783.8486,658.0046.4 %ผ่าน1,125.61439.7060.9 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ26,175.4217,047.0034.9 %ผ่าน2,000.84140.0693.0 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,338.4587.6993.4 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,219.4612,183.0033.1 %ผ่าน3,013.48144.7095.2 %ผ่าน
รวม 3,506,215 2,374,897 32.27 % ผ่าน 66,401 14,349 78.39 % ผ่าน