สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน124,132.97157,404.00-26.8 %ไม่ผ่าน7,340.101,213.2983.5 %ผ่าน
รวม 124,133 157,404 -26.80 % ไม่ผ่าน 7,340 1,213 83.47 % ผ่าน